ساعات کار
شنبه تا چهارشنبه 9 الی 17 - پنجشنبه ها 9 الی 14
۰۳۱-۹۱۰۰۴۱۰۱
دفتر فروش
ENGLISH
TOOS ARVAN IRON
۳۴۱۰۱ - ۰۳۱
Menu

لوله برق ساوه

ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
لوله گالوانیزه سرد رنگ سیاه - کارخانه لوله برق ساوه
کارخانه برق ساوه
نامسایز (inch)نوع لولهکارخانهمحل بارگیریقیمت
لوله 13.5 گالوانیزه سرد سیاه رنگ برق ساوه13.5گالوانیزه سرد سیاهبرق ساوهتهرانتماس بگیرید
لوله 16 گالوانیزه سرد سیاه رنگ برق ساوه16گالوانیزه سرد سیاهبرق ساوهتهرانتماس بگیرید
لوله 21 گالوانیزه سرد سیاه رنگ برق ساوه21گالوانیزه سرد سیاهبرق ساوهتهرانتماس بگیرید
ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
لوله گالوانیزه گرم سبک - کارخانه لوله برق ساوه
کارخانه برق ساوه
نامسایز (inch)نوع لولهکارخانهمحل بارگیریقیمت
لوله 13.5 گالوانیزه گرم سبک برق ساوه13.5گالوانیزه گرم سبکبرق ساوهتهرانتماس بگیرید
لوله 16 گالوانیزه گرم سبک برق ساوه16گالوانیزه گرم سبکبرق ساوهتهرانتماس بگیرید
لوله 21 گالوانیزه گرم سبک برق ساوه21گالوانیزه گرم سبکبرق ساوهتهرانتماس بگیرید
ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
لوله گالوانیزه گرم سنگین - کارخانه لوله برق ساوه
کارخانه برق ساوه
نامسایز (inch)نوع لولهکارخانهمحل بارگیریقیمت
لوله 13.5 گالوانیزه گرم سنگین برق ساوه13.5گالوانیزه گرم سنگینبرق ساوهتهرانتماس بگیرید
لوله 16 گالوانیزه گرم سنگین برق ساوه16گالوانیزه گرم سنگینبرق ساوهتهرانتماس بگیرید
لوله 21 گالوانیزه گرم سنگین برق ساوه21گالوانیزه گرم سنگینبرق ساوهتهرانتماس بگیرید
لوله 29 گالوانیزه گرم سنگین برق ساوه29گالوانیزه گرم سنگینبرق ساوهتهرانتماس بگیرید
لوله 36 گالوانیزه گرم سنگین برق ساوه36گالوانیزه گرم سنگینبرق ساوهتهرانتماس بگیرید
لوله 48 گالوانیزه گرم سنگین برق ساوه48گالوانیزه گرم سنگینبرق ساوهتهرانتماس بگیرید
ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
قوطی گالوانیزه کارخانه لوله برق ساوه
کارخانه برق ساوه
نامسایز (inch)ابعادکارخانهمحل بارگیریقیمت
قوطی گالوانیزه 7*7 سایز 13.5 برق ساوه13.57*7برق ساوهتهرانتماس بگیرید
قوطی گالوانیزه 7*7 سایز 16 برق ساوه167*7برق ساوهتهرانتماس بگیرید
قوطی گالوانیزه 10*10 سایز 13.5 برق ساوه13.510*10برق ساوهتهرانتماس بگیرید
قوطی گالوانیزه 10*10 سایز 16 برق ساوه1610*10برق ساوهتهرانتماس بگیرید
قوطی گالوانیزه 10*10 سایز 21 برق ساوه2110*10برق ساوهتهرانتماس بگیرید
قوطی گالوانیزه 15*15 سایز 13.5 برق ساوه13.515*15برق ساوهتهرانتماس بگیرید
قوطی گالوانیزه 15*15 سایز 16 برق ساوه1615*15برق ساوهتهرانتماس بگیرید
قوطی گالوانیزه 15*15 سایز 21 برق ساوه2115*15برق ساوهتهرانتماس بگیرید
ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
لوله مانیسمان سنگین رده 40 - کارخانه لوله برق ساوه
کارخانه برق ساوه
نامسایز (inch)نوع لولهوزن شاخه(kg)ضخامت (mm)قطر خارجی لولهتعداد شاخه در هر بندلکارخانهمحل بارگیریقیمت
لوله 1.2 مانیسمان رده 40 برق ساوه1.2مانیسمان سنگین رده 4072.7721.3169برق ساوهتهرانتماس بگیرید
