نامسایز (mm)آنالیزکارخانهطول (m)حالتمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد ساده 12 آذر گستر سدید شاخه ساده 6 متری کارخانه12A1آذر گستر سدید6شاخه سادهکارخانهکیلوگرم11,800 تومان
میلگرد ساده 14 آذر گستر سدید شاخه ساده 6 متری کارخانه14A1آذر گستر سدید6شاخه سادهکارخانهکیلوگرم11,800 تومان
میلگرد ساده 16 آذر گستر سدید شاخه ساده 6 متری کارخانه16A1آذر گستر سدید6شاخه سادهکارخانهکیلوگرم11,800 تومان
میلگرد ساده 18 آذر گستر سدید شاخه ساده 6 متری کارخانه18A1آذر گستر سدید6شاخه سادهکارخانهکیلوگرم11,800 تومان
میلگرد ساده 20 آذر گستر سدید شاخه ساده 6 متری کارخانه20A1آذر گستر سدید6شاخه سادهکارخانهکیلوگرم11,800 تومان
میلگرد ساده 22 آذر گستر سدید شاخه ساده 6 متری کارخانه22A1آذر گستر سدید6شاخه سادهکارخانهکیلوگرم11,800 تومان
میلگرد ساده 25 آذر گستر سدید شاخه ساده 6 متری کارخانه25A1آذر گستر سدید6شاخه سادهکارخانهکیلوگرم11,800 تومان
میلگرد ساده 28 آذر گستر سدید شاخه ساده 6 متری کارخانه28A1آذر گستر سدید6شاخه سادهکارخانهکیلوگرم11,800 تومان
میلگرد ساده 30 آذر گستر سدید شاخه ساده 6 متری کارخانه30A1آذر گستر سدید6شاخه سادهکارخانهکیلوگرم11,800 تومان
میلگرد ساده 32 آذر گستر سدید شاخه ساده 6 متری کارخانه32A1آذر گستر سدید6شاخه سادهکارخانهکیلوگرم11,800 تومان
میلگرد ساده 36 آذر گستر سدید شاخه ساده 6 متری کارخانه11,900 تومان