جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۹۱۰۰۴۱۰۱ داخلی ۵۰۰

تیرآهن زنبوری

نامسایز (mm)طول (m)محل تحویلواحدقیمت
تیرآهن ۱۶ زنبوری ۱۲ متری انبار اصفهان۱۶۱۲انبار اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن ۱۸ زنبوری ۱۲ متری انبار اصفهان۱۸۱۲انبار اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن ۲۰ زنبوری ۱۲ متری انبار اصفهان۲۰۱۲انبار اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن ۲۲ زنبوری ۱۲ متری انبار اصفهان۲۲۱۲انبار اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن ۲۴ زنبوری ۱۲ متری انبار اصفهان۲۴۱۲انبار اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن ۲۷ زنبوری ۱۲ متری انبار اصفهان۲۷۱۲انبار اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن ۳۰ زنبوری ۱۲ متری انبار اصفهان۳۰۱۲انبار اصفهانشاخهتماس بگیرید
تیرآهن ۱۴ زنبوری ۱۲ متری انبار اصفهان۱۴۱۲انبار اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید