ساعات کار
شنبه تا چهارشنبه 9 الی 17 - پنجشنبه ها 9 الی 14
۰۳۱-۹۱۰۰۴۱۰۱
دفتر فروش
ENGLISH
TOOS ARVAN IRON
۳۴۱۰۱ - ۰۳۱

نبشی فولادی

ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
نبشی 6 متری کارخانه فولاد ناب تبریز
کارخانه فولاد ناب تبریز
نامسایز (cm)ابعادطول شاخه (m)کارخانهمحل بارگیریقیمت
نبشی 6 متری 3*30*30 فولاد ناب تبریز33*30*306فولاد ناب تبریزتبریز13,200 تومان
نبشی 6 متری 2.5*40*40 فولاد ناب تبریز2.52.5*40*406فولاد ناب تبریزتبریز13,650 تومان
نبشی 6 متری 3*40*40 فولاد ناب تبریز33*40*406فولاد ناب تبریزتبریز13,100 تومان
نبشی 6 متری 4*40*40 فولاد ناب تبریز44*40*406فولاد ناب تبریزتبریز13,000 تومان
نبشی 6 متری 3*45*45 فولاد ناب تبریز33*45*456فولاد ناب تبریزتبریز13,650 تومان
نبشی 6 متری 4*45*45 فولاد ناب تبریز44*45*456فولاد ناب تبریزتبریزتماس بگیرید
نبشی 6 متری 5*45*45 فولاد ناب تبریز55*45*456فولاد ناب تبریزتبریزتماس بگیرید
نبشی 6 متری 3*50*50 فولاد ناب تبریز33*50*506فولاد ناب تبریزتبریز13,100 تومان
نبشی 6 متری 4*50*50 فولاد ناب تبریز44*50*506فولاد ناب تبریزتبریز13,050 تومان
نبشی 6 متری 5*50*50 فولاد ناب تبریز55*50*506فولاد ناب تبریزتبریز13,000 تومان
نبشی 6 متری 6*50*50 فولاد ناب تبریز66*50*506فولاد ناب تبریزتبریز13,650 تومان
نبشی 6 متری 4*60*60 فولاد ناب تبریز44*60*606فولاد ناب تبریزتبریز13,100 تومان
نبشی 6 متری 5*60*60 فولاد ناب تبریز55*60*606فولاد ناب تبریزتبریز13,050 تومان
نبشی 6 متری 6*60*60 فولاد ناب تبریز66*60*606فولاد ناب تبریزتبریز13,000 تومان
نبشی 6 متری 5*70*70 فولاد ناب تبریز55*70*706فولاد ناب تبریزتبریزتماس بگیرید
نبشی 6 متری 6*70*70 فولاد ناب تبریز66*70*706فولاد ناب تبریزتبریزتماس بگیرید
نبشی 6 متری 7*70*70 فولاد ناب تبریز77*70*706فولاد ناب تبریزتبریزتماس بگیرید
نبشی 6 متری 5*75*75 فولاد ناب تبریز55*75*756فولاد ناب تبریزتبریز13,500 تومان
نبشی 6 متری 6*75*75 فولاد ناب تبریز56*75*756فولاد ناب تبریزتبریز13,400 تومان
نبشی 6 متری 6*80*80 فولاد ناب تبریز66*80*806فولاد ناب تبریزتبریز13,100 تومان
نبشی 6 متری 7*80*80 فولاد ناب تبریز77*80*806فولاد ناب تبریزتبریز13,050 تومان
نبشی 6 متری 8*80*80 فولاد ناب تبریز88*80*806فولاد ناب تبریزتبریز13,000 تومان
نبشی 6 متری 10*100*100 فولاد ناب تبریز1010*100*1006فولاد ناب تبریزتبریزتماس بگیرید
ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
نبشی 12 متری کارخانه فولاد ناب تبریز
کارخانه فولاد ناب تبریز
نامسایز (cm)ابعادطول شاخه (m)کارخانهمحل بارگیریقیمت
