ساعات کار
شنبه تا چهارشنبه 9 الی 17 - پنجشنبه ها 9 الی 14
۰۳۱-۹۱۰۰۴۱۰۱
دفتر فروش
ENGLISH
TOOS ARVAN IRON
۳۴۱۰۱ - ۰۳۱
Menu

کارخانه فولاد جاوید بناب تبریز

ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
نبشی کارخانه فولاد جاوید بناب
نامابعادکارخانهمحل بارگیریقیمت
نبشی 3*40 کارخانه فولاد جاوید بناب3*40فولاد جاوید بناب18,090 تومان
نبشی 4*40 کارخانه فولاد جاوید بناب4*40فولاد جاوید بناب17,490 تومان
نبشی 3*40 سبک کارخانه فولاد جاوید بناب3*40فولاد جاوید بناب18,500 تومان
نبشی 4*40 سبک کارخانه فولاد جاوید بناب4*40فولاد جاوید بناب18,070 تومان
نبشی 3*50 سبک کارخانه فولاد جاوید بناب3*50فولاد جاوید بناب18,500 تومان
نبشی 3*50 کارخانه فولاد جاوید بناب3*50فولاد جاوید بناب18,090 تومان
نبشی 4*50 کارخانه فولاد جاوید بناب4*50فولاد جاوید بناب17,390 تومان
نبشی 5*50 کارخانه فولاد جاوید بناب5*50فولاد جاوید بناب17,290 تومان
نبشی 5*50 سبک کارخانه فولاد جاوید بناب5*50فولاد جاوید بناب17,380 تومان
نبشی 3*60 فولاد جاوید بناب3*60فولاد جاوید بناب17,590 تومان
نبشی 4*60 فولاد جاوید بناب4*60فولاد جاوید بناب17,490 تومان
نبشی 5*60 کارخانه فولاد جاوید بناب5*60فولاد جاوید بنابتبریز17,290 تومان
نبشی 4*50 سبک کارخانه فولاد جاوید بناب4*50فولاد جاوید بناب18,080 تومان