میلگرد آجدار آناهیتا گیلان

نامسایز (mm)آنالیزحالتوزن شاخه (kg)محل تحویلکارخانهواحدقیمتتاریخ بروزرسانی
میلگرد آجدار 8 آناهیتا گیلان8A2شاخه آجدار4.2گیلانآناهیتا گیلانکیلوگرم12,200 تومان23 شهریور 1399 @ 15:35
میلگرد آجدار 10 آناهیتا گیلان10A2شاخه آجدار6.5گیلانآناهیتا گیلانکیلوگرم12,000 تومان23 شهریور 1399 @ 15:35
میلگرد آجدار 12 آناهیتا گیلان12A3شاخه آجدار9.8گیلانآناهیتا گیلانکیلوگرم11,800 تومان23 شهریور 1399 @ 15:35
میلگرد آجدار 14 آناهیتا گیلان14A3شاخه آجدار13.7گیلانآناهیتا گیلانکیلوگرم11,800 تومان23 شهریور 1399 @ 15:35
میلگرد آجدار 16 آناهیتا گیلان16A3شاخه آجدار18گیلانآناهیتا گیلانکیلوگرم11,800 تومان23 شهریور 1399 @ 15:35
میلگرد آجدار 18 آناهیتا گیلان18A3شاخه آجدار22.7گیلانآناهیتا گیلانکیلوگرم11,800 تومان23 شهریور 1399 @ 15:35
میلگرد آجدار 20 آناهیتا گیلان20A3شاخه آجدار28گیلانآناهیتا گیلانکیلوگرم11,800 تومان23 شهریور 1399 @ 15:35
میلگرد آجدار 22 آناهیتا گیلان22A3شاخه آجدار34گیلانآناهیتا گیلانکیلوگرم11,800 تومان23 شهریور 1399 @ 15:35
میلگرد آجدار 25 آناهیتا گیلان25A3شاخه آجدار44.2گیلانآناهیتا گیلانکیلوگرم11,800 تومان23 شهریور 1399 @ 15:35
میلگرد آجدار 28 آناهیتا گیلان28A3شاخه آجدار55.5گیلانآناهیتا گیلانکیلوگرم11,800 تومان23 شهریور 1399 @ 15:35
میلگرد آجدار 32 آناهیتا گیلان32A3شاخه آجدار71گیلانآناهیتا گیلانکیلوگرم11,800 تومان23 شهریور 1399 @ 15:35