نبشی 12 متری 4*40*40 فولاد ناب تبریز44*40*4012فولاد ناب تبریزتبریزتماس بگیرید
نبشی 12 متری 3*45*45 فولاد ناب تبریز33*45*4512فولاد ناب تبریزتبریزتماس بگیرید
نبشی 12 متری 4*45*45 فولاد ناب تبریز44*45*4512فولاد ناب تبریزتبریزتماس بگیرید
نبشی 12 متری 5*45*45 فولاد ناب تبریز55*45*4512فولاد ناب تبریزتبریزتماس بگیرید
نبشی 12 متری 3*50*50 فولاد ناب تبریز33*50*5012فولاد ناب تبریزتبریزتماس بگیرید
نبشی 12 متری 4*50*50 فولاد ناب تبریز44*50*5012فولاد ناب تبریزتبریزتماس بگیرید
نبشی 12 متری 5*50*50 فولاد ناب تبریز55*50*5012فولاد ناب تبریزتبریزتماس بگیرید
نبشی 12 متری 6*50*50 فولاد ناب تبریز66*50*5012فولاد ناب تبریزتبریزتماس بگیرید
نبشی 12 متری 4*60*60 فولاد ناب تبریز44*60*6012فولاد ناب تبریزتبریز13,500 تومان
نبشی 12 متری 5*60*60 فولاد ناب تبریز55*60*6012فولاد ناب تبریزتبریز13,450 تومان
نبشی 12 متری 6*60*60 فولاد ناب تبریز66*60*6012فولاد ناب تبریزتبریز13,400 تومان
نبشی 12 متری 6*70*70 فولاد ناب تبریز66*70*7012فولاد ناب تبریزتبریزتماس بگیرید
نبشی 12 متری 7*70*70 فولاد ناب تبریز77*70*7012فولاد ناب تبریزتبریزتماس بگیرید
نبشی 12 متری 5*75*75 فولاد ناب تبریز55*75*7512فولاد ناب تبریزتبریزتماس بگیرید
نبشی 12 متری 6*80*80 فولاد ناب تبریز66*80*8012فولاد ناب تبریزتبریزتماس بگیرید
نبشی 12 متری 7*80*80 فولاد ناب تبریز77*80*8012فولاد ناب تبریزتبریز13,450 تومان
نبشی 12 متری 8*80*80 فولاد ناب تبریز88*80*8012فولاد ناب تبریزتبریز13,400 تومان
نبشی 12 متری 8*100*100 فولاد ناب تبریز88*100*10012فولاد ناب تبریزتبریزتماس بگیرید
نبشی 12 متری 10*100*100 فولاد ناب تبریز1010*100*10012فولاد ناب تبریزتبریزتماس بگیرید
ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
نبشی کارخانه سپهر ایرانیان
کارخانه سپهر ایرانیان
نامضخامت (mm)ابعادطول شاخه (m)کارخانهمحل بارگیریقیمت
نبشی سایز 2*3*3 فولاد سپهر ایرانیان22*3*36سپهر ایرانیانتهرانتماس بگیرید
نبشی سایز 2.5*3*3 فولاد سپهر ایرانیان2.52.5*3*36سپهر ایرانیانتهران13,320 تومان
نبشی سایز 3 فولاد سپهر ایرانیان336سپهر ایرانیانتهرانتماس بگیرید
نبشی سایز 2.5*4*4 فولاد سپهر ایرانیان2.52.5*4*46سپهر ایرانیانتهرانتماس بگیرید
نبشی سایز 3*4*4 فولاد سپهر ایرانیان33*4*46سپهر ایرانیانتهران13,320 تومان
نبشی سایز 4*4*4 فولاد سپهر ایرانیان44*4*46سپهر ایرانیانتهران13,200 تومان
نبشی سایز 3*5*5 فولاد سپهر ایرانیان33*5*56سپهر ایرانیانتهران13,400 تومان
نبشی سایز 4*5*5 فولاد سپهر ایرانیان44*5*56سپهر ایرانیانتهران13,000 تومان
