ساعات کار
شنبه تا چهارشنبه 9 الی 17 - پنجشنبه ها 9 الی 14
۰۳۱-۹۱۰۰۴۱۰۱
دفتر فروش
ENGLISH
TOOS ARVAN IRON
۳۴۱۰۱ - ۰۳۱

قوطی

ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
قوطی صنعتی اصفهان
بازرگانی آهن آتا
نامسایز قوطی (mm)نوع قوطیضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)محل بارگیریقیمت
قوطی صنعتی 10*2020*10صنعتی265.7اصفهانتماس بگیرید
قوطی صنعتی 20*3030*20صنعتی269.5اصفهانتماس بگیرید
قوطی صنعتی 30*30 وزن 11.5 کیلوگرمی30*30صنعتی2611.5اصفهانتماس بگیرید
قوطی صنعتی 20*4040*20صنعتی2611.5اصفهانتماس بگیرید
قوطی صنعتی 20*2020*20صنعتی267.7اصفهانتماس بگیرید
قوطی صنعتی 50*5050*50صنعتی2619اصفهانتماس بگیرید
قوطی صنعتی 60*6060*60صنعتی2623اصفهانتماس بگیرید
قوطی صنعتی 40*4040*40صنعتی2615اصفهانتماس بگیرید
قوطی صنعتی 70*70 وزن 27 کیلوگرمی70*70صنعتی2627اصفهانتماس بگیرید
قوطی صنعتی 40*80 وزن 23 کیلوگرمی80*40صنعتی2623اصفهانتماس بگیرید
قوطی صنعتی 90*90 وزن 34 کیلوگرمی90*90صنعتی2634اصفهانتماس بگیرید
قوطی صنعتی 20*2020*20صنعتی2.5610اصفهانتماس بگیرید
قوطی صنعتی 20*3030*20صنعتی2.5612اصفهانتماس بگیرید
قوطی صنعتی 20*4040*20صنعتی2.5615اصفهانتماس بگیرید
قوطی صنعتی 30*30 وزن 15 کیلوگرمی30*30صنعتی2.5615اصفهانتماس بگیرید
قوطی صنعتی 40*4040*40صنعتی2.5619اصفهانتماس بگیرید
قوطی صنعتی 70*70 وزن 33 کیلوگرمی70*70صنعتی2.5633اصفهانتماس بگیرید
قوطی صنعتی 40*6060*40صنعتی2.5624اصفهانتماس بگیرید
قوطی صنعتی 80*8080*80صنعتی2.5638اصفهانتماس بگیرید
قوطی صنعتی 40*80 وزن 29 کیلوگرمی80*40صنعتی2.5629اصفهانتماس بگیرید
قوطی صنعتی 40*100100*40صنعتی2.5633اصفهانتماس بگیرید
قوطی صنعتی 90*90 وزن 42 کیلوگرمی90*90صنعتی2.5642اصفهانتماس بگیرید
قوطی صنعتی 50*100 وزن 34 کیلوگرمی100*50صنعتی2.5634اصفهانتماس بگیرید
قوطی صنعتی 50*100 وزن 41 کیلوگرمی100*50صنعتی3641اصفهانتماس بگیرید
قوطی صنعتی 40*100100*40صنعتی3639اصفهانتماس بگیرید
قوطی صنعتی 90*90 وزن 51 کیلوگرمی90*90صنعتی3651اصفهانتماس بگیرید
قوطی صنعتی 100*100100*100صنعتی3656اصفهانتماس بگیرید
قوطی صنعتی 40*80 وزن 34 کیلوگرمی80*40صنعتی3634اصفهانتماس بگیرید
قوطی صنعتی 120*120 ستونی120*120صنعتی312136اصفهانتماس بگیرید
قوطی صنعتی 130*130 ستونی130*130صنعتی312147اصفهانتماس بگیرید
ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
قوطی صنعتی st37 کارخانه اعتماد سرمایه
کارخانه اعتماد سرمایه
نامسایز قوطی (mm)نوع قوطیضخامت (mm)طول شاخه (m)کارخانهمحل بارگیریقیمت
قوطی صنعتی 8 سایز 140*140 اعتماد سرمایه (12 متری)140*140صنعتی st37812اعتماد سرمایهاصفهان19,750 تومان
قوطی صنعتی 10 سایز 140*140 اعتماد سرمایه (6 متری)140*140صنعتی st37106اعتماد سرمایهاصفهان19,750 تومان
قوطی صنعتی 10 سایز 140*140 اعتماد سرمایه (12 متری)140*140صنعتی st371012اعتماد سرمایهاصفهان19,750 تومان
