میلگرد آجدار فایکو (البرز ایرانیان)

نامسایز (mm)آنالیزطول (m)حالتوزن شاخه (kg)محل تحویلکارخانهواحدقیمتتاریخ بروزرسانی
میلگرد آجدار 10 فایکو(البرز ایرانیان) 12 متری10A312شاخه آجدارساریفایکوکیلوگرمتماس بگیرید23 شهریور 1399 @ 15:29
میلگرد آجدار 12 فایکو(البرز ایرانیان) 12 متری12A312شاخه آجدار7.4ساریفایکوکیلوگرم11,450 تومان23 شهریور 1399 @ 15:29
میلگرد آجدار 14 فایکو(البرز ایرانیان) 12 متری14A312شاخه آجدار10.7ساریفایکوکیلوگرم11,000 تومان23 شهریور 1399 @ 15:29
میلگرد آجدار 16 فایکو(البرز ایرانیان) 12 متری16A312شاخه آجدار14.5ساریفایکوکیلوگرم11,000 تومان23 شهریور 1399 @ 15:29
میلگرد آجدار 18 فایکو(البرز ایرانیان) 12 متری18A312شاخه آجدار19ساریفایکوکیلوگرم11,000 تومان23 شهریور 1399 @ 15:29
میلگرد آجدار 20 فایکو(البرز ایرانیان) 12 متری20A312شاخه آجدار24ساریفایکوکیلوگرمتماس بگیرید23 شهریور 1399 @ 15:29
میلگرد آجدار 22 فایکو(البرز ایرانیان) 12 متری22A312شاخه آجدار29.5ساریفایکوکیلوگرمتماس بگیرید23 شهریور 1399 @ 15:29
میلگرد آجدار 25 فایکو(البرز ایرانیان) 12 متری25A312شاخه آجدار35.8ساریفایکوکیلوگرمتماس بگیرید23 شهریور 1399 @ 15:29
میلگرد آجدار 28 فایکو(البرز ایرانیان) 12 متری28A312شاخه آجدار46.2ساریفایکوکیلوگرمتماس بگیرید23 شهریور 1399 @ 15:29
میلگرد آجدار 32 فایکو(البرز ایرانیان) 12 متری32A312شاخه آجدار75.7ساریفایکوکیلوگرم11,150 تومان23 شهریور 1399 @ 15:29