ساعات کار
شنبه تا چهارشنبه 9 الی 17 - پنجشنبه ها 9 الی 14
۰۳۱-۹۱۰۰۴۱۰۱
دفتر فروش
ENGLISH
TOOS ARVAN IRON
۳۴۱۰۱ - ۰۳۱
Menu

اعتماد سرمایه پرتوآ

ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
لوله مانیسمان چینی رده 40 - کارخانه اعتماد سرمایه
کارخانه اعتماد سرمایه
نامسایز (inch)نوع لولهکارخانهمحل بارگیریقیمت
لوله 1 مانیسمان چینی رده 40 اعتماد سرمایه1"مانسیمان چین رده 40اعتماد سرمایهاصفهان570,000 تومان
لوله 1.1/2 مانیسمان چینی رده 40 اعتماد سرمایه11/2"مانسیمان چین رده 40اعتماد سرمایهاصفهان930,000 تومان
لوله 2 مانیسمان چینی رده 40 اعتماد سرمایه2"مانسیمان چین رده 40اعتماد سرمایهاصفهان1,160,000 تومان
لوله 3 مانیسمان چینی رده 40 اعتماد سرمایه3"مانسیمان چین رده 40اعتماد سرمایهاصفهانتماس بگیرید
لوله 4 مانیسمان چینی رده 40 اعتماد سرمایه4"مانسیمان چین رده 40اعتماد سرمایهاصفهان3,350,000 تومان
لوله 5 مانیسمان چینی رده 40 اعتماد سرمایه5مانسیمان چین رده 40اعتماد سرمایهاصفهانتماس بگیرید
لوله 6 مانیسمان چینی رده 40 اعتماد سرمایه6مانسیمان چین رده 40اعتماد سرمایهاصفهانتماس بگیرید
لوله 8 مانیسمان چینی رده 40 اعتماد سرمایه8مانسیمان چین رده 40اعتماد سرمایهاصفهانتماس بگیرید
لوله 10 مانیسمان چینی رده 40 اعتماد سرمایه10مانسیمان چین رده 40اعتماد سرمایهاصفهانتماس بگیرید
لوله 12 مانیسمان چینی رده 40 اعتماد سرمایه12مانسیمان چین رده 40اعتماد سرمایهاصفهانتماس بگیرید
ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
قوطی صنعتی st37 کارخانه اعتماد سرمایه
کارخانه اعتماد سرمایه
نامسایز قوطی (mm)نوع قوطیضخامت (mm)طول شاخه (m)کارخانهمحل بارگیریقیمت
قوطی صنعتی 6 سایز 140*140 اعتماد سرمایه (6 متری)140*140صنعتی st3766اعتماد سرمایهاصفهان26,600 تومان
قوطی صنعتی 8 سایز 140*140 اعتماد سرمایه (12 متری)140*140صنعتی st37812اعتماد سرمایهاصفهان26,600 تومان
قوطی صنعتی 10 سایز 140*140 اعتماد سرمایه (6 متری)140*140صنعتی st37106اعتماد سرمایهاصفهان26,600 تومان
قوطی صنعتی 10 سایز 140*140 اعتماد سرمایه (12 متری)140*140صنعتی st371012اعتماد سرمایهاصفهان26,600 تومان
قوطی صنعتی 6 سایز 200*200 اعتماد سرمایه (12 متری)200*200صنعتی st37612اعتماد سرمایهاصفهان26,600 تومان
قوطی صنعتی 8 سایز 200*200 اعتماد سرمایه (6 متری)200*200صنعتی st3786اعتماد سرمایهاصفهان26,600 تومان
قوطی صنعتی 8 سایز 200*200 اعتماد سرمایه (12 متری)200*200صنعتی st37812اعتماد سرمایهاصفهان26,600 تومان
قوطی صنعتی 10 سایز 200*200 اعتماد سرمایه (6 متری)200*200صنعتی st37106اعتماد سرمایهاصفهان26,600 تومان
قوطی صنعتی 10 سایز 200*200 اعتماد سرمایه (12 متری)200*200صنعتی st371012اعتماد سرمایهاصفهان26,600 تومان
قوطی صنعتی 10 سایز 150*250 اعتماد سرمایه (12 متری)150*250صنعتی st371012اعتماد سرمایهاصفهانتماس بگیرید
قوطی صنعتی 8 سایز 140*140 اعتماد سرمایه (6 متری)140*140صنعتی st37812اعتماد سرمایهاصفهان26,600 تومان
قوطی صنعتی 6 سایز 140*140 اعتماد سرمایه (12 متری)140*140صنعتی st3766اعتماد سرمایهاصفهان26,600 تومان
ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
قوطی صنعتی درجه 2 کارخانه اعتماد سرمایه
کارخانه اعتماد سرمایه
نامسایز قوطی (mm)نوع قوطیضخامت (mm)طول شاخه (m)تعداد شاخهکارخانهمحل بارگیریقیمت
قوطی صنعتی 6 سایز 140*140 درجه 2140*140صنعتی درجه 2666اعتماد سرمایهاصفهانتماس بگیرید
قوطی صنعتی 8 سایز 140*140 درجه 2140*140صنعتی درجه 2866اعتماد سرمایهاصفهانتماس بگیرید
قوطی صنعتی 10 سایز 140*140 درجه 2140*140صنعتی درجه 210628اعتماد سرمایهاصفهانتماس بگیرید
قوطی صنعتی 8 سایز 180*180 درجه 2180*180صنعتی درجه 28612اعتماد سرمایهاصفهانتماس بگیرید
قوطی صنعتی 10 سایز 180*180 درجه 2180*180صنعتی درجه 210612اعتماد سرمایهاصفهانتماس بگیرید
قوطی صنعتی 6 سایز 200*200 درجه 2200*200صنعتی درجه 2667اعتماد سرمایهاصفهانتماس بگیرید
قوطی صنعتی 8 سایز 200*200 درجه 2200*200صنعتی درجه 28648اعتماد سرمایهاصفهانتماس بگیرید
قوطی صنعتی 10 سایز 200*200 درجه 2200*200صنعتی درجه 210655اعتماد سرمایهاصفهانتماس بگیرید
قوطی صنعتی 10 سایز 150*250 درجه 2150*250صنعتی درجه 21064اعتماد سرمایهاصفهانتماس بگیرید
قوطی صنعتی 6 سایز 250*250 درجه 2250*250صنعتی درجه 2662اعتماد سرمایهاصفهانتماس بگیرید
قوطی صنعتی 8 سایز 250*250 درجه 2250*250صنعتی درجه 2863اعتماد سرمایهاصفهانتماس بگیرید