سیادن ابهر

نامسایز (mm)آنالیزحالتوزن شاخه (kg)محل تحویلکارخانهواحدقیمت
میلگرد آجدار 8 سیادن ابهر گرید A28A2شاخه آجدار5.500ابهرسیادن ابهرکیلوگرم12,000 تومان
میلگرد آجدار 10 سیادن ابهر گرید A210A2شاخه آجدار7.440ابهرسیادن ابهرکیلوگرم11,250 تومان
میلگرد آجدار 10 سیادن ابهر گرید A310A3شاخه آجدار7.440ابهرسیادن ابهرکیلوگرم11,350 تومان
میلگرد آجدار 12 سیادن ابهر گرید A212A2شاخه آجدار10.680ابهرسیادن ابهرکیلوگرم11,250 تومان
میلگرد آجدار 12 سیادن ابهر گرید A312A3شاخه آجدار10.680ابهرسیادن ابهرکیلوگرم11,350 تومان
میلگرد آجدار 14 سیادن ابهر گرید A314A3شاخه آجدار14.500ابهرسیادن ابهرکیلوگرم11,200 تومان
میلگرد آجدار 16 سیادن ابهر گرید A316A3شاخه آجدار18.900ابهرسیادن ابهرکیلوگرم11,200 تومان
میلگرد آجدار 18 سیادن ابهر گرید A318A3شاخه آجدار32.900ابهرسیادن ابهرکیلوگرم11,200 تومان
میلگرد آجدار 20 سیادن ابهر گرید A320A3شاخه آجدار29.600ابهرسیادن ابهرکیلوگرم11,200 تومان
میلگرد آجدار 22 سیادن ابهر گرید A322A3شاخه آجدار35.640ابهرسیادن ابهرکیلوگرم11,200 تومان
میلگرد آجدار 25 سیادن ابهر گرید A325A3شاخه آجدار45.600ابهرسیادن ابهرکیلوگرم11,200 تومان
میلگرد آجدار 28 سیادن ابهر گرید A328A3شاخه آجدار45ابهرسیادن ابهرکیلوگرمتماس بگیرید