نبشی سایز 5*5*5 فولاد سپهر ایرانیان55*5*56سپهر ایرانیانتهرانتماس بگیرید
نبشی سایز 5*6*6 فولاد سپهر ایرانیان65*6*66سپهر ایرانیانتهران13,100 تومان
نبشی سایز 6*6*6 فولاد سپهر ایرانیان66*6*66سپهر ایرانیانتهرانتماس بگیرید
نبشی سایز 8*8*8 فولاد سپهر ایرانیان88*8*86سپهر ایرانیانتهران13,000 تومان
نبشی سایز 10*10*10 فولاد سپهر ایرانیان1010*10*106سپهر ایرانیانتهران13,000 تومان
نبشی سایز 12*12*12 فولاد سپهر ایرانیان1212*12*126سپهر ایرانیانتهران13,000 تومان
ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
نبشی کارخانه فولاد کوهپایه
کارخانه فولاد کوهپایه
نامضخامت (mm)ابعادطول شاخه (m)کارخانهمحل بارگیریقیمت
نبشی سایز 2*2.5*2.5 فولاد کوهپایه22*2.5*2.56فولاد کوهپایهاصفهان13,450 تومان
نبشی سایز 3*2.5*2.5 فولاد کوهپایه33*2.5*2.56فولاد کوهپایهاصفهانتماس بگیرید
نبشی سایز 4*2.5*2.5 فولاد کوهپایه44*2.5*2.56فولاد کوهپایهاصفهان13,430 تومان
نبشی سایز 2*3*3 فولاد کوهپایه22*3*36فولاد کوهپایهاصفهان13,720 تومان
نبشی سایز 3*3*3 فولاد کوهپایه33*3*36فولاد کوهپایهاصفهان13,470 تومان
نبشی سایز 2*4*4 فولاد کوهپایه22*4*46فولاد کوهپایهاصفهان13,750 تومان
نبشی سایز 3*4*4 فولاد کوهپایه33*4*46فولاد کوهپایهاصفهان13,460 تومان
نبشی سایز 4*4*4 فولاد کوهپایه44*4*46فولاد کوهپایهاصفهانتماس بگیرید
نبشی سایز 3*5*5 فولاد کوهپایه33*5*56فولاد کوهپایهاصفهانتماس بگیرید
نبشی سایز 4*6*6 فولاد کوهپایه44*6*66فولاد کوهپایهاصفهانتماس بگیرید
ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
نبشی کارخانه آونگان نوید
کارخانه آونگان نوید
نامابعادطول شاخه (m)کارخانهمحل بارگیریقیمت
نبشی سایز 5*6*6 آونگان نوید 6 متری5*6*66آونگان نویداراک13,850 تومان
نبشی سایز 6*6*6 آونگان نوید 6 متری6*6*66آونگان نویداراک12,900 تومان
نبشی سایز 8*8*8 آونگان نوید 6 متری8*8*86آونگان نویداراک12,900 تومان
نبشی سایز 8*8*8 آونگان نوید 12 متری8*8*812آونگان نویداراک13,000 تومان
نبشی سایز 8*100*100 آونگان نوید 12 متری8*100*10012آونگان نویداراک13,900 تومان
نبشی سایز 8*100*100 آونگان St528*100*10012آونگان نویداراک16,000 تومان
نبشی سایز 10*100*100 آونگان نوید 6 متری10*100*1006آونگان نویداراک12,900 تومان
نبشی سایز 10*100*100 آونگان نوید 12 متری10*100*10012آونگان نویداراک13,000 تومان
نبشی سایز 10*100*100 آونگان نوید St5210*100*10012آونگان نویداراک15,500 تومان
نبشی سایز 10*120*120 آونگان نوید 12 متری10*120*12012آونگان نویداراک14,600 تومان
