میلگرد آجدار ظفر بناب

نام محصولسایز (mm)آنالیزطول (m)حالتوزن شاخه (kg)محل تحویلکارخانهواحدقیمتتاریخ بروزرسانی
میلگرد آجدار 8 ظفر بناب 12 متری بناب8A212آجدار4بنابظفر بنابکیلوگرم11,800 تومان20 شهریور 1399 @ 12:54
میلگرد آجدار 10 ظفر بناب 12 متری بناب10A212آجدار6.5بنابظفر بنابکیلوگرم11,600 تومان20 شهریور 1399 @ 12:54
میلگرد آجدار 12 ظفر بناب 12 متری بناب12A312آجدار10بنابظفر بنابکیلوگرم11,600 تومان20 شهریور 1399 @ 12:54
میلگرد آجدار 14 ظفر بناب 12 متری بناب14A312آجدار13.5بنابظفر بنابکیلوگرم11,450 تومان20 شهریور 1399 @ 12:54
میلگرد آجدار 16 ظفر بناب 12 متری بناب16A312آجدار18بنابظفر بنابکیلوگرم11,450 تومان20 شهریور 1399 @ 12:54
میلگرد آجدار 18 ظفر بناب 12 متری بناب18A312آجدار22.5بنابظفر بنابکیلوگرم11,450 تومان20 شهریور 1399 @ 12:54
میلگرد آجدار 20 ظفر بناب 12 متری بناب20A312آجدار28بنابظفر بنابکیلوگرم11,450 تومان20 شهریور 1399 @ 12:54
میلگرد آجدار 22 ظفر بناب 12 متری بناب22A312آجدار33.5بنابظفر بنابکیلوگرم11,450 تومان20 شهریور 1399 @ 12:54
میلگرد آجدار 25 ظفر بناب 12 متری بناب25A312آجدار44بنابظفر بنابکیلوگرم11,450 تومان20 شهریور 1399 @ 12:54
میلگرد آجدار 28 ظفر بناب 12 متری بناب28A312آجدار55بنابظفر بنابکیلوگرم11,450 تومان20 شهریور 1399 @ 12:54
میلگرد آجدار 32 ظفر بناب 12 متری بناب32A312آجداربنابظفر بنابکیلوگرمتماس بگیرید20 شهریور 1399 @ 12:54