ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان

نامضخامت (mm)کارخانهحالتابعاد (m)محل بارگیریقیمت
ورق سیاه 2.5 فولاد مبارکه اصفهان رول عرض 1.25 بنگاه اصفهان2.5فولاد مبارکه اصفهانرولعرض 1.25بنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق سیاه 4 فولاد مبارکه اصفهان رول عرض 1.25 بنگاه اصفهان4فولاد مبارکه اصفهانرولعرض 1.25بنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق سیاه 8 فولاد مبارکه اصفهان شیت 1.5*6 بنگاه اصفهان8فولاد مبارکه اصفهانشیت1.5*6بنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق سیاه 8 فولاد مبارکه اصفهان رول عرض 1.5 بنگاه اصفهان8فولاد مبارکه اصفهانرولعرض 1.5بنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق سیاه 10 فولاد مبارکه اصفهان رول عرض 1.5 بنگاه اصفهان10فولاد مبارکه اصفهانرولعرض 1.5بنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق سیاه 10 فولاد مبارکه اصفهان شیت 1.5*6 بنگاه اصفهان10فولاد مبارکه اصفهانشیت1.5*6بنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق سیاه 12 فولاد مبارکه اصفهان رول عرض 1.5 بنگاه اصفهان12فولاد مبارکه اصفهانرولعرض 1.5بنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق سیاه 12 فولاد مبارکه اصفهان شیت عرض 1.5 بنگاه اصفهان12فولاد مبارکه اصفهانشیتعرض 1.5بنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق سیاه 15 فولاد مبارکه اصفهان رول عرض 1.5 بنگاه اصفهان15فولاد مبارکه اصفهانرولعرض 1.5بنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق سیاه 15 فولاد مبارکه اصفهان شیت عرض 1.5 بنگاه اصفهان15فولاد مبارکه اصفهانشیتعرض 1.5بنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه اصفهان رول عرض 1.25 بنگاه اصفهان2فولاد مبارکه اصفهانرولعرض 1.25بنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه اصفهان رول عرض 1.5 بنگاه اصفهان3فولاد مبارکه اصفهانرولعرض 1.5بنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق سیاه 4 فولاد مبارکه اصفهان رول عرض 1.5 بنگاه اصفهان4فولاد مبارکه اصفهانرولعرض 1.5بنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق سیاه 5 فولاد مبارکه اصفهان رول عرض 1.5 بنگاه اصفهان5فولاد مبارکه اصفهانرولعرض 1.5بنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه اصفهان شیت 1.5*6 بنگاه اصفهان6فولاد مبارکه اصفهانشیت1.5*6بنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه اصفهان رول عرض 1.5 بنگاه اصفهان6فولاد مبارکه اصفهانرولعرض 1.5بنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق سیاه 5 فولاد مبارکه اصفهان رول عرض 1.25 بنگاه اصفهان5فولاد مبارکه اصفهانرولعرض 1.25بنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه اصفهان رول عرض 1.25 بنگاه اصفهان3فولاد مبارکه اصفهانرولعرض 1.25بنگاه اصفهانتماس بگیرید
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه اصفهان رول عرض 1بنگاه اصفهان2فولاد مبارکه اصفهانرولعرض 1بنگاه اصفهانتماس بگیرید