جهت مشاوره و تماس با کارشناسان ۰۳۱۹۱۰۰۴۱۰۱ داخلی ۵۰۰

میلگرد آجدار راد همدان

راد همدان

نامسایز (mm)آنالیزطول (m)حالتوزن شاخه (kg)محل تحویلکارخانهواحدقیمت
میلگرد آجدار ۲۲ راد همدان ۱۲ متری همدان۲۲A3۱۲آجدار۳۱همدانراد همدانکیلوگرم۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ راد همدان ۱۲ متری همدان۲۵A3۱۲آجدار۴۲همدانراد همدانکیلوگرم۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۸ راد همدان ۱۲ متری همدان۲۸A3۱۲آجدار۵۵همدانراد همدانکیلوگرم۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۰ راد همدان ۱۲ متری همدان۱۰A2۱۲آجدار۶.۲۰۰ الی ۶.۳۰۰همدانراد همدانکیلوگرم۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۲ راد همدان ۱۲ متری همدان۱۲A3۱۲آجدار۹.۵همدانراد همدانکیلوگرم۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴ راد همدان ۱۲ متری همدان۱۴A3۱۲آجدار۱۳.۵همدانراد همدانکیلوگرم۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ راد همدان ۱۲ متری همدان۱۶A3۱۲آجدار۱۷.۵همدانراد همدانکیلوگرم۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ راد همدان ۱۲ متری همدان۱۸A3۱۲آجدار۲۱.۵همدانراد همدانکیلوگرم۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ راد همدان ۱۲ متری همدان۲۰A3۱۲آجدار۲۷همدانراد همدانکیلوگرم۰ تومان
میلگرد آجدار ۸ راد همدان ۱۲ متری همدان۸A2۱۲آجدار۴.۲۰۰ الی ۴.۳۰۰همدانراد همدانکیلوگرم۰ تومان

میلگرد آجدار سیادن ابهر

 سیادن ابهر

نامسایز (mm)آنالیزحالتوزن شاخه (kg)محل تحویلکارخانهواحدقیمت
میلگرد شاخه آجدار ۲۲ سیادن ابهر۲۲A3شاخه آجدار۳۵.۶۴۰ابهرسیادن ابهرکیلوگرم۰ تومان
میلگرد شاخه آجدار ۲۵ سیادن ابهر۲۵A3شاخه آجدار۴۵.۶۰۰ابهرسیادن ابهرکیلوگرم۰ تومان
میلگرد شاخه آجدار ۲۸ سیادن ابهر۲۸A3شاخه آجدار۴۵ابهرسیادن ابهرکیلوگرم۰ تومان
میلگرد شاخه آجدار ۱۲ سیادن ابهر۱۲A2شاخه آجدار۱۰.۶۸۰ابهرسیادن ابهرکیلوگرم۰ تومان
میلگرد شاخه آجدار ۱۲ سیادن ابهر۱۲A3شاخه آجدار۱۰.۶۸۰ابهرسیادن ابهرکیلوگرم۰ تومان
میلگرد شاخه آجدار ۱۴ سیادن ابهر۱۴A3شاخه آجدار۱۴.۵۰۰ابهرسیادن ابهرکیلوگرم۰ تومان
میلگرد شاخه آجدار ۱۶ سیادن ابهر۱۶A3شاخه آجدار۱۸.۹۰۰ابهرسیادن ابهرکیلوگرم۰ تومان
میلگرد شاخه آجدار ۱۸ سیادن ابهر۱۸A3شاخه آجدار۳۲.۹۰۰ابهرسیادن ابهرکیلوگرم۰ تومان
میلگرد شاخه آجدار ۲۰ سیادن ابهر۲۰A3شاخه آجدار۲۹.۶۰۰ابهرسیادن ابهرکیلوگرم۰ تومان
میلگرد شاخه آجدار ۸ سیادن ابهر۸A2شاخه آجدار۵.۵۰۰ابهرسیادن ابهرکیلوگرم۰ تومان
میلگرد شاخه آجدار ۱۰ سیادن ابهر۱۰A2شاخه آجدار۷.۴۴۰ابهرسیادن ابهرکیلوگرم۰ تومان
میلگرد شاخه آجدار ۱۰ سیادن ابهر۱۰A3شاخه آجدار۷.۴۴۰ابهرسیادن ابهرکیلوگرم۰ تومان
قیمت روز آهن و میلگرد اصفهان
قیمت روز آهن و میلگرد اصفهان
قیمت روز آهن و میلگرد اصفهان
قیمت روز آهن و میلگرد اصفهان
قیمت روز آهن و میلگرد اصفهان

