توری فرنگی

نامابعاد (inch)حالتمحل تحویلواحدقیمت
توری فرنگی رول 1.5*120 تهران1.5*120رولتهرانحلقهتماس بگیرید
توری فرنگی رول 1.5*150 تهران1.5*150رولتهرانحلقهتماس بگیرید
توری فرنگی رول 1.5*180 تهران1.5*180رولتهرانحلقهتماس بگیرید