ساعات کار
شنبه تا چهارشنبه 9 الی 17 - پنجشنبه ها 9 الی 14
۰۳۱-۹۱۰۰۴۱۰۱
دفتر فروش
ENGLISH
TOOS ARVAN IRON
۳۴۱۰۱ - ۰۳۱
Menu

نبشی و ناودانی فولاد ناب تبریز

ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
نبشی 6 متری کارخانه فولاد ناب تبریز
کارخانه فولاد ناب تبریز
نامسایز (cm)ابعادطول شاخه (m)کارخانهمحل بارگیریقیمت
نبشی 6 متری 3*25*25 فولاد ناب تبریز33*25*256فولاد ناب تبریزتبریزتماس بگیرید
نبشی 6 متری 4*25*25 فولاد ناب تبریز44*25*256فولاد ناب تبریزتبریز17,550 تومان
نبشی 6 متری 3*30*30 فولاد ناب تبریز33*30*306فولاد ناب تبریزتبریزتماس بگیرید
نبشی 6 متری 4*30*30 فولاد ناب تبریز44*30*306فولاد ناب تبریزتبریز17,550 تومان
نبشی 6 متری 4*35*35 فولاد ناب تبریز44*35*356فولاد ناب تبریزتبریز17,550 تومان
نبشی 6 متری 2.5*40*40 فولاد ناب تبریز2.52.5*40*406فولاد ناب تبریزتبریزتماس بگیرید
نبشی 6 متری 3*40*40 فولاد ناب تبریز33*40*406فولاد ناب تبریزتبریزتماس بگیرید
نبشی 6 متری 3*45*45 فولاد ناب تبریز33*45*456فولاد ناب تبریزتبریزتماس بگیرید
نبشی 6 متری 4*45*45 فولاد ناب تبریز44*45*456فولاد ناب تبریزتبریزتماس بگیرید
نبشی 6 متری 5*45*45 فولاد ناب تبریز55*45*456فولاد ناب تبریزتبریزتماس بگیرید
نبشی 6 متری 3*50*50 فولاد ناب تبریز33*50*506فولاد ناب تبریزتبریزتماس بگیرید
نبشی 6 متری 4*50*50 فولاد ناب تبریز44*50*506فولاد ناب تبریزتبریز17,350 تومان
نبشی 6 متری 5*50*50 فولاد ناب تبریز55*50*506فولاد ناب تبریزتبریز17,250 تومان
نبشی 6 متری 6*50*50 فولاد ناب تبریز66*50*506فولاد ناب تبریزتبریز17,550 تومان
نبشی 6 متری 3*60*60 فولاد ناب تبریز33*60*606فولاد ناب تبریزتبریز17,550 تومان
نبشی 6 متری 4*60*60 فولاد ناب تبریز44*60*606فولاد ناب تبریزتبریز17,450 تومان
نبشی 6 متری 5*60*60 فولاد ناب تبریز55*60*606فولاد ناب تبریزتبریز17,250 تومان
نبشی 6 متری 6*60*60 فولاد ناب تبریز66*60*606فولاد ناب تبریزتبریز17,250 تومان
نبشی 6 متری 5*70*70 فولاد ناب تبریز55*70*706فولاد ناب تبریزتبریز17,550 تومان
نبشی 6 متری 6*70*70 فولاد ناب تبریز66*70*706فولاد ناب تبریزتبریز17,550 تومان
نبشی 6 متری 7*70*70 فولاد ناب تبریز77*70*706فولاد ناب تبریزتبریز17,550 تومان
نبشی 6 متری 5*75*75 فولاد ناب تبریز55*75*756فولاد ناب تبریزتبریز17,550 تومان
نبشی 6 متری 6*75*75 فولاد ناب تبریز56*75*756فولاد ناب تبریزتبریز17,550 تومان
نبشی 6 متری 6*80*80 فولاد ناب تبریز66*80*806فولاد ناب تبریزتبریز17,450 تومان
نبشی 6 متری 7*80*80 فولاد ناب تبریز77*80*806فولاد ناب تبریزتبریز17,350 تومان
نبشی 6 متری 8*80*80 فولاد ناب تبریز88*80*806فولاد ناب تبریزتبریز17,250 تومان
نبشی 6 متری 7*100*100 فولاد ناب تبریز77*100*1006فولاد ناب تبریزتبریزتماس بگیرید
نبشی 6 متری 8*100*100 فولاد ناب تبریز88*100*1006فولاد ناب تبریزتبریزتماس بگیرید