قوطی صنعتی 6 سایز 200*200 اعتماد سرمایه (12 متری)200*200صنعتی st37612اعتماد سرمایهاصفهان19,750 تومان
قوطی صنعتی 8 سایز 200*200 اعتماد سرمایه (6 متری)200*200صنعتی st3786اعتماد سرمایهاصفهان19,750 تومان
قوطی صنعتی 8 سایز 200*200 اعتماد سرمایه (12 متری)200*200صنعتی st37812اعتماد سرمایهاصفهان19,750 تومان
قوطی صنعتی 10 سایز 200*200 اعتماد سرمایه (6 متری)200*200صنعتی st37106اعتماد سرمایهاصفهان19,750 تومان
قوطی صنعتی 10 سایز 200*200 اعتماد سرمایه (12 متری)200*200صنعتی st371012اعتماد سرمایهاصفهان19,750 تومان
قوطی صنعتی 10 سایز 150*250 اعتماد سرمایه (12 متری)150*250صنعتی st371012اعتماد سرمایهاصفهانتماس بگیرید
ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
قوطی صنعتی درجه 2 کارخانه اعتماد سرمایه
کارخانه اعتماد سرمایه
نامسایز قوطی (mm)نوع قوطیضخامت (mm)طول شاخه (m)تعداد شاخهکارخانهمحل بارگیریقیمت
قوطی صنعتی 6 سایز 140*140 درجه 2140*140صنعتی درجه 2666اعتماد سرمایهاصفهان19,150 تومان
قوطی صنعتی 10 سایز 140*140 درجه 2140*140صنعتی درجه 210628اعتماد سرمایهاصفهان19,150 تومان
قوطی صنعتی 8 سایز 180*180 درجه 2180*180صنعتی درجه 28612اعتماد سرمایهاصفهان19,150 تومان
قوطی صنعتی 10 سایز 180*180 درجه 2180*180صنعتی درجه 210612اعتماد سرمایهاصفهان19,150 تومان
قوطی صنعتی 8 سایز 200*200 درجه 2200*200صنعتی درجه 28648اعتماد سرمایهاصفهان19,150 تومان
قوطی صنعتی 10 سایز 200*200 درجه 2200*200صنعتی درجه 210655اعتماد سرمایهاصفهان19,150 تومان
قوطی صنعتی 10 سایز 150*250 درجه 2150*250صنعتی درجه 21064اعتماد سرمایهاصفهان19,250 تومان
قوطی صنعتی 6 سایز 250*250 درجه 2250*250صنعتی درجه 2662اعتماد سرمایهاصفهان19,150 تومان
قوطی صنعتی 8 سایز 250*250 درجه 2250*250صنعتی درجه 2863اعتماد سرمایهاصفهان19,150 تومان
ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
قوطی گالوانیزه کارخانه لوله برق ساوه
کارخانه برق ساوه
نامسایز (inch)ابعادکارخانهمحل بارگیریقیمت
قوطی گالوانیزه 7*7 سایز 13.5 برق ساوه13.57*7برق ساوهتهران3,500 تومان
قوطی گالوانیزه 7*7 سایز 16 برق ساوه167*7برق ساوهتهران3,500 تومان
قوطی گالوانیزه 10*10 سایز 13.5 برق ساوه13.510*10برق ساوهتهران9,000 تومان
قوطی گالوانیزه 10*10 سایز 16 برق ساوه1610*10برق ساوهتهران9,000 تومان
قوطی گالوانیزه 10*10 سایز 21 برق ساوه2110*10برق ساوهتهران9,000 تومان
قوطی گالوانیزه 15*15 سایز 13.5 برق ساوه13.515*15برق ساوهتهران30,000 تومان
قوطی گالوانیزه 15*15 سایز 16 برق ساوه1615*15برق ساوهتهران30,000 تومان
قوطی گالوانیزه 15*15 سایز 21 برق ساوه2115*15برق ساوهتهران30,000 تومان
ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
قوطی گالوانیزه
بازرگانی آهن آتا
نامسایز قوطی (mm)نوع قوطیضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)محل بارگیریقیمت
