ساعات کار
9 - 17
۰۳۱۹۱۰۰۴۱۰۱
دفتر فروش
۰۹۹۲۰۵۰۱۰۳۸
مدیر فروش
صدای مشتری

لوله و اتصالات

ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
لوله مانیسمان سبک رده 20 - کارخانه لوله برق ساوه
کارخانه برق ساوه
نامسایز (inch)نوع لولهوزن شاخه(kg)ضخامت (mm)قطر خارجی لولهتعداد شاخه در هر بندلکارخانهمحل بارگیریقیمت
لوله 1.2 مانیسمان رده 20 برق ساوه1.2مانیسمان سبک رده 205.52.521.3169برق ساوهتهران240,000 تومان
لوله 3.4 مانیسمان رده 20 برق ساوه3.4مانیسمان سبک رده 2082.526.7169برق ساوهتهران330,000 تومان
لوله 1 مانیسمان رده 20 برق ساوه1"مانیسمان سبک رده 20122.533.4127برق ساوهتهران550,000 تومان
لوله 1/1.4 مانیسمان رده 20 برق ساوه11/4"مانیسمان سبک رده 20162.842.291برق ساوهتهران640,000 تومان
لوله 1/1.2 مانیسمان رده 20 برق ساوه11/2"مانیسمان سبک رده 20182.848.391برق ساوهتهران705,000 تومان
لوله 2 مانیسمان رده 20 برق ساوه2"مانیسمان سبک رده 20242.860.361برق ساوهتهران870,000 تومان
لوله 2/1.2 مانیسمان رده 20 برق ساوه21/2"مانیسمان سبک رده 20333.27337برق ساوهتهران1,260,000 تومان
لوله 3 مانیسمان رده 20 برق ساوه3مانیسمان سبک رده 20453.588.924برق ساوهتهران1,370,000 تومان
لوله 4 مانیسمان رده 20 برق ساوه4"مانیسمان سبک رده 20704114.319برق ساوهتهران2,320,000 تومان
لوله 5 مانیسمان رده 20 برق ساوه5مانیسمان سبک رده 201054.5141.310برق ساوهتهران3,180,000 تومان
لوله 6 مانیسمان رده 20 برق ساوه6مانیسمان سبک رده 201205168.310برق ساوهتهران4,230,000 تومان
لوله 8 مانیسمان رده 20 برق ساوه8مانیسمان سبک رده 201906219.110برق ساوهتهران6,400,000 تومان
لوله 10 مانیسمان رده 20 برق ساوه10مانیسمان سبک رده 20-6273.13برق ساوهتهرانتماس بگیرید
لوله 12 مانیسمان رده 20 برق ساوه12مانیسمان سبک رده 20-6323.93برق ساوهتهرانتماس بگیرید
ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
لوله مانیسمان سنگین رده 40 - کارخانه لوله برق ساوه
کارخانه برق ساوه
نامسایز (inch)نوع لولهوزن شاخه(kg)ضخامت (mm)قطر خارجی لولهتعداد شاخه در هر بندلکارخانهمحل بارگیریقیمت
لوله 1.2 مانیسمان رده 40 برق ساوه1.2مانیسمان سنگین رده 4072.7721.3169برق ساوهتهران248,000 تومان
لوله 3.4 مانیسمان رده 40 برق ساوه3.4مانیسمان سنگین رده 40102.8726.7169برق ساوهتهران350,000 تومان
لوله 1 مانیسمان رده 40 برق ساوه1"مانیسمان سنگین رده 40143.3833.4127برق ساوهتهران600,000 تومان
لوله 1/1.4 مانیسمان رده 40 برق ساوه11/4"مانیسمان سنگین رده 40193.5642.291برق ساوهتهران695,000 تومان
لوله 1/1.2 مانیسمان رده 40 برق ساوه11/2"مانیسمان سنگین رده 40223.6848.391برق ساوهتهران785,000 تومان
لوله 2 مانیسمان رده 40 برق ساوه2"مانیسمان سنگین رده 40313.9160.361برق ساوهتهران980,000 تومان
لوله 2/1.2 مانیسمان رده 40 برق ساوه21/2"مانیسمان سنگین رده 40495.167337برق ساوهتهران1,790,000 تومان
