ساعات کار
شنبه تا چهارشنبه 9 الی 17 - پنجشنبه ها 9 الی 14
۰۳۱-۹۱۰۰۴۱۰۱
دفتر فروش
ENGLISH
TOOS ARVAN IRON
۳۴۱۰۱ - ۰۳۱

لوله مانیسمان

ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
لوله مانیسمان سبک رده 20 - کارخانه لوله برق ساوه
کارخانه برق ساوه
نامسایز (inch)نوع لولهوزن شاخه(kg)ضخامت (mm)قطر خارجی لولهتعداد شاخه در هر بندلکارخانهمحل بارگیریقیمت
لوله 1.2 مانیسمان رده 20 برق ساوه1.2مانیسمان سبک رده 205.52.521.3169برق ساوهتهران240,000 تومان
لوله 3.4 مانیسمان رده 20 برق ساوه3.4مانیسمان سبک رده 2082.526.7169برق ساوهتهران330,000 تومان
لوله 1 مانیسمان رده 20 برق ساوه1"مانیسمان سبک رده 20122.533.4127برق ساوهتهران550,000 تومان
لوله 1/1.4 مانیسمان رده 20 برق ساوه11/4"مانیسمان سبک رده 20162.842.291برق ساوهتهران640,000 تومان
لوله 1/1.2 مانیسمان رده 20 برق ساوه11/2"مانیسمان سبک رده 20182.848.391برق ساوهتهران705,000 تومان
لوله 2 مانیسمان رده 20 برق ساوه2"مانیسمان سبک رده 20242.860.361برق ساوهتهران870,000 تومان
لوله 2/1.2 مانیسمان رده 20 برق ساوه21/2"مانیسمان سبک رده 20333.27337برق ساوهتهران1,260,000 تومان
لوله 3 مانیسمان رده 20 برق ساوه3مانیسمان سبک رده 20453.588.924برق ساوهتهران1,370,000 تومان
لوله 4 مانیسمان رده 20 برق ساوه4"مانیسمان سبک رده 20704114.319برق ساوهتهرانتماس بگیرید
لوله 5 مانیسمان رده 20 برق ساوه5مانیسمان سبک رده 201054.5141.310برق ساوهتهرانتماس بگیرید
لوله 6 مانیسمان رده 20 برق ساوه6مانیسمان سبک رده 201205168.310برق ساوهتهرانتماس بگیرید
لوله 8 مانیسمان رده 20 برق ساوه8مانیسمان سبک رده 201906219.110برق ساوهتهرانتماس بگیرید
لوله 10 مانیسمان رده 20 برق ساوه10مانیسمان سبک رده 20-6273.13برق ساوهتهرانتماس بگیرید
لوله 12 مانیسمان رده 20 برق ساوه12مانیسمان سبک رده 20-6323.93برق ساوهتهرانتماس بگیرید
ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
لوله مانیسمان سنگین رده 40 - کارخانه لوله برق ساوه
کارخانه برق ساوه
نامسایز (inch)نوع لولهوزن شاخه(kg)ضخامت (mm)قطر خارجی لولهتعداد شاخه در هر بندلکارخانهمحل بارگیریقیمت
لوله 1.2 مانیسمان رده 40 برق ساوه1.2مانیسمان سنگین رده 4072.7721.3169برق ساوهتهرانتماس بگیرید
لوله 3.4 مانیسمان رده 40 برق ساوه3.4مانیسمان سنگین رده 40102.8726.7169برق ساوهتهرانتماس بگیرید
لوله 1 مانیسمان رده 40 برق ساوه1"مانیسمان سنگین رده 40143.3833.4127برق ساوهتهرانتماس بگیرید
لوله 1/1.4 مانیسمان رده 40 برق ساوه11/4"مانیسمان سنگین رده 40193.5642.291برق ساوهتهرانتماس بگیرید
لوله 1/1.2 مانیسمان رده 40 برق ساوه11/2"مانیسمان سنگین رده 40223.6848.391برق ساوهتهرانتماس بگیرید
لوله 2 مانیسمان رده 40 برق ساوه2"مانیسمان سنگین رده 40313.9160.361برق ساوهتهرانتماس بگیرید
لوله 2/1.2 مانیسمان رده 40 برق ساوه21/2"مانیسمان سنگین رده 40495.167337برق ساوهتهرانتماس بگیرید
لوله 3 مانیسمان رده 40 برق ساوه3مانیسمان سنگین رده 40645.4988.924برق ساوهتهرانتماس بگیرید
لوله 4 مانیسمان رده 40 برق ساوه4"مانیسمان سنگین رده 40946.02114.319برق ساوهتهرانتماس بگیرید
لوله 5 مانیسمان رده 40 برق ساوه5مانیسمان سنگین رده 401256.55141.310برق ساوهتهرانتماس بگیرید
لوله 6 مانیسمان رده 40 برق ساوه6مانیسمان سنگین رده 401637.11168.310برق ساوهتهرانتماس بگیرید
لوله 8 مانیسمان رده 40 برق ساوه8مانیسمان سنگین رده 402458.18219.110برق ساوهتهرانتماس بگیرید
لوله 10 مانیسمان رده 40 برق ساوه10مانیسمان سنگین رده 403559.27273.13برق ساوهتهرانتماس بگیرید
