توری گابیون

نامضخامت (mm)محل تحویلواحدجنسقیمت
توری پرسی 3.5 چشمه 2.2 تهران3.5تهرانمترمربعتماس بگیرید
توری پرسی 4 چشمه 4.4 تهران4تهرانمترمربعتماس بگیرید
توری پرسی 3.5 چشمه 4.4 تهران3.5تهرانمترمربعتماس بگیرید