میلگرد کلاف فولاد گلستان 

نامسایز (mm)محل تحویلکارخانهواحدگریدنوع کلافقیمت
میلگرد کلاف ساده 6.5 فولاد گلستان گرید ساختمانی گلستان6.5گلستانفولاد گلستانکیلوگرمساختمانیکلاف سادهتماس بگیرید
میلگرد کلاف آجدار 8 فولاد گلستان گرید A2 گلستان8گلستانفولاد گلستانکیلوگرمA2کلاف آجدارتماس بگیرید
میلگرد کلاف آجدار 10 فولاد گلستان گرید A3 گلستان10گلستانفولاد گلستانکیلوگرمA3کلاف آجدارتماس بگیرید