ساعات کار
شنبه تا چهارشنبه 9 الی 17 - پنجشنبه ها 9 الی 14
۰۳۱-۹۱۰۰۴۱۰۱
دفتر فروش
ENGLISH
TOOS ARVAN IRON
۳۴۱۰۱ - ۰۳۱

تیر آهن IPE

ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
تیرآهن IPE ذوب آهن اصفهان
ذوب آهن اصفهان
نامسایز(mm)وزن شاخه(kg)طول شاخه (m)واحدتعداد در هر بستهکارخانهمحل بارگیریقیمت
تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهان IPE1212512کیلوگرم44ذوب آهنکارخانهتماس بگیرید
تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان IPE1415512کیلوگرم36ذوب آهنکارخانه12,850 تومان
تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان IPE1619012کیلوگرم30ذوب آهنکارخانه13,100 تومان
تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان IPE1822512کیلوگرم24ذوب آهنکارخانه12,750 تومان
تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهان IPE2027012کیلوگرم21ذوب آهنکارخانه13,000 تومان
تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان IPE2232012کیلوگرم16ذوب آهنکارخانه13,000 تومان
تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان IPE2437012کیلوگرم14ذوب آهنکارخانه13,000 تومان
تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان IPE2743512کیلوگرم12ذوب آهنکارخانه13,700 تومان
تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان IPE3051012کیلوگرم10ذوب آهنکارخانه14,500 تومان
ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
تیرآهن IPE فولاد ناب تبریز
فولاد ناب تبریز
نامسایز(mm)وزن شاخه(kg)واحدکارخانهمحل بارگیریقیمت
تیرآهن 14 ناب تبریز IPE14132کیلوگرمناب تبریزکارخانه(تبریز)تماس بگیرید
تیرآهن 16 ناب تبریز IPE16170کیلوگرمناب تبریزکارخانه(تبریز)13,050 تومان
تیرآهن 18 ناب تبریز IPE18212کیلوگرمناب تبریزکارخانه(تبریز)تماس بگیرید
ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
تیرآهن IPE ظفر بناب
ظفر بناب
نامسایز(mm)وزن شاخه(kg)واحدکارخانهمحل بارگیریقیمت
تیرآهن 14 ظفر بناب IPE14130کیلوگرمظفر بنابکارخانه(بناب)13,450 تومان
تیرآهن 20 ظفر بناب IPE20130کیلوگرمظفر بنابکارخانه(بناب)تماس بگیرید
ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
تیرآهن IPE یزد احرامیان
یزد احرامیان
نامسایز(mm)وزن شاخه(kg)واحدکارخانهمحل بارگیریقیمت
تیرآهن 14 یزد (احرامیان) IPE14147کیلوگرمیزد (احرامیان)کارخانه(یزد)تماس بگیرید
تیرآهن 16 یزد (احرامیان) IPE16180کیلوگرمیزد (احرامیان)کارخانه(یزد)تماس بگیرید
تیرآهن 18 یزد (احرامیان) IPE18215کیلوگرمیزد (احرامیان)کارخانه(یزد)تماس بگیرید
تیرآهن 20 یزد (احرامیان) IPE20255کیلوگرمیزد (احرامیان)کارخانه(یزد)تماس بگیرید
تیرآهن 22 یزد (احرامیان) IPE22300کیلوگرمیزد (احرامیان)کارخانه(یزد)تماس بگیرید
ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
تیرآهن IPE شاهین بناب
شاهین بناب
نامسایز(mm)وزن شاخه(kg)واحدکارخانهمحل بارگیریقیمت
تیرآهن 14 شاهین بناب IPE14126کیلوگرمشاهین بنابکارخانه(بناب)تماس بگیرید
تیرآهن 16 شاهین بناب IPE16126کیلوگرمشاهین بنابکارخانه(بناب)تماس بگیرید
ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
تیرآهن IPE جهان فولاد غرب
جهان فولاد غرب
نامسایز(mm)وزن شاخه(kg)واحدکارخانهمحل بارگیریقیمت
