تیرآهن ذوب آهن اصفهان

نامسایز (mm)کارخانهطول (m)وزن شاخه (kg)محل تحویلواحدتعداد در هر بستهقیمت
تیرآهن ۱۲ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری IPE کارخانه۱۲ذوب آهن۱۲۱۲۵کارخانهکیلوگرم۴۴تماس بگیرید
تیرآهن ۱۴ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری IPE کارخانه۱۴ذوب آهن۱۲۱۵۵کارخانهکیلوگرم۳۶۱۶,۲۵۰ تومان
تیرآهن ۱۶ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری IPE کارخانه۱۶ذوب آهن۱۲۱۹۰کارخانهکیلوگرم۳۰۱۳,۴۵۰ تومان
تیرآهن ۱۸ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری IPE کارخانه۱۸ذوب آهن۱۲۲۲۶کارخانهکیلوگرم۲۴۱۲,۴۵۰ تومان
تیرآهن ۲۰ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری IPE کارخانه۲۰ذوب آهن۱۲۲۶۹کارخانهکیلوگرم۱۸۱۴,۹۵۰ تومان
تیرآهن ۲۲ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری IPE کارخانه۲۲ذوب آهن۱۲۳۱۵کارخانهکیلوگرم۱۶۱۴,۰۰۰ تومان
تیرآهن ۲۴ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری IPE کارخانه۲۴ذوب آهن۱۲۳۶۹کارخانهکیلوگرم۱۴تماس بگیرید
تیرآهن ۲۷ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری IPE کارخانه۲۷ذوب آهن۱۲۴۳۴کارخانهکیلوگرم۱۲تماس بگیرید
تیرآهن ۳۰ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری IPE کارخانه۳۰ذوب آهن۱۲۵۰۷کارخانهکیلوگرم۱۰تماس بگیرید

تیرآهن ناب تبریز

نامسایز (mm)کارخانهوزن شاخه (kg)محل تحویلواحدقیمت
تیرآهن ۱۴ ناب تبریز IPE کارخانه(تبریز)۱۴ناب تبریز۱۳۲کارخانه(تبریز)کیلوگرم۱۳,۰۵۰ تومان
تیرآهن ۱۶ ناب تبریز IPE کارخانه(تبریز)۱۶ناب تبریز۱۷۰کارخانه(تبریز)کیلوگرم۱۳,۰۵۰ تومان
تیرآهن ۱۸ ناب تبریز IPE کارخانه(تبریز)۱۸ناب تبریز۲۱۲کارخانه(تبریز)کیلوگرمتماس بگیرید