ناودانی

نامسایز ناودانیطول شاخه (m)محل تحویلکارخانهواحدگریدقیمت
ناودانی 6 متری سایز 886کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی 12 متری سایز 8812کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی 6 متری سایز 10106کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی 12 متری سایز 101012کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی 6 متری سایز 12126کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی 12 متری سایز 121212کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی 6 متری سایز 14146کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی 12 متری سایز 141412کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی 6 متری سایز 16166کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی 12 متری سایز 161612کیلوگرمتماس بگیرید