نبشی 6 متری 10*100*100 فولاد ناب تبریز1010*100*1006فولاد ناب تبریزتبریزتماس بگیرید
نبشی 6 متری 4*40*40 فولاد ناب تبریز33*45*456فولاد ناب تبریزتبریز17,450 تومان
ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
نبشی 12 متری کارخانه فولاد ناب تبریز
کارخانه فولاد ناب تبریز
نامسایز (cm)ابعادطول شاخه (m)کارخانهمحل بارگیریقیمت
نبشی 12 متری 4*40*40 فولاد ناب تبریز44*40*4012فولاد ناب تبریزتبریزتماس بگیرید
نبشی 12 متری 3*45*45 فولاد ناب تبریز33*45*4512فولاد ناب تبریزتبریزتماس بگیرید
نبشی 12 متری 4*45*45 فولاد ناب تبریز44*45*4512فولاد ناب تبریزتبریزتماس بگیرید
نبشی 12 متری 5*45*45 فولاد ناب تبریز55*45*4512فولاد ناب تبریزتبریزتماس بگیرید
نبشی 12 متری 3*50*50 فولاد ناب تبریز33*50*5012فولاد ناب تبریزتبریزتماس بگیرید
نبشی 12 متری 4*50*50 فولاد ناب تبریز44*50*5012فولاد ناب تبریزتبریزتماس بگیرید
نبشی 12 متری 5*50*50 فولاد ناب تبریز55*50*5012فولاد ناب تبریزتبریزتماس بگیرید
نبشی 12 متری 6*50*50 فولاد ناب تبریز66*50*5012فولاد ناب تبریزتبریزتماس بگیرید
نبشی 12 متری 4*60*60 فولاد ناب تبریز44*60*6012فولاد ناب تبریزتبریز17,850 تومان
نبشی 12 متری 5*60*60 فولاد ناب تبریز55*60*6012فولاد ناب تبریزتبریز17,650 تومان
نبشی 12 متری 6*60*60 فولاد ناب تبریز66*60*6012فولاد ناب تبریزتبریز17,650 تومان
نبشی 12 متری 6*70*70 فولاد ناب تبریز66*70*7012فولاد ناب تبریزتبریز17,950 تومان
نبشی 12 متری 7*70*70 فولاد ناب تبریز77*70*7012فولاد ناب تبریزتبریز17,950 تومان
نبشی 12 متری 5*75*75 فولاد ناب تبریز55*75*7512فولاد ناب تبریزتبریز17,950 تومان
نبشی 12 متری 6*80*80 فولاد ناب تبریز66*80*8012فولاد ناب تبریزتبریز17,850 تومان
نبشی 12 متری 7*80*80 فولاد ناب تبریز77*80*8012فولاد ناب تبریزتبریز17,750 تومان
نبشی 12 متری 8*80*80 فولاد ناب تبریز88*80*8012فولاد ناب تبریزتبریز17,650 تومان
نبشی 12 متری 7*100*100 فولاد ناب تبریز77*100*10012فولاد ناب تبریزتبریزتماس بگیرید
نبشی 12 متری 8*100*100 فولاد ناب تبریز88*100*10012فولاد ناب تبریزتبریزتماس بگیرید
نبشی 12 متری 10*100*100 فولاد ناب تبریز1010*100*10012فولاد ناب تبریزتبریزتماس بگیرید
نبشی 12 متری 3*40*40 فولاد ناب تبریز33*40*4012فولاد ناب تبریزتبریزتماس بگیرید
نبشی 12 متری 5*70*70 فولاد ناب تبریز77*70*7012فولاد ناب تبریزتبریز17,950 تومان
نبشی 12 متری 6*75*75 فولاد ناب تبریز65*75*7512فولاد ناب تبریزتبریز17,950 تومان
ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
ناودانی کارخانه فولاد ناب تبریز
کارخانه فولاد ناب تبریز
نامسایز ناودانیوزن ناودانیطول شاخه (m)واحدکارخانهمحل بارگیریقیمت
ناودانی 6 متری سایز 8 فولاد ناب تبریز8526کیلوگرمفولاد ناب تبریزتبریزتماس بگیرید