میلگرد آجدار مهیار اردبیل

مهیار اردبیل

نامسایز (mm)آنالیزطول (m)حالتوزن شاخه (kg)محل تحویلکارخانهواحدقیمت
میلگرد شاخه آجدار ۲۲ ذوب آهن مهیار اردبیل ۱۲ متری اردبیل۲۲A3۱۲شاخه آجداراردبیلذوب آهن مهیار اردبیلکیلوگرم۰ تومان
میلگرد شاخه آجدار ۲۵ ذوب آهن مهیار اردبیل ۱۲ متری اردبیل۲۵A3۱۲شاخه آجداراردبیلذوب آهن مهیار اردبیلکیلوگرم۰ تومان
میلگرد شاخه آجدار ۲۸ ذوب آهن مهیار اردبیل ۱۲ متری اردبیل۲۸A3۱۲شاخه آجداراردبیلذوب آهن مهیار اردبیلکیلوگرم۰ تومان
میلگرد شاخه آجدار ۳۲ ذوب آهن مهیار اردبیل ۱۲ متری اردبیل۳۲A3۱۲شاخه آجداراردبیلذوب آهن مهیار اردبیلکیلوگرم۰ تومان
میلگرد شاخه آجدار ۱۲ ذوب آهن مهیار اردبیل ۱۲ متری اردبیل۱۲A2۱۲شاخه آجدار۹اردبیلذوب آهن مهیار اردبیلکیلوگرم۰ تومان
میلگرد شاخه آجدار ۱۲ ذوب آهن مهیار اردبیل ۱۲ متری اردبیل۱۲A3۱۲شاخه آجدار۹اردبیلذوب آهن مهیار اردبیلکیلوگرم۰ تومان
میلگرد شاخه آجدار ۱۴ ذوب آهن مهیار اردبیل ۱۲ متری اردبیل۱۴A3۱۲شاخه آجدار۱۳.۵اردبیلذوب آهن مهیار اردبیلکیلوگرم۰ تومان
میلگرد شاخه آجدار ۱۶ ذوب آهن مهیار اردبیل ۱۲ متری اردبیل۱۶A3۱۲شاخه آجدار۱۸.۵اردبیلذوب آهن مهیار اردبیلکیلوگرم۰ تومان
میلگرد شاخه آجدار ۱۸ ذوب آهن مهیار اردبیل ۱۲ متری اردبیل۱۸A3۱۲شاخه آجداراردبیلذوب آهن مهیار اردبیلکیلوگرم۰ تومان
میلگرد شاخه آجدار ۲۰ ذوب آهن مهیار اردبیل ۱۲ متری اردبیل۲۰A3۱۲شاخه آجداراردبیلذوب آهن مهیار اردبیلکیلوگرم۰ تومان
میلگرد شاخه آجدار ۸ ذوب آهن مهیار اردبیل ۱۲ متری اردبیل۸A2۱۲شاخه آجداراردبیلذوب آهن مهیار اردبیلکیلوگرم۰ تومان
میلگرد شاخه آجدار ۸ ذوب آهن مهیار اردبیل ۱۲ متری اردبیل۸A3۱۲شاخه آجداراردبیلذوب آهن مهیار اردبیلکیلوگرم۰ تومان
میلگرد شاخه آجدار ۱۰ ذوب آهن مهیار اردبیل ۱۲ متری اردبیل۱۰A2۱۲شاخه آجدار۷.۵اردبیلذوب آهن مهیار اردبیلکیلوگرم۰ تومان
میلگرد شاخه آجدار ۱۰ ذوب آهن مهیار اردبیل ۱۲ متری اردبیل۱۰A3۱۲شاخه آجدار۷.۵اردبیلذوب آهن مهیار اردبیلکیلوگرم۰ تومان