نبشی سایز 10*120*120 آونگان نوید St5210*120*12012آونگان نویداراک17,000 تومان
نبشی سایز 12*120*120 آونگان نوید 6 متری12*120*1206آونگان نویداراک12,900 تومان
نبشی سایز 12*120*120 آونگان نوید 12 متری12*120*12012آونگان نویداراک13,000 تومان
نبشی سایز 12*120*120 آونگان نوید St5212*120*12012آونگان نویداراک15,500 تومان
ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
نبشی کارخانه صبا فولاد منظومه
کارخانه صبا فولاد منظومه
نامابعادکارخانهمحل بارگیریقیمت
نبشی سایز 4*50*50 صبا فولاد منظومه4*50*50صبا فولاد منظومهاصفهان12,850 تومان
نبشی سایز 5*50*50 صبا فولاد منظومه5*50*50صبا فولاد منظومهاصفهان12,850 تومان
نبشی سایز 6*60*60 صبا فولاد منظومه6*60*60صبا فولاد منظومهاصفهان12,850 تومان
نبشی سایز 8*80*80 صبا فولاد منظومه8*80*80صبا فولاد منظومهاصفهان12,850 تومان
ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
نبشی کارخانه نیکان پروفیل
کارخانه نیکان پروفیل
نامسایزکارخانهمحل بارگیریقیمت
نبشی سایز 3 نیکان پروفیل3نیکان پروفیلاصفهان14,000 تومان
نبشی سایز 4 نیکان پروفیل4نیکان پروفیلاصفهان14,000 تومان
نبشی سایز 5 نیکان پروفیل5نیکان پروفیلاصفهان14,000 تومان
نبشی سایز 6 نیکان پروفیل6نیکان پروفیلاصفهان14,000 تومان
نبشی سایز 8 نیکان پروفیل8نیکان پروفیلاصفهان14,000 تومان
نبشی سایز 10 نیکان پروفیل10نیکان پروفیلاصفهان14,000 تومان
ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
نبشی کارخانه شکفته مشهد
کارخانه شکفته مشهد
نامضخامتوزنکارخانهمحل بارگیریقیمت
نبشی 3 شکفته مشهد (سبک)38.8شکفته مشهدمشهد12,900 تومان
نبشی 4 شکفته مشهد (سبک)410.6شکفته مشهدمشهد12,900 تومان
نبشی 5 شکفته مشهد (سبک)518شکفته مشهدمشهد12,900 تومان
نبشی 6 شکفته مشهد (سبک)633شکفته مشهدمشهد12,900 تومان
نبشی 8 شکفته مشهد (سبک)857شکفته مشهدمشهد12,900 تومان
نبشی 10 شکفته مشهد (سبک)1090شکفته مشهدمشهد12,900 تومان
ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
نبشی کارخانه ظهوریان
کارخانه ظهوریان
نامسایزکارخانهمحل بارگیریقیمت
نبشی 3 کارخانه ظهوریان3ظهوریانمشهد12,900 تومان
نبشی 4 کارخانه ظهوریان4ظهوریانمشهد12,900 تومان
نبشی 5 کارخانه ظهوریان5ظهوریانمشهد12,900 تومان
نبشی 6 کارخانه ظهوریان6ظهوریانمشهد12,900 تومان
نبشی 7 کارخانه ظهوریان7ظهوریانمشهد12,900 تومان
نبشی 8 کارخانه ظهوریان8ظهوریانمشهد12,900 تومان
نبشی 9 کارخانه ظهوریان9ظهوریانمشهد12,900 تومان
نبشی 10 کارخانه ظهوریان10ظهوریانمشهد12,900 تومان

This will close in 0 seconds

    This will close in 0 seconds