میلگرد آجدار حسن رود (گیلان)

نامسایز (mm)آنالیزحالتوزن شاخه (kg)محل تحویلکارخانهواحدقیمتتاریخ بروزرسانی
میلگرد آجدار 18 حسن رود18A3شاخه آجدار22.5گیلانحسن رود(گیلان)کیلوگرم11,100 تومان22 شهریور 1399 @ 12:28
میلگرد آجدار 20 حسن رود20A3شاخه آجدار28گیلانحسن رود(گیلان)کیلوگرم11,100 تومان22 شهریور 1399 @ 12:28
میلگرد آجدار 8 حسن رود8A2شاخه آجدار4.3گیلانحسن رود(گیلان)کیلوگرم11,500 تومان22 شهریور 1399 @ 12:28
میلگرد آجدار 10 حسن رود10A2شاخه آجدار6.9گیلانحسن رود(گیلان)کیلوگرم11,200 تومان22 شهریور 1399 @ 12:28
میلگرد آجدار 12 حسن رود12A2شاخه آجدار10گیلانحسن رود(گیلان)کیلوگرم11,100 تومان22 شهریور 1399 @ 12:28
میلگرد آجدار 14 حسن رود14A2شاخه آجدار13.8گیلانحسن رود(گیلان)کیلوگرم11,100 تومان22 شهریور 1399 @ 12:28
میلگرد آجدار 16 حسن رود16A3شاخه آجدار18گیلانحسن رود(گیلان)کیلوگرم11,100 تومان22 شهریور 1399 @ 12:28