ساعات کار
شنبه تا چهارشنبه 9 الی 17 - پنجشنبه ها 9 الی 14
۰۳۱-۹۱۰۰۴۱۰۱
دفتر فروش
ENGLISH
TOOS ARVAN IRON
۳۴۱۰۱ - ۰۳۱

تاراز شهرکرد

ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد
کارخانه تاراز شهرکرد
نامضخامت (mm)ابعاد (m)نوع ورقکارخانهمحل بارگیریقیمت
ورق گالوانیزه 0.40 عرض 1000 تاراز شهرکرد0.4عرض 1گالوانیزهتارازشهرکرد31,750 تومان
ورق گالوانیزه 0.40 عرض 1250 تاراز شهرکرد0.4عرض 1.25گالوانیزهتارازشهرکرد31,600 تومان
ورق گالوانیزه 0.45 عرض 1000 تاراز شهرکرد0.45عرض 1گالوانیزهتارازشهرکردتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.45 عرض 1250 تاراز شهرکرد0.45عرض 1.25گالوانیزهتارازشهرکردتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.50 عرض 1000 تاراز شهرکرد0.50عرض 1گالوانیزهتارازشهرکرد29,750 تومان
ورق گالوانیزه 0.50 عرض 1250 تاراز شهرکرد0.50عرض 1.25گالوانیزهتارازشهرکرد29,500 تومان
ورق گالوانیزه 0.55 عرض 1000 تاراز شهرکرد0.55عرض 1گالوانیزهتارازشهرکردتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.55 عرض 1250 تاراز شهرکرد0.55عرض 1.25گالوانیزهتارازشهرکردتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.60 عرض 1000 تاراز شهرکرد0.60عرض 1گالوانیزهتارازشهرکرد28,650 تومان
ورق گالوانیزه 0.60 عرض 1250 تاراز شهرکرد0.60عرض 1.25گالوانیزهتارازشهرکرد28,550 تومان
ورق گالوانیزه 0.70 عرض 1000 تاراز شهرکرد0.70عرض 1گالوانیزهتارازشهرکردتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.70 عرض 1250 تاراز شهرکرد0.70عرض 1.25گالوانیزهتارازشهرکردتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.80 عرض 1000 تاراز شهرکرد0.80عرض 1گالوانیزهتارازشهرکردتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.80 عرض 1250 تاراز شهرکرد0.80عرض 1.25گالوانیزهتارازشهرکردتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.90 عرض 1000 تاراز شهرکرد0.90عرض 1گالوانیزهتارازشهرکردتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.90 عرض 1250 تاراز شهرکرد0.90عرض 1.25گالوانیزهتارازشهرکردتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1 عرض 1000 تاراز شهرکرد1عرض 1گالوانیزهتارازشهرکردتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1 عرض 1250 تاراز شهرکرد1عرض 1.25گالوانیزهتارازشهرکردتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.2 عرض 1000 تاراز شهرکرد1.2عرض 1گالوانیزهتارازشهرکردتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.2 عرض 1250 تاراز شهرکرد1.2عرض 1.25گالوانیزهتارازشهرکردتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.25 عرض 1000 تاراز شهرکرد1.25عرض 1گالوانیزهتارازشهرکردتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.25 عرض 1250 تاراز شهرکرد1.25عرض 1.25گالوانیزهتارازشهرکردتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.5 عرض 1000 تاراز شهرکرد1.5عرض 1گالوانیزهتارازشهرکردتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.5 عرض 1250 تاراز شهرکرد1.5عرض 1.25گالوانیزهتارازشهرکردتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.8 عرض 1000 تاراز شهرکرد1.8عرض 1گالوانیزهتارازشهرکردتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.8 عرض 1250 تاراز شهرکرد1.8عرض 1.25گالوانیزهتارازشهرکردتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 2 عرض 1000 تاراز شهرکرد2عرض 1گالوانیزهتارازشهرکردتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 2 عرض 1250 تاراز شهرکرد2عرض 1.25گالوانیزهتارازشهرکردتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 2.5 عرض 1000 تاراز شهرکرد2.5عرض 1گالوانیزهتارازشهرکردتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 2.5 عرض 1250 تاراز شهرکرد2.5عرض 1.25گالوانیزهتارازشهرکردتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 3 عرض 1000 تاراز شهرکرد3عرض 1گالوانیزهتارازشهرکردتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 3 عرض 1250 تاراز شهرکرد3عرض 1.25گالوانیزهتارازشهرکردتماس بگیرید
ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
عرشه فولادی تاراز شهرکرد
تاراز شهرکرد
نامضخامت (mm)عرض (mm)کارخانهمحل بارگیریقیمت
عرشه فولادی ضخامت 0.800.81250تارازانبار اصفهانتماس بگیرید
عرشه فولادی ضخامت 0.900.9915تارازانبار اصفهانتماس بگیرید
عرشه فولادی ضخامت 11915تارازانبار اصفهانتماس بگیرید
عرشه فولادی ضخامت 1.251.25915تارازانبار اصفهانتماس بگیرید

This will close in 0 seconds

    This will close in 0 seconds