قوطی گالوانیزه 20*20 وزن 8.2 کیلوگرمی20*20گالوانیزه268.2کارخانهتماس بگیرید
قوطی گالوانیزه 40*40 وزن 16.2 کیلوگرمی40*40گالوانیزه2616.2کارخانهتماس بگیرید
قوطی گالوانیزه 40*80 وزن 24.4 کیلوگرمی80*40گالوانیزه2624.4کارخانهتماس بگیرید
قوطی گالوانیزه 60*60 وزن 24.4 کیلوگرمی60*60گالوانیزه2624.4کارخانهتماس بگیرید
قوطی گالوانیزه 70*70 وزن 28.5 کیلوگرمی70*70گالوانیزه2628.5کارخانهتماس بگیرید
قوطی گالوانیزه 80*80 وزن 32.5 کیلوگرمی80*80گالوانیزه2632.5کارخانهتماس بگیرید
قوطی گالوانیزه 20*20 وزن 10.25 کیلوگرمی20*20گالوانیزه2.5610.25کارخانهتماس بگیرید
قوطی گالوانیزه 40*40 وزن 20.25 کیلوگرمی40*40گالوانیزه2.5620.25کارخانهتماس بگیرید
قوطی گالوانیزه 40*80 وزن 30.5 کیلوگرمی80*40گالوانیزه2.5630.5کارخانهتماس بگیرید
قوطی گالوانیزه 60*60 وزن 30.5 کیلوگرمی60*60گالوانیزه2.5630.5کارخانهتماس بگیرید
قوطی گالوانیزه 70*70 وزن 35.6 کیلوگرمی70*70گالوانیزه2.5635.6کارخانهتماس بگیرید
قوطی گالوانیزه 80*80 وزن 40.6 کیلوگرمی80*80گالوانیزه2.5640.6کارخانهتماس بگیرید
ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
قوطی مبلی (قوطی صنعتی با ورق روغنی)
بازرگانی آهن آتا
نامسایز قوطی (mm)نوع قوطیضخامت (mm)طول شاخه (m)محل بارگیریقیمت
قوطی صنعتی با ورق روغنی 20*2020*20صنعتی با ورق روغنی0.9 - 1.256تهرانتماس بگیرید
قوطی صنعتی با ورق روغنی 30*2020*30صنعتی با ورق روغنی0.9 - 1.256تهرانتماس بگیرید
قوطی صنعتی با ورق روغنی 30*3030*30صنعتی با ورق روغنی0.9 - 1.256تهرانتماس بگیرید
قوطی صنعتی با ورق روغنی 40*2020*40صنعتی با ورق روغنی0.9 - 1.256تهرانتماس بگیرید
قوطی صنعتی با ورق روغنی 40*4040*40صنعتی با ورق روغنی0.9 - 1.256تهرانتماس بگیرید
قوطی صنعتی با ورق روغنی 50*5050*50صنعتی با ورق روغنی0.9 - 1.256تهرانتماس بگیرید
قوطی صنعتی با ورق روغنی 60*4040*60صنعتی با ورق روغنی0.9 - 1.256تهرانتماس بگیرید
قوطی صنعتی با ورق روغنی 60*6060*60صنعتی با ورق روغنی0.9 - 1.256تهرانتماس بگیرید
قوطی صنعتی با ورق روغنی 80*4040*80صنعتی با ورق روغنی0.9 - 1.256تهرانتماس بگیرید
ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
قوطی ستونی
بازرگانی آهن آتا
نامسایز قوطی (mm)نوع قوطیضخامت (mm)وزن شاخه (kg)واحدطول شاخه (m)محل بارگیریقیمت
قوطی ستونی 2.65 سایز 140*140140*140ستونی2.65140کیلوگرم12اصفهانتماس بگیرید
قوطی ستونی 2.8 سایز 140*140140*140ستونی2.8144کیلوگرم12اصفهانتماس بگیرید
قوطی ستونی 3 سایز 140*140140*140ستونی3154کیلوگرم12اصفهانتماس بگیرید
قوطی ستونی 3.5 سایز 140*140140*140ستونی3.5180کیلوگرم12اصفهانتماس بگیرید
قوطی ستونی 3.8 سایز 140*140140*140ستونی3.8195کیلوگرم12اصفهانتماس بگیرید
قوطی ستونی 4 سایز 140*140140*140ستونی4205کیلوگرم12اصفهانتماس بگیرید

This will close in 0 seconds

    This will close in 0 seconds