ساعات کار
شنبه تا چهارشنبه 9 الی 17 - پنجشنبه ها 9 الی 14
۰۳۱-۹۱۰۰۴۱۰۱
دفتر فروش
ENGLISH
TOOS ARVAN IRON
۳۴۱۰۱ - ۰۳۱

اعتماد سرمایه پرتوآ

ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
لوله مانیسمان چینی رده 40 - کارخانه اعتماد سرمایه
کارخانه اعتماد سرمایه
نامسایز (inch)نوع لولهکارخانهمحل بارگیریقیمت
لوله 1 مانیسمان چینی رده 40 اعتماد سرمایه1"مانسیمان چین رده 40اعتماد سرمایهاصفهان600,000 تومان
لوله 1.1/2 مانیسمان چینی رده 40 اعتماد سرمایه11/2"مانسیمان چین رده 40اعتماد سرمایهاصفهان830,000 تومان
لوله 2 مانیسمان چینی رده 40 اعتماد سرمایه2"مانسیمان چین رده 40اعتماد سرمایهاصفهان1,060,000 تومان
لوله 3 مانیسمان چینی رده 40 اعتماد سرمایه3"مانسیمان چین رده 40اعتماد سرمایهاصفهان2,100,000 تومان
لوله 4 مانیسمان چینی رده 40 اعتماد سرمایه4"مانسیمان چین رده 40اعتماد سرمایهاصفهان3,150,000 تومان
لوله 5 مانیسمان چینی رده 40 اعتماد سرمایه5مانسیمان چین رده 40اعتماد سرمایهاصفهان4,250,000 تومان
لوله 6 مانیسمان چینی رده 40 اعتماد سرمایه6مانسیمان چین رده 40اعتماد سرمایهاصفهان6,100,000 تومان
لوله 8 مانیسمان چینی رده 40 اعتماد سرمایه8مانسیمان چین رده 40اعتماد سرمایهاصفهانتماس بگیرید
لوله 10 مانیسمان چینی رده 40 اعتماد سرمایه10مانسیمان چین رده 40اعتماد سرمایهاصفهانتماس بگیرید
لوله 12 مانیسمان چینی رده 40 اعتماد سرمایه12مانسیمان چین رده 40اعتماد سرمایهاصفهانتماس بگیرید
ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
قوطی صنعتی st37 کارخانه اعتماد سرمایه
کارخانه اعتماد سرمایه
نامسایز قوطی (mm)نوع قوطیضخامت (mm)طول شاخه (m)کارخانهمحل بارگیریقیمت
قوطی صنعتی 6 سایز 140*140 اعتماد سرمایه (6 متری)140*140صنعتی st3766اعتماد سرمایهاصفهان25,200 تومان
قوطی صنعتی 8 سایز 140*140 اعتماد سرمایه (12 متری)140*140صنعتی st37812اعتماد سرمایهاصفهان25,200 تومان
قوطی صنعتی 10 سایز 140*140 اعتماد سرمایه (6 متری)140*140صنعتی st37106اعتماد سرمایهاصفهان25,200 تومان
قوطی صنعتی 10 سایز 140*140 اعتماد سرمایه (12 متری)140*140صنعتی st371012اعتماد سرمایهاصفهان25,200 تومان
قوطی صنعتی 6 سایز 200*200 اعتماد سرمایه (12 متری)200*200صنعتی st37612اعتماد سرمایهاصفهان25,200 تومان
قوطی صنعتی 8 سایز 200*200 اعتماد سرمایه (6 متری)200*200صنعتی st3786اعتماد سرمایهاصفهان25,200 تومان
قوطی صنعتی 8 سایز 200*200 اعتماد سرمایه (12 متری)200*200صنعتی st37812اعتماد سرمایهاصفهان25,200 تومان
قوطی صنعتی 10 سایز 200*200 اعتماد سرمایه (6 متری)200*200صنعتی st37106اعتماد سرمایهاصفهان25,200 تومان
قوطی صنعتی 10 سایز 200*200 اعتماد سرمایه (12 متری)200*200صنعتی st371012اعتماد سرمایهاصفهان25,200 تومان
قوطی صنعتی 10 سایز 150*250 اعتماد سرمایه (12 متری)150*250صنعتی st371012اعتماد سرمایهاصفهانتماس بگیرید
ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
قوطی صنعتی درجه 2 کارخانه اعتماد سرمایه
کارخانه اعتماد سرمایه
نامسایز قوطی (mm)نوع قوطیضخامت (mm)طول شاخه (m)تعداد شاخهکارخانهمحل بارگیریقیمت
قوطی صنعتی 6 سایز 140*140 درجه 2140*140صنعتی درجه 2666اعتماد سرمایهاصفهان24,600 تومان
قوطی صنعتی 8 سایز 140*140 درجه 2140*140صنعتی درجه 2866اعتماد سرمایهاصفهان24,600 تومان
قوطی صنعتی 10 سایز 140*140 درجه 2140*140صنعتی درجه 210628اعتماد سرمایهاصفهان24,600 تومان
قوطی صنعتی 8 سایز 180*180 درجه 2180*180صنعتی درجه 28612اعتماد سرمایهاصفهانتماس بگیرید
قوطی صنعتی 10 سایز 180*180 درجه 2180*180صنعتی درجه 210612اعتماد سرمایهاصفهان24,600 تومان
قوطی صنعتی 6 سایز 200*200 درجه 2200*200صنعتی درجه 2667اعتماد سرمایهاصفهان24,600 تومان
قوطی صنعتی 8 سایز 200*200 درجه 2200*200صنعتی درجه 28648اعتماد سرمایهاصفهان24,600 تومان
قوطی صنعتی 10 سایز 200*200 درجه 2200*200صنعتی درجه 210655اعتماد سرمایهاصفهان24,600 تومان
قوطی صنعتی 10 سایز 150*250 درجه 2150*250صنعتی درجه 21064اعتماد سرمایهاصفهان24,600 تومان
قوطی صنعتی 6 سایز 250*250 درجه 2250*250صنعتی درجه 2662اعتماد سرمایهاصفهان24,600 تومان
قوطی صنعتی 8 سایز 250*250 درجه 2250*250صنعتی درجه 2863اعتماد سرمایهاصفهان24,600 تومان

This will close in 0 seconds

    This will close in 0 seconds