ورق سیاه اکسین

نام محصولضخامت (mm)کارخانهحالتابعاد (m)محل بارگیریقیمتتاریخ بروزرسانی
ورق سیاه 15 فولاد اکسین شیت 2*6 انبار اهواز15فولاد اکسینشیت2*6انبار اهوازتماس بگیرید1 مرداد 1399 @ 08:28
ورق سیاه 20 فولاد اکسین شیت 2*6 انبار اهواز20فولاد اکسینشیت2*6انبار اهوازتماس بگیرید1 مرداد 1399 @ 08:28
ورق سیاه 25 فولاد اکسین شیت 2*6 انبار اهواز25فولاد اکسینشیت2*6انبار اهوازتماس بگیرید1 مرداد 1399 @ 08:28
ورق سیاه 30 فولاد اکسین شیت 2*6 انبار اهواز30فولاد اکسینشیت2*6انبار اهوازتماس بگیرید1 مرداد 1399 @ 08:28
ورق سیاه 35 فولاد اکسین شیت 2*6 انبار اهواز35فولاد اکسینشیت2*6انبار اهوازتماس بگیرید1 مرداد 1399 @ 08:28
ورق سیاه 40 فولاد اکسین شیت 2*12 انبار اهواز40فولاد اکسینشیت2*12انبار اهوازتماس بگیرید1 مرداد 1399 @ 08:28
ورق سیاه 8 فولاد اکسین شیت 2*6 انبار اهواز8فولاد اکسینشیت2*6انبار اهوازتماس بگیرید1 مرداد 1399 @ 08:28
ورق سیاه 10 فولاد اکسین شیت 2*6 انبار اهواز10فولاد اکسینشیت2*6انبار اهوازتماس بگیرید1 مرداد 1399 @ 08:28
ورق سیاه 12 فولاد اکسین شیت 2*6 انبار اهواز12فولاد اکسینشیت2*6انبار اهوازتماس بگیرید1 مرداد 1399 @ 08:28