جهت مشاوره و تماس با کارشناسان ۰۳۱۹۱۰۰۴۱۰۱ داخلی ۵۱۵

تیرآهن هاش H

نامسایز (mm)کارخانهطول (m)وزن شاخه (kg)محل تحویلواحدتعداد در هر بستهقیمت
تیرآهن ۱۰ وارداتی ۱۲متری هاش(H) انبارتهران۱۰وارداتی۱۲۲۰۰انبارتهرانکیلوگرمHEA(سبک)تماس بگیرید
تیرآهن ۱۰ وارداتی ۱۲متری هاش(H) انبارتهران۱۰وارداتی۱۲۲۴۰انبارتهرانکیلوگرمHEB(سنگین)تماس بگیرید
تیرآهن ۱۲ وارداتی ۱۲متری هاش(H) انبارتهران۱۲وارداتی۱۲۲۴۰انبارتهرانکیلوگرمHEA(سبک)تماس بگیرید
تیرآهن ۱۲ وارداتی ۱۲متری هاش(H) انبارتهران۱۲وارداتی۱۲۳۲۰انبارتهرانکیلوگرمHEB(سنگین)تماس بگیرید
تیرآهن ۱۴ وارداتی ۱۲متری هاش(H) انبارتهران۱۴وارداتی۱۲۲۶۹انبارتهرانکیلوگرمHEA(سبک)تماس بگیرید
تیرآهن ۱۴ وارداتی ۱۲متری هاش(H) انبارتهران۱۴وارداتی۱۲۴۰۰انبارتهرانکیلوگرمHEB(سنگین)تماس بگیرید
تیرآهن ۱۶ وارداتی ۱۲متری هاش(H) انبارتهران۱۶وارداتی۱۲۳۶۴انبارتهرانکیلوگرمHEA(سبک)تماس بگیرید
تیرآهن ۱۶ وارداتی ۱۲متری هاش(H) انبارتهران۱۶وارداتی۱۲۵۰۰انبارتهرانکیلوگرمHEB(سنگین)تماس بگیرید
تیرآهن ۱۸ وارداتی ۱۲متری هاش(H) انبارتهران۱۸وارداتی۱۲۴۲۶انبارتهرانکیلوگرمHEA(سبک)تماس بگیرید
تیرآهن ۱۸ وارداتی ۱۲متری هاش(H) انبارتهران۱۸وارداتی۱۲۵۹۰انبارتهرانکیلوگرمHEB(سنگین)تماس بگیرید
تیرآهن ۲۰ وارداتی ۱۲متری هاش(H) انبارتهران۲۰وارداتی۱۲۵۱۰انبارتهرانکیلوگرمHEA(سبک)تماس بگیرید
تیرآهن ۲۰ وارداتی ۱۲متری هاش(H) انبارتهران۲۰وارداتی۱۲۷۳۰انبارتهرانکیلوگرمHEB(سنگین)تماس بگیرید
تیرآهن ۲۲ وارداتی ۱۲متری هاش(H) انبارتهران۲۲وارداتی۱۲۶۲۰انبارتهرانکیلوگرمHEA(سبک)تماس بگیرید
تیرآهن ۲۲ وارداتی ۱۲متری هاش(H) انبارتهران۲۲وارداتی۱۲۸۵۰انبارتهرانکیلوگرمHEB(سنگین)تماس بگیرید
تیرآهن ۲۴ وارداتی ۱۲متری هاش(H) انبارتهران۲۴وارداتی۱۲۷۲۰انبارتهرانکیلوگرمHEA(سبک)تماس بگیرید
تیرآهن ۲۴ وارداتی ۱۲متری هاش(H) انبارتهران۲۴وارداتی۱۲۹۹۸انبارتهرانکیلوگرمHEB(سنگین)تماس بگیرید
تیرآهن ۲۶ وارداتی ۱۲متری هاش(H) انبارتهران۲۶وارداتی۱۲۸۲۰انبارتهرانکیلوگرمHEA(سبک)تماس بگیرید
تیرآهن ۲۶ وارداتی ۱۲متری هاش(H) انبارتهران۲۶وارداتی۱۲۱۱۲۰انبارتهرانکیلوگرمHEB(سنگین)تماس بگیرید
تیرآهن ۲۸ وارداتی ۱۲متری هاش(H) انبارتهران۲۸وارداتی۱۲۹۲۰انبارتهرانکیلوگرمHEA(سبک)تماس بگیرید
تیرآهن ۲۸ وارداتی ۱۲متری هاش(H) انبارتهران۲۸وارداتی۱۲۱۲۴۰انبارتهرانکیلوگرمHEB(سنگین)تماس بگیرید
تیرآهن ۳۰ وارداتی ۱۲متری هاش(H) انبارتهران۳۰وارداتی۱۲۱۰۵۰انبارتهرانکیلوگرمHEA(سبک)تماس بگیرید
تیرآهن ۳۰ وارداتی ۱۲متری هاش(H) انبارتهران۳۰وارداتی۱۲۱۴۰۰انبارتهرانکیلوگرمHEB(سنگین)تماس بگیرید
