ورق سیاه آجدار فولاد مبارکه اصفهان

نام محصول ضخامتکارخانهحالتابعاد (m)نوع ورقمحل بارگیریقیمتتاریخ بروز رسانی
ورق سیاه آجدار فابریک 4 فولاد مبارکه اصفهان 1.25*6 انبار اصفهان4فولاد مبارکه اصفهانآجدار1.25*6فابریکانبار اصفهانتماس بگیرید16 مرداد 1399 @ 09:05
ورق سیاه آجدار فابریک 4 فولاد مبارکه اصفهان 6*1.5 انبار اصفهان4فولاد مبارکه اصفهانآجدار6*1.5فابریکانبار اصفهانتماس بگیرید16 مرداد 1399 @ 09:05
ورق سیاه آجدار فابریک 5 فولاد مبارکه اصفهان 6*1.5 انبار اصفهان5فولاد مبارکه اصفهانآجدار6*1.5فابریکانبار اصفهانتماس بگیرید16 مرداد 1399 @ 09:05
ورق سیاه آجدار فابریک 4 فولاد مبارکه اصفهان 1.25*6 انبار اصفهان4فولاد مبارکه اصفهانآجدار1.25*6فابریکانبار اصفهانتماس بگیرید16 مرداد 1399 @ 09:05
ورق سیاه آجدار فابریک 5 فولاد مبارکه اصفهان 1.5*6 انبار اصفهان5فولاد مبارکه اصفهانآجدار1.5*6فابریکانبار اصفهانتماس بگیرید16 مرداد 1399 @ 09:05
ورق سیاه آجدار فابریک 4 فولاد مبارکه اصفهان 1.5*6 انبار اصفهان4فولاد مبارکه اصفهانآجدار1.5*6فابریکانبار اصفهانتماس بگیرید16 مرداد 1399 @ 09:05
ورق سیاه فابریک 2 فولاد مبارکه اصفهان شیت 2*1 انبار اصفهان2فولاد مبارکه اصفهانشیت2*1فابریکانبار اصفهانتماس بگیرید16 مرداد 1399 @ 09:05
ورق سیاه آجدار فابریک 2.5 فولاد مبارکه اصفهان 2*1 انبار اصفهان2.5فولاد مبارکه اصفهانآجدار2*1فابریکانبار اصفهانتماس بگیرید16 مرداد 1399 @ 09:05
ورق سیاه آجدار فابریک 3 فولاد مبارکه اصفهان 1.5*6 انبار اصفهان3فولاد مبارکه اصفهانآجدار1.5*6فابریکانبار اصفهانتماس بگیرید16 مرداد 1399 @ 09:05
ورق سیاه آجدار فابریک 3 فولاد مبارکه اصفهان 1.25*2.5 انبار اصفهان3فولاد مبارکه اصفهانآجدار1.25*2.5فابریکانبار اصفهانتماس بگیرید16 مرداد 1399 @ 09:05
ورق سیاه آجدار فابریک 4 فولاد مبارکه اصفهان 2*1 انبار اصفهان4فولاد مبارکه اصفهانآجدار2*1فابریکانبار اصفهانتماس بگیرید16 مرداد 1399 @ 09:05
ورق سیاه آجدار فابریک 8 فولاد مبارکه اصفهان 1.5*6 انبار اصفهان8فولاد مبارکه اصفهانآجدار1.5*6فابریکانبار اصفهانتماس بگیرید16 مرداد 1399 @ 09:05
ورق سیاه آجدار فابریک 5 فولاد مبارکه اصفهان 1.25*6 انبار اصفهان5فولاد مبارکه اصفهانآجدار1.25*6فابریکانبار اصفهانتماس بگیرید16 مرداد 1399 @ 09:05
ورق سیاه آجدار فابریک 3 فولاد مبارکه اصفهان 2*1 انبار اصفهان3فولاد مبارکه اصفهانآجدار2*1فابریکانبار اصفهانتماس بگیرید16 مرداد 1399 @ 09:05
ورق سیاه فابریک 6 فولاد مبارکه اصفهان شیت عرض 1.5 انبار اصفهان6فولاد مبارکه اصفهانشیتعرض 1.5فابریکانبار اصفهانتماس بگیرید16 مرداد 1399 @ 09:05
ورق سیاه آجدار فابریک 3 فولاد مبارکه اصفهان 1.25*6 انبار اصفهان3فولاد مبارکه اصفهانآجدار1.25*6فابریکانبار اصفهانتماس بگیرید16 مرداد 1399 @ 09:05


