جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۹۱۰۰۴۱۰۱ داخلی ۵۰۰

تیرآهن ذوب آهن اصفهان

نامسایز (mm)کارخانهطول (m)وزن شاخه (kg)محل تحویلواحدتعداد در هر بستهقیمت
تیرآهن ۱۲ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری IPE کارخانه۱۲ذوب آهن۱۲۱۲۵کارخانهکیلوگرم۴۴تماس بگیرید
تیرآهن ۱۴ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری IPE کارخانه۱۴ذوب آهن۱۲۱۵۵کارخانهکیلوگرم۳۶۱۶,۲۵۰ تومان
تیرآهن ۱۶ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری IPE کارخانه۱۶ذوب آهن۱۲۱۹۰کارخانهکیلوگرم۳۰۱۳,۴۵۰ تومان
تیرآهن ۱۸ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری IPE کارخانه۱۸ذوب آهن۱۲۲۲۶کارخانهکیلوگرم۲۴۱۲,۴۵۰ تومان
تیرآهن ۲۰ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری IPE کارخانه۲۰ذوب آهن۱۲۲۶۹کارخانهکیلوگرم۱۸۱۴,۹۵۰ تومان
تیرآهن ۲۲ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری IPE کارخانه۲۲ذوب آهن۱۲۳۱۵کارخانهکیلوگرم۱۶۱۴,۰۰۰ تومان
تیرآهن ۲۴ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری IPE کارخانه۲۴ذوب آهن۱۲۳۶۹کارخانهکیلوگرم۱۴تماس بگیرید
تیرآهن ۲۷ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری IPE کارخانه۲۷ذوب آهن۱۲۴۳۴کارخانهکیلوگرم۱۲تماس بگیرید
تیرآهن ۳۰ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری IPE کارخانه۳۰ذوب آهن۱۲۵۰۷کارخانهکیلوگرم۱۰تماس بگیرید

تیرآهن ناب تبریز

نامسایز (mm)کارخانهوزن شاخه (kg)محل تحویلواحدقیمت
تیرآهن ۱۴ ناب تبریز IPE کارخانه(تبریز)۱۴ناب تبریز۱۳۲کارخانه(تبریز)کیلوگرم۱۳,۰۵۰ تومان
تیرآهن ۱۶ ناب تبریز IPE کارخانه(تبریز)۱۶ناب تبریز۱۷۰کارخانه(تبریز)کیلوگرم۱۳,۰۵۰ تومان
تیرآهن ۱۸ ناب تبریز IPE کارخانه(تبریز)۱۸ناب تبریز۲۱۲کارخانه(تبریز)کیلوگرمتماس بگیرید

تیرآهن فولاد البرز ایرانیان (فایکو)

نام محصولسایز (mm)کارخانهوزن شاخه (kg)محل تحویلواحدقیمتتاریخ بروزرسانی
تیرآهن ۲۰ فایکو IPE کارخانه(ساری)۲۰فایکو۲۵۰کارخانه(ساری)کیلوگرم۱۱,۲۰۰ تومان۶ مهر ۱۳۹۹ @ ۱۴:۲۸
تیرآهن ۲۲ فایکو IPE کارخانه(ساری)۲۲فایکو۳۰۵کارخانه(ساری)شاخهتماس بگیرید۶ مهر ۱۳۹۹ @ ۱۴:۲۸
تیرآهن ۲۴ فایکو IPE کارخانه(ساری)۲۴فایکو۳۴۵کارخانه(ساری)شاخهتماس بگیرید۶ مهر ۱۳۹۹ @ ۱۴:۲۸
تیرآهن ۱۴ فایکو IPE سبک کارخانه(ساری)۱۴فایکو۱۳۰کارخانه(ساری)کیلوگرم۱۱,۹۰۰ تومان۶ مهر ۱۳۹۹ @ ۱۴:۲۸
تیرآهن ۱۴ فایکو IPE سنگین کارخانه(ساری)۱۴فایکو۱۵۰کارخانه(ساری)کیلوگرم۱۱,۰۰۰ تومان۶ مهر ۱۳۹۹ @ ۱۴:۲۸
تیرآهن ۱۶ فایکو IPE کارخانه(ساری)۱۶فایکو۱۷۰کارخانه(ساری)کیلوگرمتماس بگیرید۶ مهر ۱۳۹۹ @ ۱۴:۲۸
تیرآهن ۱۸ فایکو IPE کارخانه(ساری)۱۸فایکو۲۰۵کارخانه(ساری)شاخهتماس بگیرید۶ مهر ۱۳۹۹ @ ۱۴:۲۸

