ورق سیاه آجدار فولاد مبارکه اصفهان

نام محصول ضخامتکارخانهحالتابعاد (m)نوع ورقمحل بارگیریقیمتتاریخ بروز رسانی
ورق سیاه آجدار فابریک 4 فولاد مبارکه اصفهان 1.25*6 انبار اصفهان4فولاد مبارکه اصفهانآجدار1.25*6فابریکانبار اصفهانتماس بگیرید24 اسفند 1398 @ 12:54
ورق سیاه آجدار فابریک 4 فولاد مبارکه اصفهان 6*1.5 انبار اصفهان4فولاد مبارکه اصفهانآجدار6*1.5فابریکانبار اصفهانتماس بگیرید24 اسفند 1398 @ 12:54
ورق سیاه آجدار فابریک 5 فولاد مبارکه اصفهان 6*1.5 انبار اصفهان5فولاد مبارکه اصفهانآجدار6*1.5فابریکانبار اصفهانتماس بگیرید24 اسفند 1398 @ 12:54
ورق سیاه آجدار فابریک 4 فولاد مبارکه اصفهان 1.25*6 انبار اصفهان4فولاد مبارکه اصفهانآجدار1.25*6فابریکانبار اصفهانتماس بگیرید24 اسفند 1398 @ 12:54
ورق سیاه آجدار فابریک 5 فولاد مبارکه اصفهان 1.5*6 انبار اصفهان5فولاد مبارکه اصفهانآجدار1.5*6فابریکانبار اصفهانتماس بگیرید24 اسفند 1398 @ 12:54
ورق سیاه آجدار فابریک 4 فولاد مبارکه اصفهان 1.5*6 انبار اصفهان4فولاد مبارکه اصفهانآجدار1.5*6فابریکانبار اصفهانتماس بگیرید24 اسفند 1398 @ 12:54
ورق سیاه فابریک 2 فولاد مبارکه اصفهان شیت 2*1 انبار اصفهان2فولاد مبارکه اصفهانشیت2*1فابریکانبار اصفهانتماس بگیرید24 اسفند 1398 @ 12:54
ورق سیاه آجدار فابریک 2.5 فولاد مبارکه اصفهان 2*1 انبار اصفهان2.5فولاد مبارکه اصفهانآجدار2*1فابریکانبار اصفهانتماس بگیرید24 اسفند 1398 @ 12:54
ورق سیاه آجدار فابریک 3 فولاد مبارکه اصفهان 1.5*6 انبار اصفهان3فولاد مبارکه اصفهانآجدار1.5*6فابریکانبار اصفهانتماس بگیرید24 اسفند 1398 @ 12:54
ورق سیاه آجدار فابریک 3 فولاد مبارکه اصفهان 1.25*2.5 انبار اصفهان3فولاد مبارکه اصفهانآجدار1.25*2.5فابریکانبار اصفهانتماس بگیرید24 اسفند 1398 @ 12:54
ورق سیاه آجدار فابریک 4 فولاد مبارکه اصفهان 2*1 انبار اصفهان4فولاد مبارکه اصفهانآجدار2*1فابریکانبار اصفهانتماس بگیرید24 اسفند 1398 @ 12:54
ورق سیاه آجدار فابریک 8 فولاد مبارکه اصفهان 1.5*6 انبار اصفهان8فولاد مبارکه اصفهانآجدار1.5*6فابریکانبار اصفهانتماس بگیرید24 اسفند 1398 @ 12:54
ورق سیاه آجدار فابریک 5 فولاد مبارکه اصفهان 1.25*6 انبار اصفهان5فولاد مبارکه اصفهانآجدار1.25*6فابریکانبار اصفهانتماس بگیرید24 اسفند 1398 @ 12:54
ورق سیاه آجدار فابریک 3 فولاد مبارکه اصفهان 2*1 انبار اصفهان3فولاد مبارکه اصفهانآجدار2*1فابریکانبار اصفهانتماس بگیرید24 اسفند 1398 @ 12:54
ورق سیاه فابریک 6 فولاد مبارکه اصفهان شیت عرض 1.5 انبار اصفهان6فولاد مبارکه اصفهانشیتعرض 1.5فابریکانبار اصفهانتماس بگیرید24 اسفند 1398 @ 12:54
ورق سیاه آجدار فابریک 3 فولاد مبارکه اصفهان 1.25*6 انبار اصفهان3فولاد مبارکه اصفهانآجدار1.25*6فابریکانبار اصفهانتماس بگیرید24 اسفند 1398 @ 12:54