ناودانی 12 متری سایز 8 فولاد ناب تبریز810412کیلوگرمفولاد ناب تبریزتبریزتماس بگیرید
ناودانی 6 متری سایز 10 فولاد ناب تبریز10646کیلوگرمفولاد ناب تبریزتبریزتماس بگیرید
ناودانی 12 متری سایز 10 فولاد ناب تبریز1012712کیلوگرمفولاد ناب تبریزتبریزتماس بگیرید
ناودانی 6 متری سایز 12 فولاد ناب تبریز12806کیلوگرمفولاد ناب تبریزتبریزتماس بگیرید
ناودانی 12 متری سایز 12 فولاد ناب تبریز1216112کیلوگرمفولاد ناب تبریزتبریزتماس بگیرید
ناودانی 6 متری سایز 14 فولاد ناب تبریز14966کیلوگرمفولاد ناب تبریزتبریزتماس بگیرید
ناودانی 12 متری سایز 14 فولاد ناب تبریز1419212کیلوگرمفولاد ناب تبریزتبریزتماس بگیرید
ناودانی 6 متری سایز 16 فولاد ناب تبریز161136کیلوگرمفولاد ناب تبریزتبریزتماس بگیرید
ناودانی 12 متری سایز 16 فولاد ناب تبریز1622612کیلوگرمفولاد ناب تبریزتبریزتماس بگیرید
ناودانی 6 متری سایز 18 فولاد ناب تبریز181326کیلوگرمفولاد ناب تبریزتبریزتماس بگیرید
ناودانی 12 متری سایز 18 فولاد ناب تبریز1826412کیلوگرمفولاد ناب تبریزتبریزتماس بگیرید
ناودانی 80 UE ناب تبریز 6 متری80-6کیلوگرمفولاد ناب تبریزتبریز17,850 تومان
ناودانی 100 UE ناب تبریز 6 متری100-6کیلوگرمفولاد ناب تبریزتبریز17,750 تومان
ناودانی 100 UPN ناب تبریز 12 متری100-12کیلوگرمفولاد ناب تبریزتبریز18,150 تومان
ناودانی 120 UE ناب تبریز 6 متری120-6کیلوگرمفولاد ناب تبریزتبریز17,650 تومان
ناودانی 120 UPN ناب تبریز 12 متری120-12کیلوگرمفولاد ناب تبریزتبریزتماس بگیرید
ناودانی 140 UPN ناب تبریز 12 متری140-12کیلوگرمفولاد ناب تبریزتبریزتماس بگیرید
ناودانی 160 UE ناب تبریز 6 متری160-6کیلوگرمفولاد ناب تبریزتبریز17,750 تومان
ناودانی 160 UE ناب تبریز 12 متری160-12کیلوگرمفولاد ناب تبریزتبریز17,750 تومان
ناودانی 180 UE ناب تبریز 12 متری160-12کیلوگرمفولاد ناب تبریزتبریزتماس بگیرید
ناودانی 180 UE ناب تبریز 6 متری160-6کیلوگرمفولاد ناب تبریزتبریزتماس بگیرید
ناودانی 120 UE ناب تبریز 12 متری120-12کیلوگرمفولاد ناب تبریزتبریزتماس بگیرید
ناودانی 140 UE ناب تبریز 12 متری160-12کیلوگرمفولاد ناب تبریزتبریز17,650 تومان
ناودانی 140 UE ناب تبریز 6 متری140-12کیلوگرمفولاد ناب تبریزتبریز17,650 تومان
ناودانی 100 UPN ناب تبریز 12 متری120-12کیلوگرمفولاد ناب تبریزتبریز18,150 تومان
ناودانی 100 UE ناب تبریز 12 متری100-12کیلوگرمفولاد ناب تبریزتبریز17,750 تومان
ناودانی 80 UPN ناب تبریز 6 متری80-6کیلوگرمفولاد ناب تبریزتبریز18,150 تومان
ناودانی 80 UPN ناب تبریز 12 متری80-12کیلوگرمفولاد ناب تبریزتبریز18,150 تومان
ناودانی 160 UPN ناب تبریز 6 متری160-6کیلوگرمفولاد ناب تبریزتبریز18,150 تومان
ناودانی 160 UPN ناب تبریز 12 متری160-کیلوگرمفولاد ناب تبریزتبریز18,150 تومان
ناودانی 80 UE ناب تبریز 12 متری80-12کیلوگرمفولاد ناب تبریزتبریز17,850 تومان