توری پرسی

نامضخامت (mm)چشمه (cm)محل تحویلواحدقیمت
توری پرسی 3.5 چشمه 2.2 تهران3.52.2تهرانمترمربعتماس بگیرید
توری پرسی 4 چشمه 4.4 تهران44.4تهرانمترمربعتماس بگیرید
توری پرسی 3.5 چشمه 4.4 تهران3.54.4تهرانمترمربعتماس بگیرید