لوله 3 مانیسمان رده 40 برق ساوه3مانیسمان سنگین رده 40645.4988.924برق ساوهتهران1,910,000 تومان
لوله 4 مانیسمان رده 40 برق ساوه4"مانیسمان سنگین رده 40946.02114.319برق ساوهتهران2,940,000 تومان
لوله 5 مانیسمان رده 40 برق ساوه5مانیسمان سنگین رده 401256.55141.310برق ساوهتهران4,100,000 تومان
لوله 6 مانیسمان رده 40 برق ساوه6مانیسمان سنگین رده 401637.11168.310برق ساوهتهران5,650,000 تومان
لوله 8 مانیسمان رده 40 برق ساوه8مانیسمان سنگین رده 402458.18219.110برق ساوهتهران7,100,000 تومان
لوله 10 مانیسمان رده 40 برق ساوه10مانیسمان سنگین رده 403559.27273.13برق ساوهتهرانتماس بگیرید
لوله 12 مانیسمان رده 40 برق ساوه12مانیسمان سنگین رده 4047010.31323.93برق ساوهتهرانتماس بگیرید
ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
لوله مانیسمان چین رده 40
بازرگانی آهن آتا
نامسایز (inch)نوع لولهوزن شاخه(kg)ضخامت (mm)طول شاخه (m)قطر خارجی لولهمحل بارگیریقیمت
لوله مانیسمان چین رده 40 سایز 1/21.2مانسیمان چین رده 407.52.77621.3تهرانتماس بگیرید
لوله مانیسمان چین رده 40 سایز 3/43/4"مانسیمان چین رده 40102.87626.7تهرانتماس بگیرید
لوله مانیسمان چین رده 40 سایز 11"مانسیمان چین رده 40143.38633.4تهرانتماس بگیرید
لوله مانیسمان چین رده 40 سایز 1.1/411/4"مانسیمان چین رده 40183.56642.2تهرانتماس بگیرید
لوله مانیسمان چین رده 40 سایز 1.1/211/2"مانسیمان چین رده 40223.68648.3تهرانتماس بگیرید
لوله مانیسمان چین رده 40 سایز 22"مانسیمان چین رده 40313.91660.3تهرانتماس بگیرید
لوله مانیسمان چین رده 40 سایز 2.1/221/2"مانسیمان چین رده 40475.16673تهرانتماس بگیرید
لوله مانیسمان چین رده 40 سایز 33"مانسیمان چین رده 40645.49688.9تهرانتماس بگیرید
لوله مانیسمان چین رده 40 سایز 44"مانسیمان چین رده 40936.026114.3تهرانتماس بگیرید
ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
لوله مانیسمان چین رده 80
بازرگانی آهن آتا
نامسایز (inch)نوع لولهوزن شاخه(kg)ضخامت (mm)طول شاخه (m)قطر خارجی لولهمحل بارگیریقیمت
لوله مانیسمان چین رده 80 سایز 1/21.2مانسیمان چین رده 8093.73621.3تهرانتماس بگیرید
لوله مانیسمان چین رده 80 سایز 3/43/4"مانسیمان چین رده 80133.73626.7تهرانتماس بگیرید
لوله مانیسمان چین رده 80 سایز 11"مانسیمان چین رده 80194.55633.4تهرانتماس بگیرید
لوله مانیسمان چین رده 80 سایز 1.1/411/4"مانسیمان چین رده 80264.85642.2تهرانتماس بگیرید
لوله مانیسمان چین رده 80 سایز 1.1/211/2"مانسیمان چین رده 80325.08648.3تهرانتماس بگیرید
لوله مانیسمان چین رده 80 سایز 22"مانسیمان چین رده 80445.54660.3تهرانتماس بگیرید
لوله مانیسمان چین رده 80 سایز 2.1/221/2"مانسیمان چین رده 80687.01673تهرانتماس بگیرید
لوله مانیسمان چین رده 80 سایز 33"مانسیمان چین رده 80917.62688.9تهرانتماس بگیرید
لوله مانیسمان چین رده 80 سایز 44"مانسیمان چین رده 801308.566114.3تهرانتماس بگیرید
ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
لوله اسپیرال
