میلگرد میانه (فولاد آذربایجان)

نامسایز (mm)آنالیزوزن شاخه (kg)محل تحویلکارخانهقیمت
میلگرد آجدار 10 میانه(فولاد آذربایجان)10A38میانهمیانه (فولاد آذربایجان)تماس بگیرید
میلگرد آجدار 12 میانه(فولاد آذربایجان)12A311میانهمیانه (فولاد آذربایجان)تماس بگیرید
میلگرد آجدار 14 میانه(فولاد آذربایجان)14A315میانهمیانه (فولاد آذربایجان)10,850 تومان
میلگرد آجدار 16 میانه(فولاد آذربایجان)16A320میانهمیانه (فولاد آذربایجان)تماس بگیرید
میلگرد آجدار 18 میانه(فولاد آذربایجان)18A325میانهمیانه (فولاد آذربایجان)تماس بگیرید
میلگرد آجدار 20 میانه(فولاد آذربایجان)20A330میانهمیانه (فولاد آذربایجان)10,850 تومان
میلگرد آجدار 22 میانه(فولاد آذربایجان)22A337میانهمیانه (فولاد آذربایجان)10,850 تومان
میلگرد آجدار 25 میانه(فولاد آذربایجان)25A347میانهمیانه (فولاد آذربایجان)10,850 تومان
میلگرد آجدار 28 میانه(فولاد آذربایجان)28A358میانهمیانه (فولاد آذربایجان)10,850 تومان
میلگرد آجدار 32 میانه(فولاد آذربایجان)32A375میانهمیانه (فولاد آذربایجان)10,850 تومان