ساعات کار
9 - 17
۰۳۱۹۱۰۰۴۱۰۱
دفتر فروش
۰۹۹۲۰۵۰۱۰۳۸
مدیر فروش
صدای مشتری

لوله گازی

ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
لوله گازی توکار سپاهان اصفهان
کارخانه سپاهان اصفهان
نامسایز (inch)نوع لولهوزن شاخه(kg)ضخامت (mm)طول شاخه (m)کارخانهتعداد شاخه در هر بستهوزن هر بسته (kg)محل بارگیریقیمت
لوله گازی توکار سایز 1/21.2گازی توکار82.86سپاهان اصفهان1691300اصفهانتماس بگیرید
لوله گازی توکار سایز 3/43/4"گازی توکار10.52.96سپاهان اصفهان1271300اصفهانتماس بگیرید
لوله گازی توکار سایز 11"گازی توکار15.53.46سپاهان اصفهان61950اصفهانتماس بگیرید
لوله گازی توکار سایز 1.1/211/2"گازی توکار213.66سپاهان اصفهان611550اصفهانتماس بگیرید
لوله گازی توکار سایز 1.1/411/4"گازی توکار253.76سپاهان اصفهان611250اصفهانتماس بگیرید
لوله گازی توکار سایز 22"گازی توکار333.96سپاهان اصفهان371250اصفهانتماس بگیرید
ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
لوله گازی روکار سپاهان اصفهان
کارخانه سپاهان اصفهان
نامسایز (inch)نوع لولهوزن شاخه(kg)ضخامت (mm)طول شاخه (m)کارخانهتعداد شاخه در هر بستهمحل بارگیریقیمت
لوله گازی روکار سایز 1/21.2گازی روکار82.656سپاهان اصفهان169اصفهانتماس بگیرید
لوله گازی روکار سایز 3/43/4"گازی روکار10.52.656سپاهان اصفهان127اصفهانتماس بگیرید
لوله گازی روکار سایز 11"گازی روکار15.53.256سپاهان اصفهان61اصفهانتماس بگیرید
لوله گازی روکار سایز 1.1/411/4"گازی روکار213.256سپاهان اصفهان61اصفهانتماس بگیرید
لوله گازی روکار سایز 1.1/211/2"گازی روکار253.256سپاهان اصفهان61اصفهانتماس بگیرید
لوله گازی روکار سایز 22"گازی روکار333.656سپاهان اصفهان37اصفهانتماس بگیرید

This will close in 0 seconds

    This will close in 0 seconds