نامسایز (mm)آنالیزحالتوزن شاخه (kg)محل تحویلکارخانهواحدقیمتتاریخ بروزرسانی
میلگرد آجدار 14 آتیه خلیج فارس14A3شاخه آجدار14.2اهوازآتیه خلیج فارسکیلوگرمتماس بگیرید12 مرداد 1399 @ 14:36
میلگرد آجدار 16 آتیه خلیج فارس16A3شاخه آجدار18.5اهوازآتیه خلیج فارسکیلوگرمتماس بگیرید12 مرداد 1399 @ 14:36
میلگرد آجدار 18 آتیه خلیج فارس18A3شاخه آجدار23.4اهوازآتیه خلیج فارسکیلوگرمتماس بگیرید12 مرداد 1399 @ 14:36
میلگرد آجدار 20 آتیه خلیج فارس20A3شاخه آجدار28.8اهوازآتیه خلیج فارسکیلوگرمتماس بگیرید12 مرداد 1399 @ 14:36
میلگرد آجدار 22 آتیه خلیج فارس22A3شاخه آجدار34.8اهوازآتیه خلیج فارسکیلوگرمتماس بگیرید12 مرداد 1399 @ 14:36
میلگرد آجدار 25 آتیه خلیج فارس25A3شاخه آجدار44.4اهوازآتیه خلیج فارسکیلوگرمتماس بگیرید12 مرداد 1399 @ 14:36
میلگرد آجدار 28 آتیه خلیج فارس28A3شاخه آجدار56.2اهوازآتیه خلیج فارسکیلوگرمتماس بگیرید12 مرداد 1399 @ 14:36
میلگرد آجدار 32 آتیه خلیج فارس32A3شاخه آجدار73.2اهوازآتیه خلیج فارسکیلوگرمتماس بگیرید12 مرداد 1399 @ 14:36