تیرآهن ۳۲ وارداتی ۱۲متری هاش(H) انبارتهران۳۲وارداتی۱۲۱۱۷۰انبارتهرانکیلوگرمHEA(سبک)تماس بگیرید
تیرآهن ۳۲ وارداتی ۱۲متری هاش(H) انبارتهران۳۲وارداتی۱۲۱۵۳۰انبارتهرانکیلوگرمHEB(سنگین)تماس بگیرید
تیرآهن ۳۴ وارداتی ۱۲متری هاش(H) انبارتهران۳۴وارداتی۱۲۱۲۶۰انبارتهرانکیلوگرمHEA(سبک)تماس بگیرید
تیرآهن ۳۴ وارداتی ۱۲متری هاش(H) انبارتهران۳۴وارداتی۱۲۱۶۰۰انبارتهرانکیلوگرمHEB(سنگین)تماس بگیرید
تیرآهن ۳۶ وارداتی ۱۲متری هاش(H) انبارتهران۳۶وارداتی۱۲۱۳۵۰انبارتهرانکیلوگرمHEA(سبک)تماس بگیرید
تیرآهن ۳۶ وارداتی ۱۲متری هاش(H) انبارتهران۳۶وارداتی۱۲۱۷۰۰انبارتهرانکیلوگرمHEB(سنگین)تماس بگیرید
تیرآهن ۴۰ وارداتی ۱۲متری هاش(H) انبارتهران۴۰وارداتی۱۲۱۵۰۰انبارتهرانکیلوگرمHEA(سبک)تماس بگیرید
تیرآهن ۴۰ وارداتی ۱۲متری هاش(H) انبارتهران۴۰وارداتی۱۲۱۸۶۰انبارتهرانکیلوگرمHEB(سنگین)تماس بگیرید
تیرآهن ۴۵ وارداتی ۱۲متری هاش(H) انبارتهران۴۵وارداتی۱۲۱۶۸۰انبارتهرانکیلوگرمHEA(سبک)تماس بگیرید
تیرآهن ۴۵ وارداتی ۱۲متری هاش(H) انبارتهران۴۵وارداتی۱۲۲۰۵۰انبارتهرانکیلوگرمHEB(سنگین)تماس بگیرید
تیرآهن ۵۰ وارداتی ۱۲متری هاش(H) انبارتهران۵۰وارداتی۱۲۱۸۶۰انبارتهرانکیلوگرمHEA(سبک)تماس بگیرید
تیرآهن ۵۰ وارداتی ۱۲متری هاش(H) انبارتهران۵۰وارداتی۱۲۲۲۵۰انبارتهرانکیلوگرمHEB(سنگین)تماس بگیرید
تیرآهن ۵۵ وارداتی ۱۲متری هاش(H) انبارتهران۵۵وارداتی۱۲۱۹۹۲انبارتهرانکیلوگرمHEA(سبک)تماس بگیرید
تیرآهن ۵۵ وارداتی ۱۲متری هاش(H) انبارتهران۵۵وارداتی۱۲۲۴۰۰انبارتهرانکیلوگرمHEB(سنگین)تماس بگیرید
تیرآهن ۶۰ وارداتی ۱۲متری هاش(H) انبارتهران۶۰وارداتی۱۲۲۱۴۰انبارتهرانکیلوگرمHEA(سبک)تماس بگیرید
تیرآهن ۶۰ وارداتی ۱۲متری هاش(H) انبارتهران۶۰وارداتی۱۲۲۵۵۰انبارتهرانکیلوگرمHEB(سنگین)تماس بگیرید
تیرآهن ۶۵ وارداتی ۱۲متری هاش(H) انبارتهران۶۵وارداتی۱۲۲۲۹۰انبارتهرانکیلوگرمHEA(سبک)تماس بگیرید
تیرآهن ۶۵ وارداتی ۱۲متری هاش(H) انبارتهران۶۵وارداتی۱۲۲۷۰۰انبارتهرانکیلوگرمHEB(سنگین)تماس بگیرید

یکی از اصلی ترین و اساسی ترین پروفیل حیطه ساختمان سازی تیرآهن است که به صورت ستون ، خرپا،نعل درگاه و تیرآهن لانه زنبوری در پوشش سقف ها و پل ها استفاده می شود و در مقیاس های بزرگ تر در پروژه های صنعتی کاربرد گسترده تری به خود اختصاص داده است.

بازرگانی آهن آتا به منظور خرید مطمئن اقدام به ارائه قیمت تیرآهن با هر سه استاندارد (IPE) استاندارد اروپا و ایران (INP) استاندارد چین و روسیه (IPB)تیرآهن بال پهن از تمامی تولید کنندگان داخلی و خارجی نموده است