مش ساده

نامضخامت (mm)حالتمحل تحویلواحدقیمت
مش ساده 2.5 تهران2.5سادهتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
مش ساده 3 تهران3سادهتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
مش ساده 4 تهران4سادهتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
مش ساده 6 تهران6سادهتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
مش ساده 5 تهران5سادهتهرانکیلوگرمتماس بگیرید