میلگرد آجدار امیرکبیر خزر

نامسایز (mm)آنالیزحالتوزن شاخه (kg)محل تحویلکارخانهواحدقیمتتاریخ بروزرسانی
میلگرد آجدار 8 امیرکبیر خزر8A2آجداررشتامیرکبیر خزرکیلوگرم11,500 تومان9 مرداد 1399 @ 12:24
میلگرد آجدار 10 امیرکبیر خزر گرید A210A2آجداررشتامیرکبیر خزرکیلوگرم10,950 تومان9 مرداد 1399 @ 12:24
میلگرد آجدار 10 امیرکبیر خزر گرید A310A3شاخه آجدار7.400رشتامیرکبیر خزرکیلوگرم10,950 تومان9 مرداد 1399 @ 12:24
میلگرد آجدار 12 امیرکبیر خزر12A3شاخه آجدار9.800رشتامیرکبیر خزرکیلوگرم10,850 تومان9 مرداد 1399 @ 12:24
میلگرد آجدار 14 امیرکبیر خزر14A3شاخه آجدار13.500رشتامیرکبیر خزرکیلوگرم10,800 تومان9 مرداد 1399 @ 12:24
میلگرد آجدار 16 امیرکبیر خزر16A3شاخه آجدار17.800رشتامیرکبیر خزرکیلوگرم10,800 تومان9 مرداد 1399 @ 12:24
میلگرد آجدار 18 امیرکبیر خزر18A3شاخه آجدار22.700رشتامیرکبیر خزرکیلوگرم10,800 تومان9 مرداد 1399 @ 12:24
میلگرد آجدار 20 امیرکبیر خزر20A3شاخه آجدار27.800رشتامیرکبیر خزرکیلوگرم10,800 تومان9 مرداد 1399 @ 12:24
میلگرد آجدار 22 امیرکبیر خزر22A3شاخه آجدار34رشتامیرکبیر خزرکیلوگرم10,800 تومان9 مرداد 1399 @ 12:24
میلگرد آجدار 25 امیرکبیر خزر25A3شاخه آجدار43رشتامیرکبیر خزرکیلوگرم10,800 تومان9 مرداد 1399 @ 12:24
میلگرد آجدار 28 امیرکبیر خزر28A3شاخه آجدار55رشتامیرکبیر خزرکیلوگرمتماس بگیرید9 مرداد 1399 @ 12:24
میلگرد آجدار 32 امیرکبیر خزر32A3شاخه آجدار72رشتامیرکبیر خزرکیلوگرمتماس بگیرید9 مرداد 1399 @ 12:24