لوله 3.4 مانیسمان رده 40 برق ساوه3.4مانیسمان سنگین رده 40102.8726.7169برق ساوهتهرانتماس بگیرید
لوله 1 مانیسمان رده 40 برق ساوه1"مانیسمان سنگین رده 40143.3833.4127برق ساوهتهرانتماس بگیرید
لوله 1/1.4 مانیسمان رده 40 برق ساوه11/4"مانیسمان سنگین رده 40193.5642.291برق ساوهتهرانتماس بگیرید
لوله 1/1.2 مانیسمان رده 40 برق ساوه11/2"مانیسمان سنگین رده 40223.6848.391برق ساوهتهرانتماس بگیرید
لوله 2 مانیسمان رده 40 برق ساوه2"مانیسمان سنگین رده 40313.9160.361برق ساوهتهران1,160,000 تومان
لوله 2/1.2 مانیسمان رده 40 برق ساوه21/2"مانیسمان سنگین رده 40495.167337برق ساوهتهرانتماس بگیرید
لوله 3 مانیسمان رده 40 برق ساوه3مانیسمان سنگین رده 40645.4988.924برق ساوهتهرانتماس بگیرید
لوله 4 مانیسمان رده 40 برق ساوه4"مانیسمان سنگین رده 40946.02114.319برق ساوهتهران3,350,000 تومان
لوله 5 مانیسمان رده 40 برق ساوه5مانیسمان سنگین رده 401256.55141.310برق ساوهتهرانتماس بگیرید
لوله 6 مانیسمان رده 40 برق ساوه6مانیسمان سنگین رده 401637.11168.310برق ساوهتهرانتماس بگیرید
لوله 8 مانیسمان رده 40 برق ساوه8مانیسمان سنگین رده 402458.18219.110برق ساوهتهران9,850,000 تومان
لوله 10 مانیسمان رده 40 برق ساوه10مانیسمان سنگین رده 403559.27273.13برق ساوهتهرانتماس بگیرید
لوله 12 مانیسمان رده 40 برق ساوه12مانیسمان سنگین رده 4047010.31323.93برق ساوهتهرانتماس بگیرید
ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
لوله مانیسمان سبک رده 20 - کارخانه لوله برق ساوه
کارخانه برق ساوه
نامسایز (inch)نوع لولهوزن شاخه(kg)ضخامت (mm)قطر خارجی لولهتعداد شاخه در هر بندلکارخانهمحل بارگیریقیمت
لوله 1.2 مانیسمان رده 20 برق ساوه1.2مانیسمان سبک رده 205.52.521.3169برق ساوهتهرانتماس بگیرید
لوله 3.4 مانیسمان رده 20 برق ساوه3.4مانیسمان سبک رده 2082.526.7169برق ساوهتهرانتماس بگیرید
لوله 1 مانیسمان رده 20 برق ساوه1"مانیسمان سبک رده 20122.533.4127برق ساوهتهرانتماس بگیرید
لوله 1/1.4 مانیسمان رده 20 برق ساوه11/4"مانیسمان سبک رده 20162.842.291برق ساوهتهرانتماس بگیرید
لوله 1/1.2 مانیسمان رده 20 برق ساوه11/2"مانیسمان سبک رده 20182.848.391برق ساوهتهرانتماس بگیرید
لوله 2 مانیسمان رده 20 برق ساوه2"مانیسمان سبک رده 20242.860.361برق ساوهتهرانتماس بگیرید
لوله 2/1.2 مانیسمان رده 20 برق ساوه21/2"مانیسمان سبک رده 20333.27337برق ساوهتهرانتماس بگیرید
لوله 3 مانیسمان رده 20 برق ساوه3مانیسمان سبک رده 20453.588.924برق ساوهتهرانتماس بگیرید
لوله 4 مانیسمان رده 20 برق ساوه4"مانیسمان سبک رده 20704114.319برق ساوهتهرانتماس بگیرید
لوله 5 مانیسمان رده 20 برق ساوه5مانیسمان سبک رده 201054.5141.310برق ساوهتهرانتماس بگیرید
لوله 6 مانیسمان رده 20 برق ساوه6مانیسمان سبک رده 201205168.310برق ساوهتهرانتماس بگیرید
لوله 8 مانیسمان رده 20 برق ساوه8مانیسمان سبک رده 201906219.110برق ساوهتهرانتماس بگیرید
لوله 10 مانیسمان رده 20 برق ساوه10مانیسمان سبک رده 20-6273.13برق ساوهتهرانتماس بگیرید
لوله 12 مانیسمان رده 20 برق ساوه12مانیسمان سبک رده 20-6323.93برق ساوهتهرانتماس بگیرید