میلگرد کلاف ابهر

نام محصولسایز (mm)محل تحویلکارخانهواحدگریدنوع کلافقیمت
میلگرد کلاف ساده 5.5 فولادکاران افق گرید RST34 ابهر5.5ابهرفولادکاران افقکیلوگرمRST34کلاف سادهتماس بگیرید
میلگرد کلاف ساده 6.5 فولادکاران افق گرید RST34 ابهر6.5ابهرفولادکاران افقکیلوگرمRST34کلاف سادهتماس بگیرید
میلگرد کلاف ساده 6.5 فولادکاران افق گرید 3SP ابهر6.5ابهرفولادکاران افقکیلوگرم3SPکلاف سادهتماس بگیرید
میلگرد کلاف ساده 6.5 فولادکاران افق گرید 5SP ابهر6.5ابهرفولادکاران افقکیلوگرم5SPکلاف سادهتماس بگیرید
میلگرد کلاف ساده 8 فولادکاران افق گرید RST34 ابهر8ابهرفولادکاران افقکیلوگرمRST34کلاف سادهتماس بگیرید
میلگرد کلاف ساده 10 فولادکاران افق گرید RST34 ابهر10ابهرفولادکاران افقکیلوگرمRST34کلاف سادهتماس بگیرید