میلگرد آجدار فولاد معراج البرز گلستان

فولاد معراج البرز گلستان

نامسایز (mm)آنالیزطول شاخه (m)محل تحویلکارخانهواحدقیمت
میلگرد آجدار ۱۶ فولاد معراج البرز گلستان ۱۲ متری گلستان۱۶A3۱۲گلستانفولاد معراج البرز گلستانکیلوگرم۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ فولاد معراج البرز گلستان ۱۲ متری گلستان۱۸A3۱۲گلستانفولاد معراج البرز گلستانکیلوگرم۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ فولاد معراج البرز گلستان ۱۲ متری گلستان۲۰A3۱۲گلستانفولاد معراج البرز گلستانکیلوگرم۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۲ فولاد معراج البرز گلستان ۱۲ متری گلستان۱۲A3۱۲گلستانفولاد معراج البرز گلستانکیلوگرم۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴ فولاد معراج البرز گلستان ۱۲ متری گلستان۱۴A3۱۲گلستانفولاد معراج البرز گلستانکیلوگرم۰ تومان

میلگرد گلستان

نامسایز (mm)آنالیزحالتوزن شاخه (kg)محل تحویلکارخانهواحدقیمت
میلگرد شاخه آجدار ۲۰ گلستان۲۰A3شاخه آجدار۲۸ الی ۲۹مینو دشتگلستان۱۰,۴۳۰ تومان
میلگرد شاخه آجدار ۲۲ گلستان۲۲A3شاخه آجدار۳۳.۹۰۰ الی ۳۷.۴۰۰مینو دشتگلستان۰ تومان
میلگرد شاخه آجدار ۲۵ گلستان۲۵A3شاخه آجدار۴۴.۳۰۰ الی ۴۵مینو دشتگلستان۰ تومان
میلگرد شاخه آجدار ۸ گلستان۸A3شاخه آجدار۴.۳۰۰ الی ۴.۵۰۰مینو دشتگلستان۱۰,۴۳۰ تومان
میلگرد شاخه آجدار ۱۰ گلستان۱۰A3شاخه آجدار۶.۵۰۰ الی ۶.۹۰۰مینو دشتگلستان۱۰,۴۳۰ تومان
میلگرد شاخه آجدار ۱۲ گلستان۱۲A3شاخه آجدار۱۰مینو دشتگلستان۱۰,۴۳۰ تومان
میلگرد شاخه آجدار ۱۴ گلستان۱۴A3شاخه آجدار۱۳.۶۰۰ الی ۱۳.۸۰۰مینو دشتگلستان۱۰,۴۳۰ تومان
میلگرد شاخه آجدار ۱۶ گلستان۱۶A3شاخه آجدار۱۸ الی ۱۸.۲۰۰مینو دشتگلستان۱۰,۴۳۰ تومان
میلگرد شاخه آجدار ۱۸ گلستان۱۸A3شاخه آجدار۲۲.۷۰۰ الی ۲۲.۹۰۰مینو دشتگلستان۱۰,۴۳۰ تومان

نامسایز (mm)آنالیزطول (m)حالتوزن شاخه (kg)محل تحویلکارخانهواحدقیمت
میلگرد شاخه آجدار ۲۵ نورد گرم سمنان ۱۲ متری سمنان۲۵A3۱۲شاخه آجدار۴۴.۵۹۲سمناننورد گرم سمنانکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد شاخه آجدار ۲۸ نورد گرم سمنان ۱۲ متری سمنان۲۸A3۱۲شاخه آجدارسمناننورد گرم سمنانکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد شاخه آجدار ۱۶ نورد گرم سمنان ۱۲ متری سمنان۱۶A3۱۲شاخه آجدار۱۸.۲۵۲سمناننورد گرم سمنانکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد شاخه آجدار ۱۸ نورد گرم سمنان ۱۲ متری سمنان۱۸A3۱۲شاخه آجدار۳۲.۴۰۰سمناننورد گرم سمنانکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد شاخه آجدار ۲۰ نورد گرم سمنان ۱۲ متری سمنان۲۰A3۱۲شاخه آجدار۲۸.۳۹۲سمناننورد گرم سمنانکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد شاخه آجدار ۲۲ نورد گرم سمنان ۱۲ متری سمنان۲۲A3۱۲شاخه آجدار۳۴.۲۱۲سمناننورد گرم سمنانکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد شاخه آجدار ۸ نورد گرم سمنان ۱۲ متری سمنان۸A3۱۲شاخه آجدار۴.۵۹۸سمناننورد گرم سمنانکیلوگرم۰ تومان
میلگرد شاخه آجدار ۱۰ نورد گرم سمنان ۱۲ متری سمنان۱۰A3۱۲شاخه آجدار۷.۱۸۸سمناننورد گرم سمنانکیلوگرم۰ تومان
میلگرد شاخه آجدار ۱۲ نورد گرم سمنان ۱۲ متری سمنان۱۲A3۱۲شاخه آجدار۱۰.۲۴۸سمناننورد گرم سمنانکیلوگرم۰ تومان
میلگرد شاخه آجدار ۱۴ نورد گرم سمنان ۱۲ متری سمنان۱۴A3۱۲شاخه آجدار۱۴.۲۸۰سمناننورد گرم سمنانکیلوگرمتماس بگیرید