بازرگانی آهن آتا
نامسایز (inch)نوع لولهوزن شاخه(kg)ضخامت (mm)طول شاخه (m)قیمت
لوله اسپیرال سایز 2424اسپیرال2520812تماس بگیرید
لوله اسپیرال سایز 2828اسپیرال2940812تماس بگیرید
لوله اسپیرال سایز 3232اسپیرال33701012تماس بگیرید
لوله اسپیرال سایز 4040اسپیرال42401012تماس بگیرید
لوله اسپیرال سایز 4848اسپیرال57001012تماس بگیرید
ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
لوله گازی توکار سپاهان اصفهان
کارخانه سپاهان اصفهان
نامسایز (inch)نوع لولهوزن شاخه(kg)ضخامت (mm)طول شاخه (m)کارخانهتعداد شاخه در هر بستهوزن هر بسته (kg)محل بارگیریقیمت
لوله گازی توکار سایز 1/21.2گازی توکار82.86سپاهان اصفهان1691300اصفهانتماس بگیرید
لوله گازی توکار سایز 3/43/4"گازی توکار10.52.96سپاهان اصفهان1271300اصفهانتماس بگیرید
لوله گازی توکار سایز 11"گازی توکار15.53.46سپاهان اصفهان61950اصفهانتماس بگیرید
لوله گازی توکار سایز 1.1/211/2"گازی توکار213.66سپاهان اصفهان611550اصفهانتماس بگیرید
لوله گازی توکار سایز 1.1/411/4"گازی توکار253.76سپاهان اصفهان611250اصفهانتماس بگیرید
لوله گازی توکار سایز 22"گازی توکار333.96سپاهان اصفهان371250اصفهانتماس بگیرید
ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
لوله گازی روکار سپاهان اصفهان
کارخانه سپاهان اصفهان
نامسایز (inch)نوع لولهوزن شاخه(kg)ضخامت (mm)طول شاخه (m)کارخانهتعداد شاخه در هر بستهمحل بارگیریقیمت
لوله گازی روکار سایز 1/21.2گازی روکار82.656سپاهان اصفهان169اصفهانتماس بگیرید
لوله گازی روکار سایز 3/43/4"گازی روکار10.52.656سپاهان اصفهان127اصفهانتماس بگیرید
لوله گازی روکار سایز 11"گازی روکار15.53.256سپاهان اصفهان61اصفهانتماس بگیرید
لوله گازی روکار سایز 1.1/411/4"گازی روکار213.256سپاهان اصفهان61اصفهانتماس بگیرید
لوله گازی روکار سایز 1.1/211/2"گازی روکار253.256سپاهان اصفهان61اصفهانتماس بگیرید
لوله گازی روکار سایز 22"گازی روکار333.656سپاهان اصفهان37اصفهانتماس بگیرید
ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
لوله داربستی
بازرگانی آهن آتا
نامسایز (inch)نوع لولهوزن شاخه(kg)ضخامت (mm)طول شاخه (m)محل بارگیریقیمت
لوله داربستی 11/2 ضخامت 2 میلی متری11/2"داربستی1426کارخانهتماس بگیرید
لوله داربستی 11/2 ضخامت 2.5 میلی متری11/2"داربستی17.22.56کارخانهتماس بگیرید
لوله داربستی 11/2 ضخامت 3 میلی متری11/2"داربستی2136کارخانهتماس بگیرید
لوله صنعتی سایز 1"1"صنعتی9.326تماس بگیرید
لوله صنعتی سایز 11/2"11/2"صنعتی14.126تماس بگیرید
لوله صنعتی سایز 11/4"11/4"صنعتی11.6926تماس بگیرید
لوله صنعتی سایز 2"2"صنعتی17.2526تماس بگیرید
لوله صنعتی سایز 3/4"3/4"صنعتی7.326تماس بگیرید
ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
لوله گالوانیزه اصفهان
بازرگانی آهن آتا
نامسایز (inch)نوع لولهوزن شاخه(kg)ضخامت (mm)طول شاخه (m)قیمت
لوله گالوانیزه سایز 1 وزن 10.7 کیلوگرمی1"گالوانیزه10.726تماس بگیرید
