میلگرد کلاف (۵٫۵ و ۶٫۵)

نامضخامت (mm)حالتمحل تحویلواحدنوع محصولقیمت
میلگرد کلاف 5.5 فابریک اصفهان5.5کلاف(1008)اصفهانکیلوگرمفابریکتماس بگیرید
میلگرد کلاف 5.5 فابریک اصفهان5.5کلاف(1006)اصفهانکیلوگرمفابریکتماس بگیرید
میلگرد کلاف 6.5 فابریک اصفهان6.5کلاف(1008)اصفهانکیلوگرمفابریکتماس بگیرید
میلگرد کلاف 6.5 فابریک اصفهان6.5کلاف(1006)اصفهانکیلوگرمفابریکتماس بگیرید
میلگرد کلاف 8 فابریک اصفهان8کلافاصفهانکیلوگرمفابریکتماس بگیرید
میلگرد کلاف 10 آجدار اصفهان10کلافاصفهانکیلوگرمآجدارتماس بگیرید