تیرآهن ظفر بناب

سایز (mm)کارخانهوزن شاخه (kg)محل تحویلواحدقیمتتاریخ بروز رسانی
۱۴ظفر بناب۱۳۰کارخانه(بناب)کیلوگرم۱۱,۹۵۰ تومان۶ مهر ۱۳۹۹ @ ۱۴:۲۸

تیرآهن ناب تبریز

نامسایز (mm)کارخانهوزن شاخه (kg)محل تحویلواحدقیمت
تیرآهن ۱۴ ناب تبریز IPE کارخانه(تبریز)۱۴ناب تبریز۱۳۲کارخانه(تبریز)کیلوگرم۱۳,۰۵۰ تومان
تیرآهن ۱۶ ناب تبریز IPE کارخانه(تبریز)۱۶ناب تبریز۱۷۰کارخانه(تبریز)کیلوگرم۱۳,۰۵۰ تومان
تیرآهن ۱۸ ناب تبریز IPE کارخانه(تبریز)۱۸ناب تبریز۲۱۲کارخانه(تبریز)کیلوگرمتماس بگیرید

تیرآهن زنبوری

نامسایز (mm)طول (m)محل تحویلواحدقیمت
تیرآهن ۱۶ زنبوری ۱۲ متری انبار اصفهان۱۶۱۲انبار اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن ۱۸ زنبوری ۱۲ متری انبار اصفهان۱۸۱۲انبار اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن ۲۰ زنبوری ۱۲ متری انبار اصفهان۲۰۱۲انبار اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن ۲۲ زنبوری ۱۲ متری انبار اصفهان۲۲۱۲انبار اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن ۲۴ زنبوری ۱۲ متری انبار اصفهان۲۴۱۲انبار اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن ۲۷ زنبوری ۱۲ متری انبار اصفهان۲۷۱۲انبار اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن ۳۰ زنبوری ۱۲ متری انبار اصفهان۳۰۱۲انبار اصفهانشاخهتماس بگیرید
تیرآهن ۱۴ زنبوری ۱۲ متری انبار اصفهان۱۴۱۲انبار اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید

