توری حصاری (فنسی)

نامضخامت (mm)چشمه (cm)محل تحویلواحدقیمت
توری حصاری(فنس) 2.5 چشمه 5.5 تهران2.55.5تهرانمترمربعتماس بگیرید
توری حصاری(فنس) 2.8 چشمه 5.5 تهران2.85.5تهرانمترمربعتماس بگیرید
توری حصاری(فنس) 3 چشمه 5.5 تهران35.5تهرانمترمربعتماس بگیرید
توری حصاری(فنس) 4 چشمه 5 تهران45تهرانمترمربعتماس بگیرید
توری حصاری(فنس) 2.2 چشمه 6.5 تهران2.26.5تهرانمترمربعتماس بگیرید
توری حصاری(فنس) 2.4 چشمه 6.5 تهران2.46.5تهرانمترمربعتماس بگیرید