میلگرد آجدار ذوب آهن و نورد کرمان

نامسایز (mm)آنالیزطول (m)حالتوزن شاخه (kg)محل تحویلکارخانهواحدقیمت
میلگرد آجدار 14 ذوب آهن و نورد کرمان 12 متری کرمان14A212شاخه آجدار14 الی 14.5کرمانذوب آهن و نوردکرمانکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد آجدار 16 ذوب آهن و نورد کرمان 12 متری کرمان16A212شاخه آجدار18 الی 18.5کرمانذوب آهن و نوردکرمانکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد آجدار 16 ذوب آهن و نورد کرمان 12 متری کرمان16A312شاخه آجدار18 الی 18.5کرمانذوب آهن و نوردکرمانکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد آجدار 18 ذوب آهن و نورد کرمان 12 متری کرمان18A312شاخه آجدار23کرمانذوب آهن و نوردکرمانکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد آجدار 20 ذوب آهن و نورد کرمان 12 متری کرمان20A212شاخه آجدار28کرمانذوب آهن و نوردکرمانکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد آجدار 22 ذوب آهن و نورد کرمان 12 متری کرمان22A312شاخه آجدار35کرمانذوب آهن و نوردکرمانکیلوگرمتماس بگیرید