نام محصولنوع قوطیسایزدسته بندیطول شاخهمحل تحویلضخامتقیمتتاریخ بروزرسانی
قوطی صنعتی 10*20صنعتی20*10قوطی6اصفهان2تماس بگیرید13 مرداد 1399 @ 11:15
قوطی صنعتی 20*30صنعتی30*20قوطی6اصفهان2تماس بگیرید13 مرداد 1399 @ 11:15
قوطی صنعتی 30*30 وزن 11.5 کیلوگرمیصنعتی30*30قوطی6اصفهان2تماس بگیرید13 مرداد 1399 @ 11:15
قوطی صنعتی 20*40صنعتی40*20قوطی6اصفهان2تماس بگیرید13 مرداد 1399 @ 11:15
قوطی صنعتی 20*20صنعتی20*20قوطی6اصفهان2تماس بگیرید13 مرداد 1399 @ 11:15
قوطی صنعتی 50*50صنعتی50*50قوطی6اصفهان2تماس بگیرید13 مرداد 1399 @ 11:15
قوطی صنعتی 60*60صنعتی60*60قوطی6اصفهان2تماس بگیرید13 مرداد 1399 @ 11:15
قوطی صنعتی 40*40صنعتی40*40قوطی6اصفهان2تماس بگیرید13 مرداد 1399 @ 11:15
قوطی صنعتی 70*70 وزن 27 کیلوگرمیصنعتی70*70قوطی6اصفهان2تماس بگیرید13 مرداد 1399 @ 11:15
قوطی صنعتی 40*80 وزن 23 کیلوگرمیصنعتی80*40قوطی6اصفهان2تماس بگیرید13 مرداد 1399 @ 11:15
قوطی صنعتی 90*90 وزن 34 کیلوگرمیصنعتی90*90قوطی6اصفهان2تماس بگیرید13 مرداد 1399 @ 11:15
قوطی صنعتی 20*20صنعتی20*20قوطی6اصفهان2.5تماس بگیرید13 مرداد 1399 @ 11:15
قوطی صنعتی 20*30صنعتی30*20قوطی6اصفهان2.5تماس بگیرید13 مرداد 1399 @ 11:15
قوطی صنعتی 20*40صنعتی40*20قوطی6اصفهان2.5تماس بگیرید13 مرداد 1399 @ 11:15
قوطی صنعتی 30*30 وزن 15 کیلوگرمیصنعتی30*30قوطی6اصفهان2.5تماس بگیرید13 مرداد 1399 @ 11:15
قوطی صنعتی 40*40صنعتی40*40قوطی6اصفهان2.5تماس بگیرید13 مرداد 1399 @ 11:15
قوطی صنعتی 70*70 وزن 33 کیلوگرمیصنعتی70*70قوطی6اصفهان2.5تماس بگیرید13 مرداد 1399 @ 11:15
قوطی صنعتی 40*60صنعتی60*40قوطی6اصفهان2.5تماس بگیرید13 مرداد 1399 @ 11:15
قوطی صنعتی 80*80صنعتی80*80قوطی6اصفهان2.5تماس بگیرید13 مرداد 1399 @ 11:15
قوطی صنعتی 40*80 وزن 29 کیلوگرمیصنعتی80*40قوطی6اصفهان2.5تماس بگیرید13 مرداد 1399 @ 11:15
قوطی صنعتی 40*100صنعتی100*40قوطی6اصفهان2.5تماس بگیرید13 مرداد 1399 @ 11:15
قوطی صنعتی 90*90 وزن 42 کیلوگرمیصنعتی90*90قوطی6اصفهان2.5تماس بگیرید13 مرداد 1399 @ 11:15
قوطی صنعتی 50*100 وزن 34 کیلوگرمیصنعتی100*50قوطی6اصفهان2.5تماس بگیرید13 مرداد 1399 @ 11:15
قوطی صنعتی 50*100 وزن 41 کیلوگرمیصنعتی100*50قوطی6اصفهان3تماس بگیرید13 مرداد 1399 @ 11:15
قوطی صنعتی 40*100صنعتی100*40قوطی6اصفهان3تماس بگیرید13 مرداد 1399 @ 11:15
قوطی صنعتی 90*90 وزن 51 کیلوگرمیصنعتی90*90قوطی6اصفهان3تماس بگیرید13 مرداد 1399 @ 11:15
قوطی صنعتی 100*100صنعتی100*100قوطی6اصفهان3تماس بگیرید13 مرداد 1399 @ 11:15
قوطی صنعتی 40*80 وزن 34 کیلوگرمیصنعتی80*40قوطی6اصفهان3تماس بگیرید13 مرداد 1399 @ 11:15