سیرجان حدید جنوب

نامسایز (mm)آنالیزحالتوزن شاخه (kg)محل تحویلکارخانهواحدقیمت
میلگرد شاخه آجدار ۲۲ سیرجان حدید جنوب۲۲A3شاخه آجدارسیرجانسیرجان حدید جنوبکیلوگرم۰ تومان
میلگرد شاخه آجدار ۲۵ سیرجان حدید جنوب۲۵A3شاخه آجدارسیرجانسیرجان حدید جنوبکیلوگرم۰ تومان
میلگرد شاخه آجدار ۲۰ سیرجان حدید جنوب۲۰A3شاخه آجدار۲۳ الی ۲۳.۵سیرجانسیرجان حدید جنوبکیلوگرم۰ تومان
میلگرد شاخه آجدار ۱۴ سیرجان حدید جنوب۱۴A2شاخه آجدارسیرجانسیرجان حدید جنوبکیلوگرم۰ تومان
میلگرد شاخه آجدار ۱۴ سیرجان حدید جنوب۱۴A3شاخه آجدار۱۱.۵ الی ۱۲سیرجانسیرجان حدید جنوبکیلوگرم۰ تومان
میلگرد شاخه آجدار ۱۶ سیرجان حدید جنوب۱۶A2شاخه آجدارسیرجانسیرجان حدید جنوبکیلوگرم۰ تومان
میلگرد شاخه آجدار ۱۶ سیرجان حدید جنوب۱۶A3شاخه آجدار۱۵.۵ الی ۱۶سیرجانسیرجان حدید جنوبکیلوگرم۰ تومان
میلگرد شاخه آجدار ۱۸ سیرجان حدید جنوب۱۸A3شاخه آجدار۲۰.۵ الی ۲۱سیرجانسیرجان حدید جنوبکیلوگرم۰ تومان
میلگرد شاخه آجدار ۸ سیرجان حدید جنوب۸A2شاخه آجدار۴سیرجانسیرجان حدید جنوبکیلوگرم۰ تومان
میلگرد شاخه آجدار ۱۰ سیرجان حدید جنوب۱۰A2شاخه آجدار۶سیرجانسیرجان حدید جنوبکیلوگرم۰ تومان
میلگرد شاخه آجدار ۱۲ سیرجان حدید جنوب۱۲A2شاخه آجدارسیرجانسیرجان حدید جنوبکیلوگرم۰ تومان
میلگرد شاخه آجدار ۱۲ سیرجان حدید جنوب۱۲A3شاخه آجدار۸.۵ الی ۹سیرجانسیرجان حدید جنوبکیلوگرم۰ تومان

