نام محصولحالتضخامت (mm)عرض (mm)محل تحویلقیمت
تسمه ماشینکاری ضخامت ۶ عرض ۱۰۰ میلی مترماشینکاری۱۰۰۱۰۰بنگاه تهرانتماس بگیرید
تسمه ماشینکاری ضخامت ۳ماشینکاریبنگاه تهرانتماس بگیرید
تسمه ماشینکاری فولاد مبارکه ضخامت ۳ عرض ۲۰ میلی مترماشینکاری۲۰۲۰بنگاه تهرانتماس بگیرید
تسمه ماشینکاری فولاد مبارکه ضخامت ۳ عرض ۲۵ میلی مترماشینکاری۲۵۲۵بنگاه تهرانتماس بگیرید
تسمه ماشینکاری فولاد مبارکه ضخامت ۳ عرض ۳۰ میلی مترماشینکاری۳۰۳۰بنگاه تهرانتماس بگیرید
تسمه ماشینکاری فولاد مبارکه ضخامت ۳ عرض ۳۵ میلی مترماشینکاری۳۵۳۵بنگاه تهرانتماس بگیرید
تسمه ماشینکاری فولاد مبارکه ضخامت ۳ عرض ۴۰ میلی مترماشینکاری۴۰۴۰بنگاه تهرانتماس بگیرید
تسمه ماشینکاری فولاد مبارکه ضخامت ۳ عرض ۴۵ میلی مترماشینکاری۴۵۴۵بنگاه تهرانتماس بگیرید
تسمه ماشینکاری فولاد مبارکه ضخامت ۳ عرض ۵۰ میلی مترماشینکاری۵۰۵۰بنگاه تهرانتماس بگیرید
تسمه ماشینکاری فولاد مبارکه ضخامت ۳ عرض ۵۵ میلی مترماشینکاری۵۵۵۵بنگاه تهرانتماس بگیرید
تسمه ماشینکاری فولاد مبارکه ضخامت ۳ عرض ۶۰ میلی مترماشینکاری۶۰۶۰بنگاه تهرانتماس بگیرید
تسمه ماشینکاری فولاد مبارکه ضخامت ۴ عرض ۲۰ میلی مترماشینکاری۲۰۲۰بنگاه تهرانتماس بگیرید
تسمه ماشینکاری فولاد مبارکه ضخامت ۴ عرض ۲۵ میلی مترماشینکاری۲۵۲۵بنگاه تهرانتماس بگیرید
تسمه ماشینکاری فولاد مبارکه ضخامت ۴ عرض ۳۰ میلی مترماشینکاری۳۰۳۰بنگاه تهرانتماس بگیرید
تسمه ماشینکاری فولاد مبارکه ضخامت ۴ عرض ۳۵ میلی مترماشینکاری۳۵۳۵بنگاه تهرانتماس بگیرید
تسمه ماشینکاری فولاد مبارکه ضخامت ۴ عرض ۴۰ میلی مترماشینکاری۴۰۴۰بنگاه تهرانتماس بگیرید
تسمه ماشینکاری فولاد مبارکه ضخامت ۴ عرض ۴۵ میلی مترماشینکاری۴۵۴۵بنگاه تهرانتماس بگیرید
تسمه ماشینکاری فولاد مبارکه ضخامت ۴ عرض ۵۰ میلی مترماشینکاری۵۰۵۰بنگاه تهرانتماس بگیرید
تسمه ماشینکاری فولاد مبارکه ضخامت ۴ عرض ۵۵ میلی مترماشینکاری۵۵۵۵بنگاه تهرانتماس بگیرید
تسمه ماشینکاری فولاد مبارکه ضخامت ۴ عرض ۶۰ میلی مترماشینکاری۶۰۶۰بنگاه تهرانتماس بگیرید
تسمه ماشینکاری فولاد مبارکه ضخامت ۵ عرض ۲۰ میلی مترماشینکاری۲۰۲۰بنگاه تهرانتماس بگیرید
تسمه ماشینکاری ضخامت ۵ عرض ۱۰۰ میلی مترماشینکاری۱۰۰۱۰۰بنگاه تهرانتماس بگیرید
تسمه ماشینکاری فولاد مبارکه ضخامت ۵ عرض ۲۵ میلی مترماشینکاری۲۵۲۵بنگاه تهرانتماس بگیرید
تسمه ماشینکاری فولاد مبارکه ضخامت ۵ عرض ۳۰ میلی مترماشینکاری۳۰۳۰بنگاه تهرانتماس بگیرید
تسمه ماشینکاری فولاد مبارکه ضخامت ۵ عرض ۳۵ میلی مترماشینکاری۳۵۳۵بنگاه تهرانتماس بگیرید
تسمه ماشینکاری فولاد مبارکه ضخامت ۵ عرض ۴۰ میلی مترماشینکاری۴۰۴۰بنگاه تهرانتماس بگیرید
تسمه ماشینکاری فولاد مبارکه ضخامت ۵ عرض ۴۵ میلی مترماشینکاری۴۵۴۵بنگاه تهرانتماس بگیرید
تسمه ماشینکاری فولاد مبارکه ضخامت ۵ عرض ۵۰ میلی مترماشینکاری۵۰۵۰بنگاه تهرانتماس بگیرید
تسمه ماشینکاری فولاد مبارکه ضخامت ۵ عرض ۵۵ میلی مترماشینکاری۵۵۵۵بنگاه تهرانتماس بگیرید
تسمه ماشینکاری فولاد مبارکه ضخامت ۵ عرض ۶۰ میلی مترماشینکاری۶۰۶۰بنگاه تهرانتماس بگیرید
