توری مرغی

نامعرض (cm)وزن (kg)محل تحویلواحدقیمت
توری مرغی 4.8 کیلویی تهران90*3/44.8تهرانرولتماس بگیرید
توری مرغی 6/3 کیلویی تهران120*3/46/3تهرانرولتماس بگیرید
توری مرغی 7/5 کیلویی تهران120*3/47/5تهرانرولتماس بگیرید
توری مرغی 6/5 کیلویی تهران120*3/46/5تهرانرولتماس بگیرید
توری مرغی 9/5 کیلویی تهران120*3/49/5تهرانرولتماس بگیرید