کیان فولاد ابهر 

نامسایز (mm)آنالیزطول (m)حالتوزن شاخه (kg)محل تحویلکارخانهواحدقیمت
میلگرد شاخه آجدار ۲۵ کیان فولاد ابهر ۱۲ متری ابهر۲۵A3۱۲شاخه آجدارابهرکیان فولاد ابهرکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد شاخه آجدار ۲۸ کیان فولاد ابهر ۱۲ متری ابهر۲۸A3۱۲شاخه آجدارابهرکیان فولاد ابهرکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد شاخه آجدار ۱۴ کیان فولاد ابهر ۱۲ متری ابهر۱۴A3۱۲شاخه آجدارابهرکیان فولاد ابهرکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد شاخه آجدار ۱۶ کیان فولاد ابهر ۱۲ متری ابهر۱۶A3۱۲شاخه آجدارابهرکیان فولاد ابهرکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد شاخه آجدار ۱۸ کیان فولاد ابهر ۱۲ متری ابهر۱۸A3۱۲شاخه آجدارابهرکیان فولاد ابهرکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد شاخه آجدار ۲۰ کیان فولاد ابهر ۱۲ متری ابهر۲۰A3۱۲شاخه آجدارابهرکیان فولاد ابهرکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد شاخه آجدار ۲۲ کیان فولاد ابهر ۱۲ متری ابهر۲۲A3۱۲شاخه آجدارابهرکیان فولاد ابهرکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد شاخه آجدار ۸ کیان فولاد ابهر ۱۲ متری ابهر۸A2۱۲شاخه آجدارابهرکیان فولاد ابهرکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد شاخه آجدار ۱۰ کیان فولاد ابهر ۱۲ متری ابهر۱۰A2۱۲شاخه آجدارابهرکیان فولاد ابهرکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد شاخه آجدار ۱۰ کیان فولاد ابهر ۱۲ متری ابهر۱۰A3۱۲شاخه آجدارابهرکیان فولاد ابهرکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد شاخه آجدار ۱۲ کیان فولاد ابهر ۱۲ متری ابهر۱۲A2۱۲شاخه آجدارابهرکیان فولاد ابهرکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد شاخه آجدار ۱۲ کیان فولاد ابهر ۱۲ متری ابهر۱۲A3۱۲شاخه آجدارابهرکیان فولاد ابهرکیلوگرمتماس بگیرید

آذر فولاد امین

نامسایز (mm)آنالیزوزن شاخه (kg)محل تحویلکارخانهواحدقیمت
میلگرد آجدار ۲۸ آذر فولاد امین۲۸A3۵۶بستان آبادآذر فولاد امین۰ تومان
میلگرد آجدار ۳۲ آذر فولاد امین۳۲A3۷۳.۱بستان آبادآذر فولاد امین۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴ آذر فولاد امین۱۴A3۱۳.۹بستان آبادآذر فولاد امین۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ آذر فولاد امین۱۶A3۱۸.۱۳بستان آبادآذر فولاد امین۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ آذر فولاد امین۱۸A3۲۳بستان آبادآذر فولاد امین۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ آذر فولاد امین۲۰A3۲۸.۳بستان آبادآذر فولاد امین۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ آذر فولاد امین۲۲A3۳۴.۲بستان آبادآذر فولاد امین۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ آذر فولاد امین۲۵A3۴۴.۶بستان آبادآذر فولاد امین۰ تومان
میلگرد آجدار ۸ آذر فولاد امین۸A2۴.۴۱بستان آبادآذر فولاد امین۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۰ آذر فولاد امین۱۰A2۷بستان آبادآذر فولاد امین۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۲ آذر فولاد امین۱۲A3۱۰.۱۳بستان آبادآذر فولاد امین۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۰ آذر فولاد امین۱۰A3بستان آبادآذر فولاد امین۰ تومان

  شاهین بناب

نامسایز (mm)آنالیزوزن شاخه (kg)محل تحویلکارخانهواحدقیمت
میلگرد آجدار ۲۰ شاهین بناب۲۰A3۲۸.۹۸بنابشاهین بناب۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ شاهین بناب۲۲A3۳۴.۹۶بنابشاهین بناب۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ شاهین بناب۲۵A3۴۵.۱۶بنابشاهین بناب۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۸ شاهین بناب۲۸A3۵۶.۶۶بنابشاهین بناب۰ تومان
میلگرد آجدار ۳۲ شاهین بناب۳۲A3۷۴.۲۰بنابشاهین بناب۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۰ شاهین بناب۱۰A3۷.۱۹بنابشاهین بناب۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۲ شاهین بناب۱۲A2۱۰.۳۷بنابشاهین بناب۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۲ شاهین بناب۱۲A3۱۰.۳۷بنابشاهین بناب۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴ شاهین بناب۱۴A3۱۴.۱۲بنابشاهین بناب۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ شاهین بناب۱۶A3۱۸.۵۳بنابشاهین بناب۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ شاهین بناب۱۸A3۲۳.۴۶بنابشاهین بناب۰ تومان
میلگرد آجدار ۸ شاهین بناب۸A2۴.۵۵بنابشاهین بناب۰ تومان
میلگرد آجدار ۸ شاهین بناب۸A3۴.۵۵بنابشاهین بنابتماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۰ شاهین بناب۱۰A2۷.۱۹بنابشاهین بناب۰ تومان

