سیم مفتولی سیاه

نامضخامت (mm)حالتمحل تحویلواحدوزن کلاف (kg)قیمت
سیم مفتولی سیاه 2.5 کلاف فابریک(سلفون دار) بنگاه آهن آتا2.5کلاف فابریک(سلفون دار)بنگاه آهن آتاکیلوگرم15تماس بگیرید
سیم مفتولی سیاه 1.5 کلاف(تسمه) بنگاه آهن آتا1.5کلاف(تسمه)بنگاه آهن آتاکیلوگرم18 تا 20تماس بگیرید
سیم مفتولی سیاه 2.5 کلاف(تسمه) بنگاه آهن آتا2.5کلاف(تسمه)بنگاه آهن آتاکیلوگرم20 تا 25تماس بگیرید
سیم مفتولی سیاه 1.5 کلاف (فابریک) بنگاه آهن آتا1.5کلاف(فابریک)بنگاه آهن آتاکیلوگرم15تماس بگیرید
سیم مفتولی سیاه 2.5 کلاف(فابریک) بنگاه آهن آتا2.5کلاف(فابریک)بنگاه آهن آتاکیلوگرم15تماس بگیرید
سیم مفتولی سیاه 1.5 کلاف فابریک (سلفون دار) بنگاه آهن آتا1.5کلاف فابریک(سلفون دار)بنگاه آهن آتاکیلوگرم15تماس بگیرید