نامسایز (mm)محل تحویلکارخانهواحدگریدنوع کلافقیمت
میلگرد کلاف ساده 5.5 ذوب آهن اصفهان5.5اصفهانذوب آهنکیلوگرمکلاف سادهتماس بگیرید
میلگرد کلاف ساده 6.5 ذوب آهن اصفهان6.5اصفهانذوب آهنکیلوگرمکلاف سادهتماس بگیرید
میلگرد کلاف ساده 8 ذوب آهن اصفهان8اصفهانذوب آهنکیلوگرمکلاف سادهتماس بگیرید
میلگرد کلاف ساده 10 ذوب آهن اصفهان10اصفهانذوب آهنکیلوگرمکلاف سادهتماس بگیرید
میلگرد کلاف ساده 12 ذوب آهن اصفهان12اصفهانذوب آهنکیلوگرمکلاف سادهتماس بگیرید