نامسایز (mm)آنالیزوزن شاخه (kg)محل تحویلکارخانهواحدقیمتتاریخ بروزرسانی
میلگرد آجدار 10 البرز غرب10A37.5ابهرالبرز غربکیلوگرمتماس بگیرید23 اسفند 1398 @ 22:09
میلگرد آجدار 12 البرز غرب12A210.5ابهرالبرز غربکیلوگرمتماس بگیرید23 اسفند 1398 @ 22:09
میلگرد آجدار 12 البرز غرب12A310.5ابهرالبرز غربکیلوگرمتماس بگیرید23 اسفند 1398 @ 22:09
میلگرد آجدار 14 البرز غرب14A314ابهرالبرز غربکیلوگرمتماس بگیرید23 اسفند 1398 @ 22:09
میلگرد آجدار 16 البرز غرب16A318ابهرالبرز غربکیلوگرمتماس بگیرید23 اسفند 1398 @ 22:09
میلگرد آجدار 18 البرز غرب18A323ابهرالبرز غربکیلوگرمتماس بگیرید23 اسفند 1398 @ 22:09
میلگرد آجدار 20 البرز غرب20A329ابهرالبرز غربکیلوگرمتماس بگیرید23 اسفند 1398 @ 22:09
میلگرد آجدار 22 البرز غرب22A334ابهرالبرز غربکیلوگرمتماس بگیرید23 اسفند 1398 @ 22:09
میلگرد آجدار 25 البرز غرب25A346ابهرالبرز غربکیلوگرمتماس بگیرید23 اسفند 1398 @ 22:09