نامسایز (mm)آنالیزحالتوزن شاخه (kg)محل تحویلکارخانهواحدقیمتتاریخ بروزرسانی
میلگرد آجدار 8 درپاد تبریز8A2شاخه آجدار4.200تبریزدرپاد تبریزکیلوگرم11,570 تومان12 مرداد 1399 @ 14:34
میلگرد آجدار 10 درپاد تبریز10A2شاخه آجدار7.200تبریزدرپاد تبریزکیلوگرمتماس بگیرید12 مرداد 1399 @ 14:34
میلگرد آجدار 12 درپاد تبریز12A3شاخه آجدار11تبریزدرپاد تبریزکیلوگرم11,700 تومان12 مرداد 1399 @ 14:34
میلگرد آجدار 14 درپاد تبریز14A3شاخه آجدار15تبریزدرپاد تبریزکیلوگرم11,550 تومان12 مرداد 1399 @ 14:34
میلگرد آجدار 16 درپاد تبریز16A3شاخه آجدار20تبریزدرپاد تبریزکیلوگرم11,550 تومان12 مرداد 1399 @ 14:34
میلگرد آجدار 18 درپاد تبریز18A3شاخه آجدار25تبریزدرپاد تبریزکیلوگرم11,550 تومان12 مرداد 1399 @ 14:34
میلگرد آجدار 20 درپاد تبریز20A3شاخه آجدار30تبریزدرپاد تبریزکیلوگرم11,550 تومان12 مرداد 1399 @ 14:34
میلگرد آجدار 22 درپاد تبریز22A3شاخه آجدار37تبریزدرپاد تبریزکیلوگرم11,550 تومان12 مرداد 1399 @ 14:34
میلگرد آجدار 25 درپاد تبریز25A3شاخه آجدار48تبریزدرپاد تبریزکیلوگرم11,550 تومان12 مرداد 1399 @ 14:34
میلگرد آجدار 28 درپاد تبریز28A3شاخه آجدار58تبریزدرپاد تبریزکیلوگرمتماس بگیرید12 مرداد 1399 @ 14:34
میلگرد آجدار 32 درپاد تبریز32A3شاخه آجدار75تبریزدرپاد تبریزکیلوگرمتماس بگیرید12 مرداد 1399 @ 14:34