تیرآهن هاش H

نامسایز (mm)کارخانهطول (m)وزن شاخه (kg)محل تحویلواحدتعداد در هر بستهقیمت
تیرآهن ۱۰ وارداتی ۱۲متری هاش(H) انبارتهران۱۰وارداتی۱۲۲۰۰انبارتهرانکیلوگرمHEA(سبک)تماس بگیرید
تیرآهن ۱۰ وارداتی ۱۲متری هاش(H) انبارتهران۱۰وارداتی۱۲۲۴۰انبارتهرانکیلوگرمHEB(سنگین)تماس بگیرید
تیرآهن ۱۲ وارداتی ۱۲متری هاش(H) انبارتهران۱۲وارداتی۱۲۲۴۰انبارتهرانکیلوگرمHEA(سبک)تماس بگیرید
تیرآهن ۱۲ وارداتی ۱۲متری هاش(H) انبارتهران۱۲وارداتی۱۲۳۲۰انبارتهرانکیلوگرمHEB(سنگین)تماس بگیرید
تیرآهن ۱۴ وارداتی ۱۲متری هاش(H) انبارتهران۱۴وارداتی۱۲۲۶۹انبارتهرانکیلوگرمHEA(سبک)تماس بگیرید
تیرآهن ۱۴ وارداتی ۱۲متری هاش(H) انبارتهران۱۴وارداتی۱۲۴۰۰انبارتهرانکیلوگرمHEB(سنگین)تماس بگیرید
تیرآهن ۱۶ وارداتی ۱۲متری هاش(H) انبارتهران۱۶وارداتی۱۲۳۶۴انبارتهرانکیلوگرمHEA(سبک)تماس بگیرید
تیرآهن ۱۶ وارداتی ۱۲متری هاش(H) انبارتهران۱۶وارداتی۱۲۵۰۰انبارتهرانکیلوگرمHEB(سنگین)تماس بگیرید
تیرآهن ۱۸ وارداتی ۱۲متری هاش(H) انبارتهران۱۸وارداتی۱۲۴۲۶انبارتهرانکیلوگرمHEA(سبک)تماس بگیرید
تیرآهن ۱۸ وارداتی ۱۲متری هاش(H) انبارتهران۱۸وارداتی۱۲۵۹۰انبارتهرانکیلوگرمHEB(سنگین)تماس بگیرید
تیرآهن ۲۰ وارداتی ۱۲متری هاش(H) انبارتهران۲۰وارداتی۱۲۵۱۰انبارتهرانکیلوگرمHEA(سبک)تماس بگیرید
تیرآهن ۲۰ وارداتی ۱۲متری هاش(H) انبارتهران۲۰وارداتی۱۲۷۳۰انبارتهرانکیلوگرمHEB(سنگین)تماس بگیرید
تیرآهن ۲۲ وارداتی ۱۲متری هاش(H) انبارتهران۲۲وارداتی۱۲۶۲۰انبارتهرانکیلوگرمHEA(سبک)تماس بگیرید
تیرآهن ۲۲ وارداتی ۱۲متری هاش(H) انبارتهران۲۲وارداتی۱۲۸۵۰انبارتهرانکیلوگرمHEB(سنگین)تماس بگیرید
تیرآهن ۲۴ وارداتی ۱۲متری هاش(H) انبارتهران۲۴وارداتی۱۲۷۲۰انبارتهرانکیلوگرمHEA(سبک)تماس بگیرید
تیرآهن ۲۴ وارداتی ۱۲متری هاش(H) انبارتهران۲۴وارداتی۱۲۹۹۸انبارتهرانکیلوگرمHEB(سنگین)تماس بگیرید
تیرآهن ۲۶ وارداتی ۱۲متری هاش(H) انبارتهران۲۶وارداتی۱۲۸۲۰انبارتهرانکیلوگرمHEA(سبک)تماس بگیرید
تیرآهن ۲۶ وارداتی ۱۲متری هاش(H) انبارتهران۲۶وارداتی۱۲۱۱۲۰انبارتهرانکیلوگرمHEB(سنگین)تماس بگیرید
تیرآهن ۲۸ وارداتی ۱۲متری هاش(H) انبارتهران۲۸وارداتی۱۲۹۲۰انبارتهرانکیلوگرمHEA(سبک)تماس بگیرید
تیرآهن ۲۸ وارداتی ۱۲متری هاش(H) انبارتهران۲۸وارداتی۱۲۱۲۴۰انبارتهرانکیلوگرمHEB(سنگین)تماس بگیرید
تیرآهن ۳۰ وارداتی ۱۲متری هاش(H) انبارتهران۳۰وارداتی۱۲۱۰۵۰انبارتهرانکیلوگرمHEA(سبک)تماس بگیرید
تیرآهن ۳۰ وارداتی ۱۲متری هاش(H) انبارتهران۳۰وارداتی۱۲۱۴۰۰انبارتهرانکیلوگرمHEB(سنگین)تماس بگیرید
تیرآهن ۳۲ وارداتی ۱۲متری هاش(H) انبارتهران۳۲وارداتی۱۲۱۱۷۰انبارتهرانکیلوگرمHEA(سبک)تماس بگیرید
تیرآهن ۳۲ وارداتی ۱۲متری هاش(H) انبارتهران۳۲وارداتی۱۲۱۵۳۰انبارتهرانکیلوگرمHEB(سنگین)تماس بگیرید
تیرآهن ۳۴ وارداتی ۱۲متری هاش(H) انبارتهران۳۴وارداتی۱۲۱۲۶۰انبارتهرانکیلوگرمHEA(سبک)تماس بگیرید
تیرآهن ۳۴ وارداتی ۱۲متری هاش(H) انبارتهران۳۴وارداتی۱۲۱۶۰۰انبارتهرانکیلوگرمHEB(سنگین)تماس بگیرید
تیرآهن ۳۶ وارداتی ۱۲متری هاش(H) انبارتهران۳۶وارداتی۱۲۱۳۵۰انبارتهرانکیلوگرمHEA(سبک)تماس بگیرید
تیرآهن ۳۶ وارداتی ۱۲متری هاش(H) انبارتهران۳۶وارداتی۱۲۱۷۰۰انبارتهرانکیلوگرمHEB(سنگین)تماس بگیرید
تیرآهن ۴۰ وارداتی ۱۲متری هاش(H) انبارتهران۴۰وارداتی۱۲۱۵۰۰انبارتهرانکیلوگرمHEA(سبک)تماس بگیرید
تیرآهن ۴۰ وارداتی ۱۲متری هاش(H) انبارتهران۴۰وارداتی۱۲۱۸۶۰انبارتهرانکیلوگرمHEB(سنگین)تماس بگیرید
تیرآهن ۴۵ وارداتی ۱۲متری هاش(H) انبارتهران۴۵وارداتی۱۲۱۶۸۰انبارتهرانکیلوگرمHEA(سبک)تماس بگیرید
تیرآهن ۴۵ وارداتی ۱۲متری هاش(H) انبارتهران۴۵وارداتی۱۲۲۰۵۰انبارتهرانکیلوگرمHEB(سنگین)تماس بگیرید
تیرآهن ۵۰ وارداتی ۱۲متری هاش(H) انبارتهران۵۰وارداتی۱۲۱۸۶۰انبارتهرانکیلوگرمHEA(سبک)تماس بگیرید
تیرآهن ۵۰ وارداتی ۱۲متری هاش(H) انبارتهران۵۰وارداتی۱۲۲۲۵۰انبارتهرانکیلوگرمHEB(سنگین)تماس بگیرید
تیرآهن ۵۵ وارداتی ۱۲متری هاش(H) انبارتهران۵۵وارداتی۱۲۱۹۹۲انبارتهرانکیلوگرمHEA(سبک)تماس بگیرید
تیرآهن ۵۵ وارداتی ۱۲متری هاش(H) انبارتهران۵۵وارداتی۱۲۲۴۰۰انبارتهرانکیلوگرمHEB(سنگین)تماس بگیرید
تیرآهن ۶۰ وارداتی ۱۲متری هاش(H) انبارتهران۶۰وارداتی۱۲۲۱۴۰انبارتهرانکیلوگرمHEA(سبک)تماس بگیرید
تیرآهن ۶۰ وارداتی ۱۲متری هاش(H) انبارتهران۶۰وارداتی۱۲۲۵۵۰انبارتهرانکیلوگرمHEB(سنگین)تماس بگیرید
تیرآهن ۶۵ وارداتی ۱۲متری هاش(H) انبارتهران۶۵وارداتی۱۲۲۲۹۰انبارتهرانکیلوگرمHEA(سبک)تماس بگیرید
تیرآهن ۶۵ وارداتی ۱۲متری هاش(H) انبارتهران۶۵وارداتی۱۲۲۷۰۰انبارتهرانکیلوگرمHEB(سنگین)تماس بگیرید