تسمه ماشینکاری ضخامت ۵ عرض ۸۰ میلی مترماشینکاری۸۰۸۰بنگاه تهرانتماس بگیرید
تسمه ماشینکاری فولاد مبارکه ضخامت ۵ عرض ۸۰ میلی مترماشینکاری۸۰۸۰بنگاه تهرانتماس بگیرید
تسمه ماشینکاری فولاد مبارکه ضخامت ۶ عرض ۲۰ میلی مترماشینکاری۲۰۲۰بنگاه تهرانتماس بگیرید
تسمه ماشینکاری فولاد مبارکه ضخامت ۶ عرض ۲۵ میلی مترماشینکاری۲۵۲۵بنگاه تهرانتماس بگیرید
تسمه ماشینکاری فولاد مبارکه ضخامت ۶ عرض ۳۰ میلی مترماشینکاری۳۰۳۰بنگاه تهرانتماس بگیرید
تسمه ماشینکاری فولاد مبارکه ضخامت ۶ عرض ۳۵ میلی مترماشینکاری۳۵۳۵بنگاه تهرانتماس بگیرید
تسمه ماشینکاری فولاد مبارکه ضخامت ۶ عرض ۴۰ میلی مترماشینکاری۴۰۴۰بنگاه تهرانتماس بگیرید
تسمه ماشینکاری فولاد مبارکه ضخامت ۶ عرض ۴۵ میلی مترماشینکاری۴۵۴۵بنگاه تهرانتماس بگیرید
تسمه ماشینکاری فولاد مبارکه ضخامت ۶ عرض ۵۰ میلی مترماشینکاری۵۰۵۰بنگاه تهرانتماس بگیرید
تسمه ماشینکاری فولاد مبارکه ضخامت ۶ عرض ۵۵ میلی مترماشینکاری۵۵۵۵بنگاه تهرانتماس بگیرید
تسمه ماشینکاری فولاد مبارکه ضخامت ۶ عرض ۶۰ میلی مترماشینکاری۶۰۶۰بنگاه تهرانتماس بگیرید
تسمه ماشینکاری فولاد مبارکه ضخامت ۶ عرض ۸۰ میلی مترماشینکاری۸۰۸۰بنگاه تهرانتماس بگیرید
تسمه ماشینکاری ضخامت ۸ عرض ۱۰۰ میلی مترماشینکاری۱۰۰۱۰۰بنگاه تهرانتماس بگیرید
تسمه ماشینکاری ضخامت ۸ عرض ۱۲۰ میلی مترماشینکاری۱۲۰۱۲۰بنگاه تهرانتماس بگیرید
تسمه ماشینکاری ضخامت ۸ عرض ۳۰ میلی مترماشینکاری۳۰۳۰بنگاه تهرانتماس بگیرید
تسمه ماشینکاری ضخامت ۸ عرض ۴۰ میلی مترماشینکاری۴۰۴۰بنگاه تهرانتماس بگیرید
تسمه ماشینکاری ضخامت ۸ عرض ۵۰ میلی مترماشینکاری۵۰۵۰بنگاه تهرانتماس بگیرید
تسمه ماشینکاری ضخامت ۸ عرض ۶۰ میلی مترماشینکاری۶۰۶۰بنگاه تهرانتماس بگیرید
تسمه ماشینکاری ضخامت ۸ عرض ۸۰ میلی مترماشینکاری۸۰۸۰بنگاه تهرانتماس بگیرید
تسمه ماشینکاری ضخامت ۱۰ عرض ۱۰۰ میلی مترماشینکاری۱۰۰۱۰۰بنگاه تهرانتماس بگیرید
تسمه ماشینکاری ضخامت ۱۰ عرض ۱۲۰ میلی مترماشینکاری۱۲۰۱۲۰بنگاه تهرانتماس بگیرید
تسمه ماشینکاری ضخامت ۱۰ عرض ۴۰ میلی مترماشینکاری۴۰۴۰بنگاه تهرانتماس بگیرید
تسمه ماشینکاری ضخامت ۱۰ عرض ۵۰ میلی مترماشینکاری۵۰۵۰بنگاه تهرانتماس بگیرید
تسمه ماشینکاری ضخامت ۱۰ عرض ۶۰ میلی مترماشینکاری۶۰۶۰بنگاه تهرانتماس بگیرید
تسمه ماشینکاری ضخامت ۱۰ عرض ۸۰ میلی مترماشینکاری۸۰۸۰بنگاه تهرانتماس بگیرید
تسمه فابریک ضخامت ۵ عرض ۳۰ میلی مترفابریک۳۰۳۰کارخانهتماس بگیرید
تسمه فابریک ضخامت ۵ عرض ۵۰ میلی مترفابریک۵۰۵۰کارخانهتماس بگیرید
تسمه نوردی ضخامت ۵ عرض ۲۰ میلی مترنوردی۲۰۲۰بنگاه تهرانتماس بگیرید
تسمه نوردی ضخامت ۵ عرض ۲۵ میلی مترنوردی۲۵۲۵بنگاه تهرانتماس بگیرید
تسمه نوردی ضخامت ۵ عرض ۳۰ میلی مترنوردی۳۰۳۰بنگاه تهرانتماس بگیرید
تسمه نوردی ضخامت ۵ عرض ۴۰ میلی مترنوردی۴۰۴۰بنگاه تهرانتماس بگیرید
تسمه نوردی ضخامت ۵ عرض ۵۰ میلی مترنوردی۵۰۵۰بنگاه تهرانتماس بگیرید
تسمه نوردی ضخامت ۵ عرض ۶۰ میلی مترنوردی۶۰۶۰بنگاه تهرانتماس بگیرید
تسمه نوردی ضخامت ۴۰نوردیبنگاه تهرانتماس بگیرید