این محصول در انواع یک سرخم و دوسرخم تولید می شود،از نوع یک سرخم جهت حصار کشی بدون سیم خاردار و از نوع دوسرخم جهت حصارکشی و عبور سیم خاردار از بالای حصار کاربرد دارد.

حفاظ نرده سرنیزه ای ارتفاع یک متر یک طرف آبشار برای اطلاع از قیمت خرید نردم سرخم ایستاده با کارشناسان ما تماس بگیرید