قوطی صنعتی 120*120 ستونیصنعتی120*120قوطی12اصفهان3تماس بگیرید13 مرداد 1399 @ 11:15
قوطی صنعتی 130*130 ستونیصنعتی130*130قوطی12اصفهان3تماس بگیرید13 مرداد 1399 @ 11:15
قوطی گالوانیزه 20*20 وزن 8.2 کیلوگرمیگالوانیزه20*20قوطی6کارخانه2تماس بگیرید13 مرداد 1399 @ 11:15
قوطی گالوانیزه 40*40 وزن 16.2 کیلوگرمیگالوانیزه40*40قوطی6کارخانه2تماس بگیرید13 مرداد 1399 @ 11:15
قوطی گالوانیزه 40*80 وزن 24.4 کیلوگرمیگالوانیزه80*40قوطی6کارخانه2تماس بگیرید13 مرداد 1399 @ 11:15
قوطی گالوانیزه 60*60 وزن 24.4 کیلوگرمیگالوانیزه60*60قوطی6کارخانه2تماس بگیرید13 مرداد 1399 @ 11:15
قوطی گالوانیزه 70*70 وزن 28.5 کیلوگرمیگالوانیزه70*70قوطی6کارخانه2تماس بگیرید13 مرداد 1399 @ 11:15
قوطی گالوانیزه 80*80 وزن 32.5 کیلوگرمیگالوانیزه80*80قوطی6کارخانه2تماس بگیرید13 مرداد 1399 @ 11:15
قوطی گالوانیزه 20*20 وزن 10.25 کیلوگرمیگالوانیزه20*20قوطی6کارخانه2.5تماس بگیرید13 مرداد 1399 @ 11:15
قوطی گالوانیزه 40*40 وزن 20.25 کیلوگرمیگالوانیزه40*40قوطی6کارخانه2.5تماس بگیرید13 مرداد 1399 @ 11:15
قوطی گالوانیزه 40*80 وزن 30.5 کیلوگرمیگالوانیزه80*40قوطی6کارخانه2.5تماس بگیرید13 مرداد 1399 @ 11:15
قوطی گالوانیزه 60*60 وزن 30.5 کیلوگرمیگالوانیزه60*60قوطی6کارخانه2.5تماس بگیرید13 مرداد 1399 @ 11:15
قوطی گالوانیزه 70*70 وزن 35.6 کیلوگرمیگالوانیزه70*70قوطی6کارخانه2.5تماس بگیرید13 مرداد 1399 @ 11:15
قوطی گالوانیزه 80*80 وزن 40.6 کیلوگرمیگالوانیزه80*80قوطی6کارخانه2.5تماس بگیرید13 مرداد 1399 @ 11:15
قوطی صنعتی با ورق روغنی 20*20صنعتی با ورق روغنی20*20قوطی6تهران0.9 - 1.25تماس بگیرید13 مرداد 1399 @ 11:15
قوطی صنعتی با ورق روغنی 30*20صنعتی با ورق روغنی20*30قوطی6تهران0.9 - 1.25تماس بگیرید13 مرداد 1399 @ 11:15
قوطی صنعتی با ورق روغنی 30*30صنعتی با ورق روغنی30*30قوطی6تهران0.9 - 1.25تماس بگیرید13 مرداد 1399 @ 11:15
قوطی صنعتی با ورق روغنی 40*20صنعتی با ورق روغنی20*40قوطی6تهران0.9 - 1.25تماس بگیرید13 مرداد 1399 @ 11:15
قوطی صنعتی با ورق روغنی 40*40صنعتی با ورق روغنی40*40قوطی6تهران0.9 - 1.25تماس بگیرید13 مرداد 1399 @ 11:15
قوطی صنعتی با ورق روغنی 50*50صنعتی با ورق روغنی50*50قوطی6تهران0.9 - 1.25تماس بگیرید13 مرداد 1399 @ 11:15
قوطی صنعتی با ورق روغنی 60*40صنعتی با ورق روغنی40*60قوطی6تهران0.9 - 1.25تماس بگیرید13 مرداد 1399 @ 11:15
قوطی صنعتی با ورق روغنی 60*60صنعتی با ورق روغنی60*60قوطی6تهران0.9 - 1.25تماس بگیرید13 مرداد 1399 @ 11:15
قوطی صنعتی با ورق روغنی 80*40صنعتی با ورق روغنی40*80قوطی6تهران0.9 - 1.25تماس بگیرید13 مرداد 1399 @ 11:15