میلگرد شاهرود

نامسایز (mm)آنالیزحالتوزن شاخه (kg)محل تحویلکارخانهواحدقیمت
میلگرد شاخه آجدار ۱۸ شاهرود۱۸A3شاخه آجدار۲۵شاهرودشاهرودکیلوگرم۱۰,۲۵۰ تومان
میلگرد شاخه آجدار ۲۰ شاهرود۲۰A3شاخه آجدار۳۰شاهرودشاهرودکیلوگرم۱۰,۲۵۰ تومان
میلگرد شاخه آجدار ۲۲ شاهرود۲۲A3شاخه آجدار۳۷شاهرودشاهرودکیلوگرم۱۰,۲۵۰ تومان
میلگرد شاخه آجدار ۲۵ شاهرود۲۵A3شاخه آجدار۴۸شاهرودشاهرودکیلوگرم۱۰,۲۵۰ تومان
میلگرد شاخه آجدار ۲۸ شاهرود۲۸A3شاخه آجدار۵۸شاهرودشاهرودکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد شاخه آجدار ۳۲ شاهرود۳۲A3شاخه آجدار۷۵شاهرودشاهرودکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد شاخه آجدار ۱۰ شاهرود۱۰A3شاخه آجدار۷.۲۰۰شاهرودشاهرودکیلوگرم۱۰,۴۵۰ تومان
میلگرد شاخه آجدار ۱۲ شاهرود۱۲A3شاخه آجدار۱۱شاهرودشاهرودکیلوگرم۱۰,۳۵۰ تومان
میلگرد شاخه آجدار ۱۴ شاهرود۱۴A3شاخه آجدار۱۵شاهرودشاهرودکیلوگرم۱۰,۲۵۰ تومان
میلگرد شاخه آجدار ۱۶ شاهرود۱۶A3شاخه آجدار۲۰شاهرودشاهرودکیلوگرم۱۰,۲۵۰ تومان

نامسایز (mm)آنالیزحالتوزن شاخه (kg)محل تحویلکارخانهواحدقیمت
میلگرد شاخه آجدار ۲۸ پرشین فولاد۲۸A3شاخه آجدار۵۷تاکستانپرشین فولادکیلوگرم۰ تومان
میلگرد شاخه آجدار ۳۲ پرشین فولاد۳۲A3شاخه آجدار۷۴تاکستانپرشین فولادکیلوگرم۰ تومان
میلگرد شاخه آجدار ۱۴ پرشین فولاد۱۴A3شاخه آجدار۱۴تاکستانپرشین فولادکیلوگرم۰ تومان
میلگرد شاخه آجدار ۱۶ پرشین فولاد۱۶A3شاخه آجدار۱۸تاکستانپرشین فولادکیلوگرم۰ تومان
میلگرد شاخه آجدار ۱۸ پرشین فولاد۱۸A3شاخه آجدار۲۴تاکستانپرشین فولادکیلوگرم۰ تومان
میلگرد شاخه آجدار ۲۰ پرشین فولاد۲۰A3شاخه آجدار۲۹تاکستانپرشین فولادکیلوگرم۰ تومان
میلگرد شاخه آجدار ۲۲ پرشین فولاد۲۲A3شاخه آجدار۳۴تاکستانپرشین فولادکیلوگرم۰ تومان
میلگرد شاخه آجدار ۲۵ پرشین فولاد۲۵A3شاخه آجدار۴۵تاکستانپرشین فولادکیلوگرم۰ تومان
میلگرد شاخه آجدار ۱۰ پرشین فولاد۱۰A3شاخه آجدار۷.۵تاکستانپرشین فولادکیلوگرم۰ تومان
میلگرد شاخه آجدار ۱۲ پرشین فولاد۱۲A3شاخه آجدار۱۱تاکستانپرشین فولادکیلوگرم۰ تومان

میلگرد قطعات فولادی با سطح مقطع دایره تو پر هستند که برای جبران مقاومت کششی پایین برای مسلح کردن بتن مورد استفاده قرار میگیرند و با سطح مقاطع ، استاندارد ها و خواص مکانیکی متفاوت (A1 A2 A3A4) به صورت آجدار یا ساده تولید و عرضه می شوند.
بازرگانی آهن آتا برای جلب رضایت حداکثری رضایت مندی مشتریان اقدام به ارائه و قیمت میلگرد با استاندارد های روسی و اروپایی در تمامی مقاطع ودسته بندی ها نموده است.