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب IPE وزن 12114121کیلوگرمجهان فولاد غربکارخانه(کرمانشاه)تماس بگیرید
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب IPE وزن 13014130کیلوگرمجهان فولاد غربکارخانه(کرمانشاه)13,400 تومان
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب IPE وزن 14014140کیلوگرمجهان فولاد غربکارخانه(کرمانشاه)13,400 تومان
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب IPE وزن 15014150کیلوگرمجهان فولاد غربکارخانه(کرمانشاه)13,400 تومان
تیرآهن 16 جهان فولاد غرب IPE وزن 17016170کیلوگرمجهان فولاد غربکارخانه(کرمانشاه)13,400 تومان
ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
تیرآهن IPE فایکو (البرز ایرانیان)
کارخانه فایکو
نامسایز(mm)وزن شاخه(kg)واحدکارخانهمحل بارگیریقیمت
تیرآهن 14 فایکو IPE سبک14130کیلوگرمفایکوکارخانه(ساری)13,050 تومان
تیرآهن 14 فایکو IPE سنگین14150کیلوگرمفایکوکارخانه(ساری)تماس بگیرید
تیرآهن 16 فایکو IPE سبک16167کیلوگرمفایکوکارخانه(ساری)تماس بگیرید
تیرآهن 18 فایکو IPE18205شاخهفایکوکارخانه(ساری)تماس بگیرید
تیرآهن 20 فایکو IPE سبک20245کیلوگرمفایکوکارخانه(ساری)13,050 تومان
تیرآهن 22 فایکو IPE22305شاخهفایکوکارخانه(ساری)تماس بگیرید
تیرآهن 24 فایکو IPE24345شاخهفایکوکارخانه(ساری)تماس بگیرید
ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
تیرآهن IPE پروفیل صنعت ماهان
کارخانه پروفیل صنعت ماهان
نامسایز(mm)وزن شاخه(kg)واحدکارخانهمحل بارگیریقیمت
تیرآهن 14 پروفیل صنعت ماهان IPE وزن 12514125کیلوگرمپروفیل صنعت ماهانکارخانهتماس بگیرید
تیرآهن 14 پروفیل صنعت ماهان IPE وزن 13014130شاخهپروفیل صنعت ماهانکارخانهتماس بگیرید
تیرآهن 16 پروفیل صنعت ماهان IPE16170کیلوگرمپروفیل صنعت ماهانکارخانهتماس بگیرید
تیرآهن 18 پروفیل صنعت ماهان IPE18205کیلوگرمپروفیل صنعت ماهانکارخانهتماس بگیرید
ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
تیرآهن IPE گروه ملی صنعتی فولاد ایران
گروه ملی صنعتی فولاد ایران
نامسایز(mm)وزن شاخه(kg)واحدکارخانهمحل بارگیریقیمت
تیرآهن 14 گروه ملی صنعتی فولاد ایران IPE اهواز14130کیلوگرمگروه ملی صنعتی فولاد ایراناهوازتماس بگیرید
تیرآهن 16 گروه ملی صنعتی فولاد ایران IPE اهواز16167کیلوگرمگروه ملی صنعتی فولاد ایراناهوازتماس بگیرید
تیرآهن 18 گروه ملی صنعتی فولاد ایران IPE اهواز18213کیلوگرمگروه ملی صنعتی فولاد ایراناهوازتماس بگیرید
ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
تیرآهن IPE آریان فولاد
کارخانه آریان فولاد
نامسایز(mm)وزن شاخه(kg)واحدکارخانهمحل بارگیریقیمت
تیرآهن 14 آریان فولاد IPE14135شاخهآریان فولادکارخانه(بوئین زهرا)تماس بگیرید
تیرآهن 16 آریان فولاد IPE16185شاخهآریان فولادکارخانه(بوئین زهرا)تماس بگیرید
تیرآهن 18 آریان فولاد IPE18215شاخهآریان فولادکارخانه(بوئین زهرا)تماس بگیرید
تیرآهن 20 آریان فولاد IPE20265شاخهآریان فولادکارخانه(بوئین زهرا)تماس بگیرید
تیرآهن 22 آریان فولاد IPE22325شاخهآریان فولادکارخانه(بوئین زهرا)تماس بگیرید
تیرآهن 24 آریان فولاد IPE24360شاخهآریان فولادکارخانه(بوئین زهرا)تماس بگیرید
تیرآهن 27 آریان فولاد IPE27435شاخهآریان فولادکارخانه(بوئین زهرا)تماس بگیرید

This will close in 0 seconds

    This will close in 0 seconds