لوله 12 مانیسمان رده 40 برق ساوه12مانیسمان سنگین رده 4047010.31323.93برق ساوهتهرانتماس بگیرید
ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
لوله مانیسمان چینی رده 40 - کارخانه اعتماد سرمایه
کارخانه اعتماد سرمایه
نامسایز (inch)نوع لولهکارخانهمحل بارگیریقیمت
لوله 1 مانیسمان چینی رده 40 اعتماد سرمایه1"مانسیمان چین رده 40اعتماد سرمایهاصفهان480,000 تومان
لوله 1.1/2 مانیسمان چینی رده 40 اعتماد سرمایه11/2"مانسیمان چین رده 40اعتماد سرمایهاصفهان690,000 تومان
لوله 2 مانیسمان چینی رده 40 اعتماد سرمایه2"مانسیمان چین رده 40اعتماد سرمایهاصفهان900,000 تومان
لوله 3 مانیسمان چینی رده 40 اعتماد سرمایه3"مانسیمان چین رده 40اعتماد سرمایهاصفهان1,840,000 تومان
لوله 4 مانیسمان چینی رده 40 اعتماد سرمایه4"مانسیمان چین رده 40اعتماد سرمایهاصفهان2,740,000 تومان
لوله 5 مانیسمان چینی رده 40 اعتماد سرمایه5مانسیمان چین رده 40اعتماد سرمایهاصفهان3,720,000 تومان
لوله 6 مانیسمان چینی رده 40 اعتماد سرمایه6مانسیمان چین رده 40اعتماد سرمایهاصفهان5,320,000 تومان
لوله 8 مانیسمان چینی رده 40 اعتماد سرمایه8مانسیمان چین رده 40اعتماد سرمایهاصفهان6,900,000 تومان
لوله 10 مانیسمان چینی رده 40 اعتماد سرمایه10مانسیمان چین رده 40اعتماد سرمایهاصفهانتماس بگیرید
لوله 12 مانیسمان چینی رده 40 اعتماد سرمایه12مانسیمان چین رده 40اعتماد سرمایهاصفهانتماس بگیرید
ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
لوله مانیسمان چین رده 40
بازرگانی آهن آتا
نامسایز (inch)نوع لولهوزن شاخه(kg)ضخامت (mm)طول شاخه (m)قطر خارجی لولهمحل بارگیریقیمت
لوله مانیسمان چین رده 40 سایز 1/21.2مانسیمان چین رده 407.52.77621.3تهرانتماس بگیرید
لوله مانیسمان چین رده 40 سایز 3/43/4"مانسیمان چین رده 40102.87626.7تهرانتماس بگیرید
لوله مانیسمان چین رده 40 سایز 11"مانسیمان چین رده 40143.38633.4تهرانتماس بگیرید
لوله مانیسمان چین رده 40 سایز 1.1/411/4"مانسیمان چین رده 40183.56642.2تهرانتماس بگیرید
لوله مانیسمان چین رده 40 سایز 1.1/211/2"مانسیمان چین رده 40223.68648.3تهرانتماس بگیرید
لوله مانیسمان چین رده 40 سایز 22"مانسیمان چین رده 40313.91660.3تهرانتماس بگیرید
لوله مانیسمان چین رده 40 سایز 2.1/221/2"مانسیمان چین رده 40475.16673تهرانتماس بگیرید
لوله مانیسمان چین رده 40 سایز 33"مانسیمان چین رده 40645.49688.9تهرانتماس بگیرید
لوله مانیسمان چین رده 40 سایز 44"مانسیمان چین رده 40936.026114.3تهرانتماس بگیرید
ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
لوله مانیسمان چین رده 80
بازرگانی آهن آتا
نامسایز (inch)نوع لولهوزن شاخه(kg)ضخامت (mm)طول شاخه (m)قطر خارجی لولهمحل بارگیریقیمت
لوله مانیسمان چین رده 80 سایز 1/21.2مانسیمان چین رده 8093.73621.3تهرانتماس بگیرید
لوله مانیسمان چین رده 80 سایز 3/43/4"مانسیمان چین رده 80133.73626.7تهرانتماس بگیرید
لوله مانیسمان چین رده 80 سایز 11"مانسیمان چین رده 80194.55633.4تهرانتماس بگیرید
لوله مانیسمان چین رده 80 سایز 1.1/411/4"مانسیمان چین رده 80264.85642.2تهرانتماس بگیرید
لوله مانیسمان چین رده 80 سایز 1.1/211/2"مانسیمان چین رده 80325.08648.3تهرانتماس بگیرید
لوله مانیسمان چین رده 80 سایز 22"مانسیمان چین رده 80445.54660.3تهرانتماس بگیرید
لوله مانیسمان چین رده 80 سایز 2.1/221/2"مانسیمان چین رده 80687.01673تهرانتماس بگیرید
لوله مانیسمان چین رده 80 سایز 33"مانسیمان چین رده 80917.62688.9تهرانتماس بگیرید
لوله مانیسمان چین رده 80 سایز 44"مانسیمان چین رده 801308.566114.3تهرانتماس بگیرید

This will close in 0 seconds

    This will close in 0 seconds