لوله گالوانیزه سایز 1 وزن 12.9 کیلوگرمی1"گالوانیزه12.92.56تماس بگیرید
لوله گالوانیزه سایز 1.2 وزن 6.9 کیلوگرمی1.2گالوانیزه6.926تماس بگیرید
لوله گالوانیزه سایز 1.2 وزن 8.2 کیلوگرمی1.2گالوانیزه8.22.56تماس بگیرید
لوله گالوانیزه سایز 1.25 وزن 13.4 کیلوگرمی1.25گالوانیزه13.426تماس بگیرید
لوله گالوانیزه سایز 1.25 وزن 16.3 کیلوگرمی1.25گالوانیزه16.32.56تماس بگیرید
لوله گالوانیزه سایز 1.5 وزن 15.2 کیلوگرمی1.5گالوانیزه15.226تماس بگیرید
لوله گالوانیزه سایز 2 وزن 18.9 کیلوگرمی2"گالوانیزه18.926تماس بگیرید
لوله گالوانیزه سایز 2 وزن 23.1 کیلوگرمی2"گالوانیزه23.12.56تماس بگیرید
لوله گالوانیزه سایز 3.4 وزن 8.6 کیلوگرمی3/4"گالوانیزه8.626تماس بگیرید
ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
لوله گالوانیزه گرم سنگین - کارخانه لوله برق ساوه
کارخانه برق ساوه
نامسایز (inch)نوع لولهکارخانهمحل بارگیریقیمت
لوله 13.5 گالوانیزه گرم سنگین برق ساوه13.5گالوانیزه گرم سنگینبرق ساوهتهران26,500 تومان
لوله 16 گالوانیزه گرم سنگین برق ساوه16گالوانیزه گرم سنگینبرق ساوهتهران28,500 تومان
لوله 21 گالوانیزه گرم سنگین برق ساوه21گالوانیزه گرم سنگینبرق ساوهتهران35,900 تومان
لوله 29 گالوانیزه گرم سنگین برق ساوه29گالوانیزه گرم سنگینبرق ساوهتهران55,000 تومان
لوله 36 گالوانیزه گرم سنگین برق ساوه36گالوانیزه گرم سنگینبرق ساوهتهران68,000 تومان
لوله 48 گالوانیزه گرم سنگین برق ساوه48گالوانیزه گرم سنگینبرق ساوهتهران89,000 تومان
ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
لوله گالوانیزه گرم سبک - کارخانه لوله برق ساوه
کارخانه برق ساوه
نامسایز (inch)نوع لولهکارخانهمحل بارگیریقیمت
لوله 13.5 گالوانیزه گرم سبک برق ساوه13.5گالوانیزه گرم سبکبرق ساوهتهران21,000 تومان
لوله 16 گالوانیزه گرم سبک برق ساوه16گالوانیزه گرم سبکبرق ساوهتهران23,000 تومان
لوله 21 گالوانیزه گرم سبک برق ساوه21گالوانیزه گرم سبکبرق ساوهتهران28,000 تومان
ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
لوله گالوانیزه سرد رنگ سیاه - کارخانه لوله برق ساوه
کارخانه برق ساوه
نامسایز (inch)نوع لولهکارخانهمحل بارگیریقیمت
لوله 13.5 گالوانیزه سرد سیاه رنگ برق ساوه13.5گالوانیزه سرد سیاهبرق ساوهتهران17,000 تومان
لوله 16 گالوانیزه سرد سیاه رنگ برق ساوه16گالوانیزه سرد سیاهبرق ساوهتهران19,000 تومان
لوله 21 گالوانیزه سرد سیاه رنگ برق ساوه21گالوانیزه سرد سیاهبرق ساوهتهران23,500 تومان
ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
لوله مبلی
بازرگانی آهن آتا
نامسایز (inch)نوع لولهضخامت (mm)طول شاخه (m)محل بارگیریقیمت
لوله مبلی سایز 1010مبلی1.256تهرانتماس بگیرید
لوله مبلی سایز 1313مبلی1.256تهرانتماس بگیرید
لوله مبلی سایز 1616مبلی1.256تهرانتماس بگیرید
لوله مبلی سایز 1818مبلی1.256تهرانتماس بگیرید
لوله مبلی سایز 2020مبلی1.256تهرانتماس بگیرید

This will close in 0 seconds

    This will close in 0 seconds