تیرآهن آریان فولاد

نامسایز (mm)کارخانهوزن شاخه (kg)محل تحویلواحدقیمت
تیرآهن ۱۴ آریان فولاد IPE کارخانه(بوئین زهرا)۱۴آریان فولاد۱۳۵کارخانه(بوئین زهرا)شاخهتماس بگیرید
تیرآهن ۱۶ آریان فولاد IPE کارخانه(بوئین زهرا)۱۶آریان فولاد۱۸۵کارخانه(بوئین زهرا)شاخهتماس بگیرید
تیرآهن ۱۸ آریان فولاد IPE کارخانه(بوئین زهرا)۱۸آریان فولاد۲۱۵کارخانه(بوئین زهرا)شاخهتماس بگیرید
تیرآهن ۲۰ آریان فولاد IPE کارخانه(بوئین زهرا)۲۰آریان فولاد۲۶۵کارخانه(بوئین زهرا)شاخهتماس بگیرید
تیرآهن ۲۲ آریان فولاد IPE کارخانه(بوئین زهرا)۲۲آریان فولاد۳۲۵کارخانه(بوئین زهرا)شاخهتماس بگیرید
تیرآهن ۲۴ آریان فولاد IPE کارخانه(بوئین زهرا)۲۴آریان فولاد۳۶۰کارخانه(بوئین زهرا)شاخهتماس بگیرید
تیرآهن ۲۷ آریان فولاد IPE کارخانه(بوئین زهرا)۲۷آریان فولاد۴۳۵کارخانه(بوئین زهرا)شاخهتماس بگیرید

تیرآهن گروه ملی صنعتی فولاد ایران

نامسایز (mm)کارخانهوزن شاخه (kg)محل تحویلواحدقیمت
تیرآهن ۱۴ گروه ملی صنعتی فولاد ایران IPE اهواز۱۴گروه ملی صنعتی فولاد ایران۱۳۰اهوازکیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن ۱۶ گروه ملی صنعتی فولاد ایران IPE اهواز۱۶گروه ملی صنعتی فولاد ایران۱۶۷اهوازکیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن ۱۸ گروه ملی صنعتی فولاد ایران IPE اهواز۱۸گروه ملی صنعتی فولاد ایران۲۱۳اهوازکیلوگرمتماس بگیرید

تیرآهن تیرآهن یزد (احرامیان)

نام محصولسایز (mm)کارخانهوزن شاخه (kg)محل تحویلواحدقیمت
تیرآهن ۱۸ یزد(احرامیان) IPE کارخانه(یزد)۱۸یزد (احرامیان)۲۱۵کارخانه(یزد)کیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن ۲۰ یزد(احرامیان) IPE کارخانه(یزد)۲۰یزد (احرامیان)۲۵۵کارخانه(یزد)کیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن ۲۲ یزد(احرامیان) IPE کارخانه(یزد)۲۲یزد (احرامیان)۳۰۰کارخانه(یزد)کیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن ۱۴ یزد(احرامیان) IPE کارخانه(یزد)۱۴یزد (احرامیان)۱۴۷کارخانه(یزد)کیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن ۱۶ یزد(احرامیان) IPE کارخانه(یزد)۱۶یزد (احرامیان)۱۸۰کارخانه(یزد)کیلوگرمتماس بگیرید