نامسایز (mm)آنالیزکارخانهطول (m)حالتمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد ساده 162-200 نوین متین شاخه ساده 6 متری کارخانه200-162A1نوین متین6شاخه سادهکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده 202-240 نوین متین شاخه ساده 6 متری کارخانه240-202A1نوین متین6شاخه سادهکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده 34-85 نوین متین شاخه ساده 6 متری کارخانه85-34A1نوین متین6شاخه سادهکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده 88-160 نوین متین شاخه ساده 6 متری کارخانه160-88A1نوین متین6شاخه سادهکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده 20 نوین متین شاخه ساده 6 متری کارخانه20A1نوین متین6شاخه سادهکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده 22 نوین متین شاخه ساده 6 متری کارخانه22A1نوین متین6شاخه سادهکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده 25 نوین متین شاخه ساده 6 متری کارخانه25A1نوین متین6شاخه سادهکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده 28 نوین متین شاخه ساده 6 متری کارخانه28A1نوین متین6شاخه سادهکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده 30 نوین متین شاخه ساده 6 متری کارخانه30A1نوین متین6شاخه سادهکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده 32 نوین متین شاخه ساده 6 متری کارخانه32A1نوین متین6شاخه سادهکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده 12 نوین متین شاخه ساده 6 متری کارخانه12A1نوین متین6شاخه سادهکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده 14 نوین متین شاخه ساده 6 متری کارخانه14A1نوین متین6شاخه سادهکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده 16 نوین متین شاخه ساده 6 متری کارخانه16A1نوین متین6شاخه سادهکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده 18 نوین متین شاخه ساده 6 متری کارخانه18A1نوین متین6شاخه سادهکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید