ساعات کار
شنبه تا چهارشنبه 9 الی 17 - پنجشنبه ها 9 الی 14
۰۳۱-۹۱۰۰۴۱۰۱
دفتر فروش
ENGLISH
TOOS ARVAN IRON
۳۴۱۰۱ - ۰۳۱

پروفیل

ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
پروفیل آبرو
بازرگانی آهن آتا
نامنوع پروفیلضخامت (mm)وزن شاخه (kg)واحدطول شاخه (m)ارتفاع (cm)محل بارگیریقیمت
پروفیل آبرو دو طرفه ضخامت 3 طول 6 متریآبرو390کیلوگرم618کارخانه اصفهانتماس بگیرید
پروفیل آبرو یک طرفه ضخامت 3 طول 6 متریآبرو3115کیلوگرم618کارخانه اصفهانتماس بگیرید
ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
پروفیل زد (Z)
بازرگانی آهن آتا
نامنوع پروفیلضخامت (mm)وزن شاخه (kg)واحدطول شاخه (m)ارتفاع (cm)محل بارگیریقیمت
پروفیل زد ضخامت 2 طول 6 متری 30 کیلوگرمیزد230کیلوگرم618کارخانه اصفهانتماس بگیرید
پروفیل زد ضخامت 2.5 طول 6 متری 38 کیلوگرمیزد2.538کیلوگرم618کارخانه اصفهانتماس بگیرید
پروفیل زد ضخامت 3 طول 6 متری 46 کیلوگرمیزد346کیلوگرم618کارخانه اصفهانتماس بگیرید
پروفیل زد ضخامت 2.5 طول 6 متری 41 کیلوگرمیزد2.541کیلوگرم620کارخانه اصفهانتماس بگیرید
پروفیل زد ضخامت 3 طول 6 متری 49 کیلوگرمیزد349کیلوگرم620کارخانه اصفهانتماس بگیرید
پروفیل زد ضخامت 2.5 طول 6 متری 43 کیلوگرمیزد2.543کیلوگرم622کارخانه اصفهانتماس بگیرید
پروفیل زد ضخامت 3 طول 6 متری 52 کیلوگرمیزد352کیلوگرم622کارخانه اصفهانتماس بگیرید
ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
پروفیل Z کارخانه سپهر ایرانیان
کارخانه سپهر ایرانیان
نامضخامت (mm)واحدکارخانهمحل بارگیریقیمت
پروفیل زد 2 میل سپهر ایرانیان2کیلوگرمسپهر ایرانیانتهران23,200 تومان
پروفیل زد 2.5 میل سپهر ایرانیان2.5کیلوگرمسپهر ایرانیانتهران21,500 تومان
پروفیل زد 3 میل سپهر ایرانیان3کیلوگرمسپهر ایرانیانتهران21,200 تومان
پروفیل زد 3.2 میل سپهر ایرانیان3.2کیلوگرمسپهر ایرانیانتهران20,850 تومان
ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
پروفیل C (سی پرلین)
بازرگانی آهن آتا
نامنوع پروفیلضخامت (mm)وزن شاخه (kg)واحدطول شاخه (m)ارتفاع (cm)محل بارگیریقیمت
پروفیل سی پرلین ضخامت 3 طول 6 متر 23 کیلوگرمیسی پرلین323کیلوگرم6180کارخانه اصفهانتماس بگیرید
پروفیل سی پرلین ضخامت 3 طول 6 متر 45 کیلوگرمیسی پرلین345کیلوگرم6180کارخانه اصفهانتماس بگیرید
پروفیل سی پرلین ضخامت 3 طول 6 متر 48 کیلوگرمیسی پرلین348کیلوگرم6200کارخانه اصفهانتماس بگیرید
پروفیل سی پرلین ضخامت 3 طول 6 متر 51 کیلوگرمیسی پرلین351کیلوگرم6220کارخانه اصفهانتماس بگیرید
پروفیل سی پرلین ضخامت 3 طول 6 متر 55 کیلوگرمیسی پرلین355کیلوگرم6240کارخانه اصفهانتماس بگیرید
ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
پروفیل درب و پنجره
بازرگانی آهن آتا
نامنوع پروفیلضخامت (mm)وزن شاخه (kg)واحدطول شاخه (m)محل بارگیریقیمت
پروفیل درب و پنجره لنگه دری ضخامت 2 طول 6 متریلنگه دری214.8کیلوگرم6کارخانه اصفهان / انبار اصفهانتماس بگیرید
پروفیل درب و پنجره سپری ضخامت 2 طول 6 متریسپری214.8کیلوگرم6کارخانه اصفهان / انبار اصفهانتماس بگیرید
پروفیل درب و پنجره چهارچوبی ضخامت 2 طول 6 متریچهارچوبی214.8کیلوگرم6کارخانه اصفهان / انبار اصفهانتماس بگیرید
پروفیل درب و پنجره چهارچوب فلزی ساده ضخامت 2 طول 6.6 متریفلزی ساده224کیلوگرم6.6کارخانه اصفهانتماس بگیرید
پروفیل درب و پنجره چهارچوب فلزی فرانسوی ضخامت 2 طول 6.6 متریفلزی فرانسوی226کیلوگرم6.6کارخانه اصفهانتماس بگیرید
پروفیل درب و پنجره چهارچوب فلزی نگینی ضخامت 2 طول 6.6 متریفلزی نگینی230کیلوگرم6.6کارخانه اصفهانتماس بگیرید
ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
پروفیل کیان فولاد متین
کیان فولاد متین
نامضخامت (mm)واحدکارخانهمحل بارگیریقیمت
پروفیل ضخامت 2 کیان فولاد متین2کیلوگرمکیان فولاد متیناصفهان21,600 تومان
پروفیل ضخامت 2.5 کیان فولاد متین2.5کیلوگرمکیان فولاد متیناصفهان20,450 تومان
پروفیل ضخامت 3 کیان فولاد متین3کیلوگرمکیان فولاد متیناصفهان20,150 تومان
پروفیل ضخامت 4 کیان فولاد متین4کیلوگرمکیان فولاد متیناصفهان19,950 تومان
ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
پروفیل بهفلز سپاهان
بهفلز سپاهان
نامضخامت (mm)واحدکارخانهمحل بارگیریقیمت
پروفیل ضخامت 2 بهفلز سپاهان2کیلوگرمبهفلز سپاهاناصفهان22,850 تومان
پروفیل ضخامت 2.5 بهفلز سپاهان2.5کیلوگرمبهفلز سپاهاناصفهان21,550 تومان
پروفیل ضخامت 3 بهفلز سپاهان3کیلوگرمبهفلز سپاهاناصفهان21,050 تومان
پروفیل ضخامت 4 بهفلز سپاهان4کیلوگرمبهفلز سپاهاناصفهان21,050 تومان
ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
پروفیل کارخانه نیکان پروفیل
کارخانه نیکان پروفیل
نامنوع پروفیلضخامت (mm)واحدکارخانهمحل بارگیریقیمت
پروفیل ضخامت 2 میل نیکان-2کیلوگرمنیکان پروفیلاصفهان21,700 تومان
پروفیل ضخامت 2.5 میل نیکان-2.5کیلوگرمنیکان پروفیلاصفهان20,000 تومان
پروفیل ضخامت 2.8 میل نیکانپروفیل ستونی 140*1402.8کیلوگرمنیکان پروفیلاصفهان19,700 تومان
پروفیل ضخامت 3 میل نیکانپروفیل ستونی 140*1403کیلوگرمنیکان پروفیلاصفهانتماس بگیرید
پروفیل ضخامت 3.5 میل نیکانپروفیل ستونی 140*1403.5کیلوگرمنیکان پروفیلاصفهان19,000 تومان
پروفیل ضخامت 3.8 میل نیکانپروفیل ستونی 140*1403.8کیلوگرمنیکان پروفیلاصفهان19,000 تومان
پروفیل ضخامت 4 میل نیکانپروفیل ستونی 140*1404کیلوگرمنیکان پروفیلاصفهان19,000 تومان
ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
پروفیل کارخانه نسیم گیلان
کارخانه نسیم گیلان
نامنوع پروفیلضخامت (mm)واحدکارخانهمحل بارگیریقیمت
پروفیل نسیم گیلانهمه انواعانواع ضخامت هاکیلوگرمنسیم گیلانرشت20,920 تومان
ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
پروفیل کارخانه آریا صنعت دلیجان
کارخانه آریا صنعت دلیجان
نامنوع پروفیلضخامت (mm)واحدکارخانهمحل بارگیریقیمت
پروفیل ضخامت 2 میل مبارکه آریا صنعت دلیجانمبارکه2کیلوگرمآریا صنعت دلیجاندلیجان, اصفهان22,500 تومان
پروفیل ضخامت 2 میل گیلان آریا صنعت دلیجانگیلان2کیلوگرمآریا صنعت دلیجاندلیجان, اصفهان21,800 تومان
پروفیل ضخامت 2.5 میل آریا صنعت دلیجان-2.5کیلوگرمآریا صنعت دلیجاندلیجان, اصفهان20,700 تومان
پروفیل ضخامت 3 میل آریا صنعت دلیجان-3کیلوگرمآریا صنعت دلیجاندلیجان, اصفهان20,500 تومان
ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
پروفیل کارخانه صدرا پروفیل کاوه
کارخانه صدرا پروفیل کاوه
نامضخامت (mm)واحدکارخانهمحل بارگیریقیمت
صدرا پروفیل کاوه 2 میل مبارکه2کیلوگرمصدرا پروفیل کاوهتبریز22,000 تومان
صدرا پروفیل کاوه 2 میل گیلان2کیلوگرمصدرا پروفیل کاوهتبریز20,900 تومان

This will close in 0 seconds

    This will close in 0 seconds