میلگرد آجدار هیربد زرندیه

نامسایز (mm)آنالیزوزن شاخه (kg)محل تحویلکارخانهقیمت
میلگرد آجدار 8 هیربد زرندیه8A24.74زرندیههیربد زرندیه9,800 تومان
میلگرد آجدار 10 هیربد زرندیه10A37.39زرندیههیربد زرندیه9,400 تومان
میلگرد آجدار 12 هیربد زرندیه12A310.65زرندیههیربد زرندیه9,200 تومان
میلگرد آجدار 14 هیربد زرندیه14A314.52زرندیههیربد زرندیه9,100 تومان
میلگرد آجدار 16 هیربد زرندیه16A318.96زرندیههیربد زرندیه9,100 تومان
میلگرد آجدار 18 هیربد زرندیه18A323.4زرندیههیربد زرندیه9,100 تومان
میلگرد آجدار 20 هیربد زرندیه20A328.92زرندیههیربد زرندیه9,100 تومان
میلگرد آجدار 22 هیربد زرندیه گرید A322A335.76زرندیههیربد زرندیه9,100 تومان
میلگرد آجدار 25 هیربد زرندیه گرید A325A346.2زرندیههیربد زرندیه9,100 تومان
میلگرد آجدار 25 هیربد زرندیه گرید A425A446.2زرندیههیربد زرندیهتماس بگیرید
میلگرد آجدار 28 هیربد زرندیه28A357.96زرندیههیربد زرندیه9,000 تومان
میلگرد آجدار 32 هیربد زرندیه32A375.72زرندیههیربد زرندیه9,000 تومان