ورق سیاه کاویان

نامضخامت (mm)کارخانهحالتابعاد (m)محل بارگیریقیمت
ورق سیاه 40 فولاد کاویان شیت 1.25*6 انبار اهواز50فولاد کاویانشیت1.5*6انبار اهوازتماس بگیرید
ورق سیاه 12 فولاد کاویان شیت 1.15*6 انبار اهواز12فولاد کاویانشیت1.15*6انبار اهوازتماس بگیرید
ورق سیاه 15 فولاد کاویان شیت 1.25*6 انبار اهواز15فولاد کاویانشیت1.25*6انبار اهوازتماس بگیرید
ورق سیاه 15 فولاد کاویان شیت 1.5*6 انبار اهواز15فولاد کاویانشیت1.5*6انبار اهوازتماس بگیرید
ورق سیاه 20 فولاد کاویان شیت 1.25*6 انبار اهواز20فولاد کاویانشیت1.25*6انبار اهوازتماس بگیرید
ورق سیاه 20 فولاد کاویان شیت 1.5*6 انبار اهواز20فولاد کاویانشیت1.5*6انبار اهوازتماس بگیرید
ورق سیاه 25 فولاد کاویان شیت 1.25*6 انبار اهواز25فولاد کاویانشیت1.25*6انبار اهوازتماس بگیرید
ورق سیاه 30 فولاد کاویان شیت 1.5*6 انبار اهواز30فولاد کاویانشیت1.5*6انبار اهوازتماس بگیرید
ورق سیاه 35 فولاد کاویان شیت 1.15*6 انبار اهواز35فولاد کاویانشیت1.15*6انبار اهوازتماس بگیرید
ورق سیاه 25 فولاد کاویان شیت 1.5*6 انبار اهواز25فولاد کاویانشیت1.5*6انبار اهوازتماس بگیرید
ورق سیاه 12 فولاد کاویان شیت 1.20*6 انبار اهواز12فولاد کاویانشیت1.20*6انبار اهوازتماس بگیرید


ورق سیاه اکسین

نام محصولضخامت (mm)کارخانهحالتابعاد (m)محل بارگیریقیمتتاریخ بروزرسانی
ورق سیاه 15 فولاد اکسین شیت 2*6 انبار اهواز15فولاد اکسینشیت2*6انبار اهوازتماس بگیرید16 مرداد 1399 @ 09:05
ورق سیاه 20 فولاد اکسین شیت 2*6 انبار اهواز20فولاد اکسینشیت2*6انبار اهوازتماس بگیرید16 مرداد 1399 @ 09:05
ورق سیاه 25 فولاد اکسین شیت 2*6 انبار اهواز25فولاد اکسینشیت2*6انبار اهوازتماس بگیرید16 مرداد 1399 @ 09:05
ورق سیاه 30 فولاد اکسین شیت 2*6 انبار اهواز30فولاد اکسینشیت2*6انبار اهوازتماس بگیرید16 مرداد 1399 @ 09:05
ورق سیاه 35 فولاد اکسین شیت 2*6 انبار اهواز35فولاد اکسینشیت2*6انبار اهوازتماس بگیرید16 مرداد 1399 @ 09:05
ورق سیاه 40 فولاد اکسین شیت 2*12 انبار اهواز40فولاد اکسینشیت2*12انبار اهوازتماس بگیرید16 مرداد 1399 @ 09:05
ورق سیاه 8 فولاد اکسین شیت 2*6 انبار اهواز8فولاد اکسینشیت2*6انبار اهوازتماس بگیرید16 مرداد 1399 @ 09:05
ورق سیاه 10 فولاد اکسین شیت 2*6 انبار اهواز10فولاد اکسینشیت2*6انبار اهوازتماس بگیرید16 مرداد 1399 @ 09:05
ورق سیاه 12 فولاد اکسین شیت 2*6 انبار اهواز12فولاد اکسینشیت2*6انبار اهوازتماس بگیرید16 مرداد 1399 @ 09:05


ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان

نامضخامت (mm)کارخانهحالتابعاد (m)محل بارگیریقیمت
ورق سیاه 2.5 فولاد مبارکه اصفهان رول عرض 1.25 بنگاه اصفهان2.5فولاد مبارکه اصفهانرولعرض 1.25بنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق سیاه 4 فولاد مبارکه اصفهان رول عرض 1.25 بنگاه اصفهان4فولاد مبارکه اصفهانرولعرض 1.25بنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق سیاه 8 فولاد مبارکه اصفهان شیت 1.5*6 بنگاه اصفهان8فولاد مبارکه اصفهانشیت1.5*6بنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق سیاه 8 فولاد مبارکه اصفهان رول عرض 1.5 بنگاه اصفهان8فولاد مبارکه اصفهانرولعرض 1.5بنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق سیاه 10 فولاد مبارکه اصفهان رول عرض 1.5 بنگاه اصفهان10فولاد مبارکه اصفهانرولعرض 1.5بنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق سیاه 10 فولاد مبارکه اصفهان شیت 1.5*6 بنگاه اصفهان10فولاد مبارکه اصفهانشیت1.5*6بنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق سیاه 12 فولاد مبارکه اصفهان رول عرض 1.5 بنگاه اصفهان12فولاد مبارکه اصفهانرولعرض 1.5بنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق سیاه 12 فولاد مبارکه اصفهان شیت عرض 1.5 بنگاه اصفهان12فولاد مبارکه اصفهانشیتعرض 1.5بنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق سیاه 15 فولاد مبارکه اصفهان رول عرض 1.5 بنگاه اصفهان15فولاد مبارکه اصفهانرولعرض 1.5بنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق سیاه 15 فولاد مبارکه اصفهان شیت عرض 1.5 بنگاه اصفهان15فولاد مبارکه اصفهانشیتعرض 1.5بنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه اصفهان رول عرض 1.25 بنگاه اصفهان2فولاد مبارکه اصفهانرولعرض 1.25بنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه اصفهان رول عرض 1.5 بنگاه اصفهان3فولاد مبارکه اصفهانرولعرض 1.5بنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق سیاه 4 فولاد مبارکه اصفهان رول عرض 1.5 بنگاه اصفهان4فولاد مبارکه اصفهانرولعرض 1.5بنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق سیاه 5 فولاد مبارکه اصفهان رول عرض 1.5 بنگاه اصفهان5فولاد مبارکه اصفهانرولعرض 1.5بنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه اصفهان شیت 1.5*6 بنگاه اصفهان6فولاد مبارکه اصفهانشیت1.5*6بنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه اصفهان رول عرض 1.5 بنگاه اصفهان6فولاد مبارکه اصفهانرولعرض 1.5بنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق سیاه 5 فولاد مبارکه اصفهان رول عرض 1.25 بنگاه اصفهان5فولاد مبارکه اصفهانرولعرض 1.25بنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه اصفهان رول عرض 1.25 بنگاه اصفهان3فولاد مبارکه اصفهانرولعرض 1.25بنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه اصفهان رول عرض 1بنگاه اصفهان2فولاد مبارکه اصفهانرولعرض 1بنگاه اصفهانتماس بگیرید